Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Przegląd opcji strategicznych

Raport 12/2019

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W ramach przeglądu opcji Zarząd będzie rozważał m.in. możliwości pozyskania partnera finansowego lub strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak powyższych działań. Decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.11.2019 r. 12:00

Uzupełnienie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r.

Raport 11/2019

Emitent w uzupełnieniu opublikowanego w dniu 9 września 2019 r. raportu okresowego za pierwsze półrocze w załączeniu uzupełnia go o raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że omyłkowo dołączył do opublikowanego sprawozdania wyłącznie raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego a pominął raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego.

Załączniki:

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso za 1 H 2019

11.09.2019 r. 10:41

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

Raport 10/2019

Emitent informuje o przesunięciu terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r. z 8 września na 9 września 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 Rozporządzenia MF z 29.032018 w sprawie informacji bieżących i okresowych.

3.09.2019 r. 14:00

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

Raport 9/2019

Emitent informuje o przesunięciu terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r. na dzień 8 września 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 Rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

27.08.2019 r. 11:18

Objęcie obligacji serii C wyemitowanych przez fundusz Pragma 1

Raport 8/2019

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż  otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., działającego w imieniu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (Fundusz), uchwały o przydziale obligacji serii C, wyemitowanych przez Fundusz, na mocy której Emitent objął 90 sztuk obligacji imiennych serii C. Cena emisyjna po jakiej objęto obligacje to 100.000 zł za sztukę, łączna wartość objętych obligacji to 9 mln zł. Termin zapadalności obligacji wyznaczono na 30 listopada 2019 r. Emitent objął wszystkie wyemitowane obligacje serii C. Pragma 1 FIZ jest podmiotem zależnym Emitenta. Środki pochodzące z emisji będą wykorzystane na dokonanie umorzeń certyfikatów funduszu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.07.2019 r. 08:33

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.

Raport 7/2019

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 27 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej (…).

2.07.2019 r. 08:32

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 6/2019

Zarząd Pragmy Inkaso S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, projekty uchwał i sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

Oświadczenie Zarządu Pragma Inkaso SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pragma Inkaso SA

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pragma Inkaso SA

1.06.2019 r. 15:40

Zmiana w składzie Zarządu

Raport 5/2019

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała oświadczenie Pana Jacka Obrockiego o złożeniu z dniem dzisiejszym, tj. 10 maja 2019 r., rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Rezygnacja została złożona w związku ze zmianą zakresu zadań realizowanych przez Pana Jacka Obrockiego w Grupie Emitenta, tj. powołaniem go do Zarządu Spółki zależnej Pragma Faktoring S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

10.05.2019 r. 14:41

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

Raport 4/2019

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018, z 26 kwietnia 2019 r. na 30 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

15.04.2019 r. 15:24

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport 3/2019

Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej oświadczenie o tym, że z dniem 12 kwietnia 2019 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Tomasza Lalika i Marcina Nowaka, oraz że powołuje w skład Rady Nadzorczej Jacka Sewerę i Jakuba Placucha. Dom Maklerski BDM S.A. wykonał przysługujące mu uprawnienie do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej zagwarantowane w Statucie Emitenta, nie podał powodów odwołania. Pan Tomasz Lalik i Marcin Nowak nie pełnili w przedsiębiorstwie Emitenta innych funkcji poza zasiadaniem w Radzie Nadzorczej.  Pan Jacek Sewera posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, posiada licencję maklera papierów wartościowych. Od 1997 r. jest zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A.: jako asystent maklera, następnie Dyrektor Wydziału Obsługi Klienta, Dyrektor Wydziału Obsługi Spółek Niepublicznych i obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej. Od 2006 r. do  2013 r. był członkiem zarządu w Ares Investments sp. z o.o., od 2005 r. do 2007 r. był członkiem rady nadzorczej w Przedsiębiorstwie Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego S.A., a w latach 2012 r. do 2014 wchodził w skład rady nadzorczej w AGROTUR S.A.  Pan Jakub Placuch jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek – Prawo. Od 2005 r. pracuje w Domu Maklerskim BDM S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora Wydziału Prawnego, a od 2009 r. także w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., nieprzerwanie na stanowisku Inspektora Nadzoru. Od 2010 r. jest wiceprezesem Zarządu Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, a od 2011 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Sports Advantage S.A. W latach 2009 – 2017 Jakub Placuch był Prezesem Zarządu w spółce Netmobilus Sp. z o.o., a w latach 2014 – 2017 był członek Rady Nadzorczej w spółce Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. Obie powołane przez Dom Maklerski BDM S.A. osoby, poza sprawowaniem funkcji członków Rady Nadzorczej nie sprawują innych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta.   Według najlepszej wiedzy Emitenta żadna z wymienionych osób nie wykonuje innej działalności gospodarczej niż wymieniona powyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta, także jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jak członek jej organu, a ponadto żadna z ww. osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

11.04.2019 r. 15:50

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport 2/2019

Zgodnie z par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

–  jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 27 maj 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – 2 września 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 25 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

–    zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019;

–    zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

–    zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

28.01.2019 r. 12:15

Sprzedaż nieruchomości – Brynowska 72

Raport 1/2019

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką prawa handlowego z/s w Katowicach umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72, za cenę 6.400.000,- zł netto. Umowa została zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej o której Emitent informował w raporcie nr 44/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., który to raport zawierał też inne informacje dotyczące transakcji. Emitent będzie nadal korzystał z nieruchomości w oparciu o umowę najmu, z prawem podnajmu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.01.2019 r. 15:55

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Raport ESPI 44/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką prawa handlowego z/s w Katowicach umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72, za cenę 6.400.000,- zł netto.

W celu wykonania postanowień umowy przedwstępnej Emitent rozwiąże z BNP Paribas Bank Polska S.A. (aktualnym właścicielem nieruchomości) umowę leasingu zwrotnego i przejmie nieruchomość za zapłatą pozostałych rat leasingowych, a następnie przeniesie własność nieruchomości na nabywcę jednocześnie zawierając z nim umowę najmu z prawem do podnajmu. Dzięki temu Emitent spłaci zadłużenie z tytułu leasingu oraz pozyska na działalność operacyjną grupy środki własne ulokowane dotychczas w nieruchomości w wysokości ok. 3 mln zł. Wartość nieruchomości w księgach Emitenta to 5.871.126,02 zł.

O sprzedaży nieruchomości przez inną spółkę zależną – Brynowska 72 sp. z o.o. i zawarciu z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowy leasingu zwrotnego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. O połączeniu ze spółką Brynowska 72 sp. z o.o. Emitent poinformował w raporcie nr 27/2015 w dniu 1 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

8.11.2018 r. 19:22

Informacje dotyczące zbycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

Raport ESPI 43/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Członka Zarządu Emitenta, Jacka Obrockiego, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o zbyciu obligacji spółki serii PB. Emisja tej serii była adresowana wyłącznie do pracowników Grupy Pragma Inkaso S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Obrocki_2018 08 31

31.08.2018 r. 11:05

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2018 r.

Raport ESPI 42/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2018 r. z 5 września 2018 r. na 7 września 2018 r.
Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.08.2018 r. 13:42

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G

Raport ESPI 41/2018

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 798/2018 o wyznaczeniu na 26 lipca 2018 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 65.000 obligacji na okaziciela serii G wyemitowanych przez Pragmę Inkaso S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPRGNK00082”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF PRI0521”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

25.07.2018 r. 10:40

Wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 40/2018

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu w dniu 17 lipca 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały nr 775/2018 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii G wyemitowanych przez Pragma Inkaso S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

18.07.2018 r. 08:53

Zawarcie umowy dotyczącej serwisowania funduszu sekurytyzacyjnego

Raport ESPI 39/2018

Emitent informuje, iż w dniu 16 lipca 2018 r. powziął informację o zawarciu z dniem 13 lipca 2018 r., z jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce będącym częścią europejskiego holdingu (Zleceniodawca), umowy podzlecenia zarządzania częścią portfela sekurytyzowanych wierzytelności należącego do niego funduszu sekurytyzacyjnego (Fundusz). W ramach zawartej umowy Emitent będzie za wynagrodzeniem wykonywał czynności prawne i faktyczne w ramach obowiązujących przepisów prawa, mające na celu doprowadzenie do wyegzekwowania objętych umową wierzytelności Funduszu. W związku z zawartą umową Emitent nie udzielił Zleceniodawcy ani Funduszowi gwarancji osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu, jak również Emitent nie posiada certyfikatów Funduszu, w związku z czym występuje w ramach umowy wyłącznie w roli serwisera. Umowa została zawarta na okres 6 lat z możliwością wypowiedzenia. Wysokość wynagrodzenia Emitenta nie odbiega od przeciętnej wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.07.2018 r. 21:42

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 38/2018

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Michała Kolmasiaka, członka zarządu Emitenta, powiadomienia nadesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o nabyciu akcji Emitenta. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARNotyfikacja Pragma Inkaso Michał Kolmasiak 05.07.2018
6.07.2018 r. 11:19

Informacje otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 37/2018

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Tomasza Boduszka i Jacka Obrockiego, tj. członków zarządu Emitenta, powiadomień, nadesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o nabyciu akcji Emitenta. Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Notyfikacja Pragma Inkaso Tomasz Boduszek 04.07.2018

Notyfikacja Pragma Inkaso Jacek Obrocki 04.07.2018

5.07.2018 r. 15:19

Informacja otrzymana od akcjonariusza

Raport ESPI 36/2018

Pragma Inkaso S.A.informuje o otrzymaniu u w trybie art 69 ust. 2 ustawy o ofercie, od  spółki Rymaszewski Asset Ltd, informacji o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. Informacja stanowi załączniki do raportu.

Podstawa prawna art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie.Informacja otrzymana od akcjonariusza
5.07.2018 r. 12:27

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport ESPI 35/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki Pragma Inkaso SA powołało pięciu Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5 letnią kadencję, tj.: Rafała Witka, Marka Mańkę, Annę Kędzierską, Zbigniewa Zgołę oraz Grzegorza Borowskiego. Do Rady Nadzorczej zostali powołani także Marcin Nowak oraz Tomasz Lalik, na mocy oświadczenia Domu Maklerskiego BDM S.A., o czym Emitent informował w Raporcie ESPI 28/2018 w dniu 5 czerwca br.
Zawodowe życiorysy członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

życiorysy Rada Nadzorcza

29.06.2018 r. 17:52

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r

Raport ESPI 34/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

wykaz akcjonariuszy posiadających 5 proc na WZA 29 06 2018

29.06.2018 r. 17:40

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 r.

Raport ESPI 33/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały, jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd Emitenta, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Uchwały podeje na ZWZ 29.06.2018 Pragma Inkaso SA

Statut Pragma Inkaso_2018 06 29

29.06.2018 r. 17:25

Dojście do skutku zastawu na akcjach spółki zależnej

Raport ESPI 32/2018

Pragma Inkaso S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent uzyskał informację o wygaśnięciu zastawu rejestrowego na 1.334.676 akcjach spółki zależnej tj. Pragmy Faktoring S.A. ustanowionego wcześniej dla zabezpieczenia kredytu z jakiego Emitent korzystał w jednym z banków komercyjnych. Oznacza to jednocześnie, że weszła w życie umowa zastawu zwykłego na ww. akcjach ustanowionego dla zabezpieczenia umowy pożyczki zawartej przez Emitenta ze spółką VBCP Asset Managment sp. z o.o. O zawarciu umowy pożyczki oraz o zawarciu umów zastawu na jej zabezpieczenie Emitent informował w raportach bieżących nr 24/2016 w dniu 7 lipca 2016 r. i 27/2016 w dniu 3 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

28.06.2018 r. 15:15

Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii G

Raport ESPI 31/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. powziął informację o tym, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) wydał oświadczenie nr 398/2018 o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 65.000 obligacji na okaziciela serii G, oznaczając je kodem ISIN PLPRGNK00082. Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu obligacji do alternatywnego systemu obrotu i zostanie dokonana w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

25.06.2018 r. 09:36

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 30/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 06 15

19.06.2018 r. 11:11

Uzupełnienie dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Raport ESPI 29/2018

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności rady w roku 2017, które zawiera także rekomendacje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A., Emitent przekazuje do publicznej wiadomości ww. sprawozdanie.
Wszystkie dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 29 czerwca 2018 r. są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://inwestor.pragmainkaso.pl/wza/29-06-2018-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Sprawozdanie z działalności RN Pragma Inkaso za 2017

11.06.2018 r. 10:13

Oświadczenie Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Raport ESPI 28/2018

Zarząd Spółki Pragma Inkaso S. A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej oświadczenie o powołaniu na kolejną kadencję, na członków Rady Nadzorczej spółki PRAGMA INKASO S.A. Panów Marcina Nowaka oraz Tomasza Lalika. Dom Maklerski BDM S.A. wykonał przysługujące mu uprawnienie do powołania członków Rady Nadzorczej zagwarantowane w Statucie Emitenta. Powołani przez DM BDM S.A. członkowie rady, poza sprawowaniem funkcji członków Rady Nadzorczej nie sprawują innych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta.
Powołanie na kolejną kadencję nastąpi z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2018 r. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2018.
Pan Tomasz Lalik powołany został po raz pierwszy w skład Rady Nadzorczej Emitenta w 2012 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Domu Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Finanse. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Pan Marcin Nowak powołany został po raz pierwszy w skład Rady Nadzorczej Emitenta w 2011 roku. Obecnie pełni funkcję Specjalisty ds. Corporate Finance w Wydziale Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Według najlepszej wiedzy Emitenta żadna z wymienionych osób nie wykonuje innej działalności gospodarczej niż wymieniona powyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta, także jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jak członek jej organu, a ponadto żadna z ww. osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

5.06.2018 r. 18:46

Powołanie zarządu na koleją kadencję

Raport ESPI 27/2018

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru członków zarządu Emitenta na kolejną pięcioletnią kadencję. Skład zarządu nie uległ zmianie i jest następujący:
Tomasz Boduszek – Przez Zarządu
Michał Kolmasiak – Wiceprezes Zarządu
Prot Zastawniak – Członek Zarządu
Jacek Obrocki – Członek Zarządu

Szczegółowe informacje o członkach zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

CV członków Zarządu Pragma Inkaso SA

5.06.2018 r. 18:42

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport ESPI 26/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Tarnowskicg Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 29 06 2018 Pragma Inkaso SA

Projekty uchwał ZWZA 29 06 2018

1.06.2018 r. 16:17

Terminowy wykup obligacji serii E

Raport ESPI 25/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dokonał terminowego wykupu wszystkich obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000,- zł każda. Wykup obligacji o łącznej wartości 5,5 mln złotych został przeprowadzony zgodnie z warunkami emisji.

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

22.05.2018 r. 13:11

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G

Raport ESPI 24/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/07.05.2018 z dnia 7 maja 2018 r.:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 10 maja 2018 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 18 maja 2018 r.;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 21 maja 2018 r.;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 65.000 sztuk obligacji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 65.700 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 65.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła jednego zapisu;
6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 65.000 sztuk obligacji serii G;
7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;
8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii G złożyło 69 osób;
9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii G przydzielono 69 osobom;
10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 6.500.000,- zł;
12) łączne koszty emisji wyniosły: 192.450,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 192.450,- zł;
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a);
d) promocji oferty: 0,- zł;
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,96 zł.
14) obligacje zostały objęte w całości poprzez dokonanie przez obligatariuszy wpłat pieniężnych.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

21.05.2018 r. 18:59

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018

Raport ESPI 23/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 rok, z 25 maja 2018 r. na 23 maja 2018 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

21.05.2018 r. 10:55

Zabezpieczenie emisji Obligacji serii G

Raport ESPI 22/2018

W uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie nr 21/2018 z dnia 7 maja 2018 r. o emisji Obligacji serii G Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2018 r., zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zabezpieczenie emisji obligacji serii G. Wymieniona kancelaria będzie także administratorem zastawu, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązku zastawnika wynikające z umowy zastawniczej i przepisów prawa. Przedmiotem zastawu jest 84 tys. imiennych, niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych serii F, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, o wartości 114,14 zł każdy i o łącznej wartości 9.587.760,- zł. Najwyższa suma zabezpieczenia wskazana w umowie to 130% wartości nominalnej Obligacji, czyli 8.450.000,00 zł. Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji zostały dodatkowo zabezpieczone trzema wekslami własnymi Emitenta in blanco o sumie wekslowej równej ww. maksymalnej sumie zabezpieczenia. Weksle zostały wydane Administratorowi Zastawu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

8.05.2018 r. 15:38

Emisja obligacji serii G

Raport ESPI 21/2018

Działając na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/7.05.2018 zarząd Emitenta w dniu 7 maja 2018 r. podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii G i ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. Emisja obejmuje nie więcej niż 65.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Organizatorem emisji jest Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emitent będzie oferował obligacje serii G w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych
w warunkach emisji. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 30.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Obligacje zostaną wykupione w terminie 3 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 21 maja 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, który wyznaczono na 13 maja 2021 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii G oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 21 maja 2018 r.
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, a także trzema wekslami wystawionymi przez Emitenta.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

7.05.2018 r. 21:28

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 20/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 04 23

25.04.2018 r. 13:51

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017

Raport ESPI 19/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za 2017 rok, z 16 kwietnia 2018 r. na 17 kwietnia 2018 r. Emitent, w celu przejrzystego podania do publicznej wiadomości wyników finansowych całej grupy kapitałowej Pragma Inkaso, opublikuje raporty roczne jednocześnie ze spółką zależną – Pragma Faktoring S.A.
Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

11.04.2018 r. 20:04

Wpłaty z portfeli funduszy sekurytyzacyjnych obsługiwanych przez Pragma Inkaso

Raport ESPI 18/2018

Emitent informuje, że w 1 kwartale 2018 r. portfele wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A. wygenerowały 4,2 mln spłat gotówkowych wobec 2,4 mln spłat w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost 75 %).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

3.04.2018 r. 17:47

Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

Raport ESPI 17/2018

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał zbycia stanowiącej jego własność działki inwestycyjnej wraz ze związanym z nią roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości. Łączna cena netto uzyskana przez Emitenta z w/w transakcji wynosi 5.370.000 zł i tyle też wynosi obecna wartość nieruchomości w księgach Emitenta. Stroną nabywającą nieruchomość i wierzytelność są dwaj nie powiązani z Emitentem przedsiębiorcy. O zawarciu umowy przedwstępnej w tym zakresie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2018.
Transakcja ta ma istotne znaczenie dla Emitenta gdyż pozwoli zmniejszyć zadłużenie oprocentowane, a w efekcie odnotowywać niższe koszty finansowe.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.03.2018 r. 12:45

Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii O

Raport ESPI 16/2018

Emitent informuje, iż w dniu 21 marca 2018 r. udzielił poręczenia do kwoty 13 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii O, o wartości 10 mln złotych. Termin wykupu obligacji został ustalony na 29 marca 2022 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu, podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacji przez Pragmę Faktoring S.A. zabezpieczanych poręczeniem Emitenta, poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.03.2018 r. 10:10

Poręczenie dla zabezpieczenia I Programu Publicznej Emisji Obligacji Pragma Faktoring S.A.

Raport ESPI 15/2018

W związku z planowaną przez Pragmę Faktoring S.A. emisją obligacji w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji, Pragma Inkaso S.A. (Emitent) w umowie zawartej z Pragmą Faktoring S.A. oraz z Kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, udzielił poręczenia do wysokości 65 mln zł za wszystkie zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. jakie mogą powstać w przyszłości z tytułu emisji obligacji wszystkich serii, które zostaną wyemitowane w ramach programu. Emitent zobowiązał się do nie odwoływania udzielonego poręczenia przed powstaniem długu z tytułu obligacji. O przyjęciu programu Pragma Faktoring S.A. informowała w raporcie nr 60/2017 z 2 października 2018 r. Poręczenie udzielone jest odpłatnie. Wysokość wynagrodzenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

8.03.2018 r. 13:45

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 14/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 02 28

1.03.2018 r. 09:36

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 13/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 02 27

28.02.2018 r. 11:55

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

Raport ESPI 12/2018

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę przedwstępną sprzedaży stanowiącej jego własność niezabudowanej działki inwestycyjnej za cenę 6.605 tys. brutto. Drugą stroną umowy są dwaj nie powiązani z Emitentem przedsiębiorcy.
Umowa przenosząca własność nieruchomości ma zostać zawarta do 31 maja 2018 r. po zaistnieniu dodatkowych warunków, tj. wydanie i uprawomocnienia decyzji o podziale nieruchomości oraz wykreśleniu obciążającej nieruchomość hipoteki.
W związku z zawarciem umowy przedwstępnej Emitent otrzymał zadatek w wysokości 537 tys. zł.

Umowa jest istotna dla Emitenta. Transakcja nią objęta będzie stanowić element wykonania jednego z celów strategicznych spółki, tj. sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych i optymalizacji wielkości zadłużenia finansowego.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

27.02.2018 r. 17:08

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 11/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, dwóch powiadomień przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 02 14

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 02 15

16.02.2018 r. 15:26

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 10/2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki Pragma Inkaso SA powołało nowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Zgoła.
Kandydatura p. Zbigniewa Zgoła została zgłoszona przez akcjonariusza Pragma Finanse Sp. z o.o. z/s w Tarnowskich Górach.
Pan Zbigniew Zgoła jest Prezesem Zarządu oraz głównym udziałowcem spółki OFC Sp. z o.o. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (wpis na liście nr 112117). Jest Członkiem Rady Nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA oraz Athena Investmens Dom Maklerski SA.
Pan Zbigniew Zgoła złożył oświadczenie, iż:

 • nie zapadł żaden wyrok skazujący za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII K.K oraz w art. 585, art. 590 i w art. 591 KSH;
 • nie został w stosunku do p. Zbigniewa Zgoła zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art.373 ustawy prawo upadłościowe;
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

15.02.2018 r. 18:31

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

Raport ESPI 9/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

wykaz akcjonariuszy posiadających 5% na NWZA 15 02 2018

15.02.2018 r. 18:26

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r.

Raport ESPI 8/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 15 lutego 2018 r.
Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

Podjęte uchwały na NWZA 15 02 2018 r.

15.02.2018 r. 18:24

Informacje dotyczące nabycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

Raport ESPI 7/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Członka Zarządu Emitenta, Jacka Obrockiego, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o objęciu obligacji spółki serii PB. Emisja tej serii była adresowana wyłącznie do pracowników Grupy Pragma Inkaso S.A. Koszt obsługi obligacji serii PB jest porównywalny z kosztem w ostatnio emitowanej przez spółkę serii F. Emitent nie informował o emisji obligacji serii PB z uwagi na jej stosunkowo niewielką wartość emisji ( 1,13 mln zł).
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Obrocki_2018 01 29

30.01.2018 r. 11:52

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport ESPI 6/2018

Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 16 kwietnia 2018 r.
– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 25 maja 2018 r.
– rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 5 września 2018 r.
– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 28 listopada 2018 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA INKASO SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2017 r. oraz II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego parostwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

29.01.2018 r. 11:24

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2017

Raport ESPI 5/2018

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w IV kwartale 2017 roku.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Dane o kontraktacji GK Pragma Inkaso SA za IV kwartal 2017

22.01.2018 r. 10:47

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso

Raport ESPI 4/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Zwolanie NWZA 15 02 2018

projekty uchwal na NWZA 15 02 2018

19.01.2018 r. 12:54

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 3/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 01 09

11.01.2018 r. 08:51

Przychody Emitenta z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych

Raport ESPI 2/2018

Emitent informuje, iż przychody Pragma Inkaso SA z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych w 2017 r. kształtowały się następująco:

I Q 2017 – 639 tys. zł
II Q 2017 – 1.000 tys. zł
III Q 2017 – 1.518 tys. zł
IV Q 2017 – 1.852 tys. zł.
*Powyższe wartości są danymi wstępnymi, nie zaudytowanymi.

Obszar zarządzania wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych jest obecnie kluczowy w działalności windykacyjnej Pragma Inkaso. Działalność serwiserska spółki ograniczona jest do portfeli wierzytelności biznesowych, w zakresie windykacji których Pragma Inkaso ma znaczące na tle rynku kompetencje i doświadczenia.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

10.01.2018 r. 12:20

Wartość wpłat odnotowanych w czwartym kwartale 2017 r. z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 1/2018

Emitent informuje, że w 4 kwartale 2017 r. portfele wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A. wygenerowały 7,1 mln spłat gotówkowych, co stanowi historycznie najwyższy rezultat w tym zakresie. Zestawienie wartości wpłat w poszczególnych kwartałach znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Wartosc wpłat odnotowanych w 4 kwartale 2017 r. z portfeli wierzytelnosci funduszy sekurytyzacyjnych zarzadzanych przez Pragma Inkaso SA

 

2.01.2018 r. 10:45

Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii N

RB 58/2017

Pragma Inkaso S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarła umowę poręczenia do kwoty 5,2 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii N o wartości 4 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej. Termin wykupu obligacji został ustalony na 15 grudnia 2021 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.12.2017 r. 12:47

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 57/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_10 listopada 2017

13.11.2017 r. 12:48

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

Raport ESPI 56/2017

Zarząd Pragma Inkaso informuje, że zmienia termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r. z dnia 14 listopada 2017 r. na dzień 9 listopada 2017 r.
Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

2.11.2017 r. 10:42

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2017

Raport ESPI 55/2017

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w III kwartale 2017 roku.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Dane o kontraktacji GK Pragma Inkaso SA za III kwartał 2017

 

18.10.2017 r. 09:17

Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii M

Raport ESPI 54/2017

Emitent informuje, iż w dniu 5 października 2017 r. udzielił poręczenia do kwoty 15,6 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii M o wartości 12 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej. Termin wykupu obligacji został ustalony na 18 października 2021 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu, podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacji przez Pragmę Faktoring S.A. zabezpieczanych poręczeniem Emitenta, poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.10.2017 r. 08:20

Informacja dotycząca terminu publikacji strategii Pragma Inkaso

Raport ESPI 53/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 21.06.2017 Emitent informuje, iż nadal trwają prace nad przygotowaniem strategii Spółki. Zarząd będzie czynił starania aby jej opublikowanie nastąpiło w czwartym kwartale br.
Jednocześnie informujemy, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Pragma Faktoring ogłosiła Strategie na lata 2017-2020, do której lektury zapraszamy.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

3.10.2017 r. 10:00

Wartość wpłat z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 52/2017

Emitent informuje, iż począwszy od 3 kwartału 2017 r. wprowadza okresowe, kwartalne informacje o poziomie spłat wygenerowanych w wyniku działań Emitenta z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A. Informacje te mają istotne znaczenie dla wyników finansowych Emitenta. Szczegóły znajdują się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

 

 

 Wartość wpłat z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.
2.10.2017 r. 11:14

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport EBI 1/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pragma Inkaso Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Spółki. Z uwagi na nierozbudowaną strukturę organizacyjną w Spółce nie funkcjonuje sformalizowany podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka aktualnie nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje obecnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach Emitenta jest uzależniony od ich kompetencji, umiejętności i efektywności. W opinii Emitenta opisane powyżej kryteria oceny kandydatur w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są całkowicie wystarczające z uwagi na potrzeby Spółki. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na stronie internetowej Spółki.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady ze względu na skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Spółki. Zgodnie z art. 406(5) Ksh transmisja obrad walnego zgromadzenia nie ma charakteru obowiązkowego. W opinii Emitenta obowiązujące w tym zakresie przepisy Ksh, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Koszty związane z transmisją obrad jak również ich rejestrowaniem i zapisu przewyższają na chwilę obecną korzyści dla inwestorów.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady z przyczyn podanych powyżej przy zasadzie I.Z.1.16.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie należy do w/w indeksów giełdowych a jej struktura akcjonariatu i zakres działalności nie przemawiają za przygotowaniem angielskiej wersji strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1. W przypadku zakwalifikowania Spółki do w/w indeksów lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszej zasadzie Spółka przygotuje angielską wersję strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar przedsiębiorstwa i nierozbudowaną strukturę organizacyjną Emitent nie wprowadził sformalizowanego podziału na poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członkami Zarządu.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie stosuje tej zasady, ponieważ zdaniem Emitenta doświadczenie i kompetencje członków rady, przy uwzględnieniu zróżnicowanego składu rady, pozwalają na należyte wykonywanie przez radę jej zadań niezależnie od kwestii spełniania przez poszczególnych członków formalnego kryterium niezależności opisanego w zasadzie II.Z.4. Aktualnie to kryterium niezależności spełnia jeden członek rady nadzorczej. tj. Marek Mańka. Emitent wskazuje jednocześnie, że Marek Mańka oraz Ireneusz Rymaszewski spełniają wymogi niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na swoją strukturę, Spółka nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Za powyższe kwestie odpowiada bezpośrednio Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza, która pełni jednocześnie funkcję Komitetu Audytu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady co jest konsekwencją nie stosowania zasady III.Z.2.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie stosuje zasady z przyczyn podanych przy rekomendacji IV.R.2.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów. Zarząd Emitenta informuje, biorąc pod uwagę w szczególności istniejące powiązania kapitałowe członków zarządu ze Spółką oraz długoterminowy charakter współpracy kluczowych menedżerów, że nie doszło dotychczas w Spółce do zaistnienia konfliktu interesów, a ryzyko jego zaistnienia Zarząd Emitenta ocenia jako niewielkie. W opinii Zarządu, co potwierdza również dotychczasowa historia Spółki, wszyscy przedstawiciele i pracownicy Emitenta z najwyższego szczebla są od wielu lat związani ze Spółką i są skoncentrowani na jej rozwoju i na stałe współpracują z Emitentem, co minimalizuje ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów.

Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

 • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
 • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
 • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje niniejszej zasady Dobrych Praktyk, gdyż do dnia sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie została przyjęta polityka wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników i menedżerów oraz członków zarządu jest określana w oparciu o indywidualne umowy zawarte pomiędzy danym pracownikiem a Spółką. Zarząd Spółki dba jednocześnie o odpowiedni poziom wynagrodzeń, tak, aby utrzymać ciągłość i konkurencyjność pracy kluczowych pracowników w zespole, a tym samym zapewnić Emitentowi podstawy do dalszego rozwoju, co potwierdzają również coraz lepsze wyniki finansowe Spółki osiągane w minionych latach.

GPW_dobre_praktyki_Pragma_Inkaso-28.09.2017

29.09.2017 r. 09:03

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 51/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_25 września 2017

26.09.2017 r. 08:41

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 50/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_20 września 2017

21.09.2017 r. 08:39

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 49/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_19 września 2017

20.09.2017 r. 09:03

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 48/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_18 września 2017

 

19.09.2017 r. 09:45

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 47/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_11 września 2017

 

12.09.2017 r. 09:02

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 46/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_8 września 2017

11.09.2017 r. 09:04

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 45/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 5 września 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_5 września 2017

6.09.2017 r. 09:49

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 44/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 września 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd
5.09.2017 r. 08:18

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2017 roku- korekta

Raport ESPI 43/2017/K

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia korektę raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w II kwartale 2017 roku. W raporcie pojawił się błąd rachunkowy.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)Dane o kontraktacji GK Pragma Inkaso SA za II kwartał 2017_korekta

31.07.2017 r. 09:09

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2017

Raport ESPI 43/2017

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w II kwartale 2017 roku.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Dane o kontraktacji GK Pragma Inkaso SA za II kwartal 2017

27.07.2017 r. 10:27

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 42/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 lipca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

IR notyfikacja – 04.07.2017

5.07.2017 r. 08:50

Zakończenie procesu kontraktacji portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych Bonus 2 i Bonus 3

Raport ESPI 41/2017

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zarządzany przez niego fundusz Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył od banku z siedzibą w Polsce portfel wierzytelności biznesowych zabezpieczonych hipotecznie o wartości nominalnej 73,8 mln zł. Dzięki tej transakcji Emitent zakończył podstawowy proces kontraktacji portfeli do powstałych w 2016 r. we współpracy z Money Makers TFI S.A. (Grupa Alior Bank S.A.) funduszy sekurytyzacyjnych Bonus Wierzytelności 2 i Bonus Wierzytelności 3. O zawarciu umów dotyczących utworzenia i zarządzania w/w funduszami Emitent informował w raportach nr 7/2016 i 16/2016.

Zakończenie procesu kontraktacji, tj. zainwestowanie w portfele wierzytelności biznesowych całości środków funduszy, ma istotne znaczenie dla wyników finansowych i działalności Emitenta – będzie ono sprzyjać zwiększeniu przychodów i przepływów z działalności serwiserskiej, a także wzrostowi wartości posiadanych przez Emitenta certyfikatów w w/w funduszach.

W załączeniu Emitent przedstawia zbiorcze informacje o działalności Pragma Inkaso w zakresie obsługi funduszy sekurytyzacyjnych.

Pragma Inkaso jako serwiser funduszy sekurytyzacyjnych

 

21.06.2017 r. 22:49

Wstępne założenia Zarządu w zakresie Strategii Spółki

Raport ESPI 40/2017

Emitent informuje, że Zarząd Pragma Inkaso S.A. rozpoczął prace związane z określeniem celów strategicznych dla Grupy na najbliższych kilka lat i przyjął w tym zakresie wstępne założenia. Celem Zarządu jest przygotowanie i przyjęcie Strategii przez Zarząd i Radę Nadzorczą spółki do końca 3Q17. Strategia niezwłocznie po jej przyjęciu przez Zarząd i Radę zostanie opublikowana.

Wstępne założenia do Strategii przedstawiają się następująco:

1. Podstawowym segmentem działalności Grupy będzie finansowanie sektora MSP realizowane w ramach spółki Pragma Faktoring S.A. Ten segment będzie skupiał większość aktywów Grupy, generował największy strumień przychodów i przepływów, w sposób dynamiczny zwiększał swoją wartość. Wzrost skali działalności faktoringowej będzie budowany przede wszystkim w oparciu o segment mikrofaktoringu. Strategia dla Pragma Faktoring S.A. zostanie przedstawiona przez tą spółkę odrębnie we wrześniu br.
2. Ważnym podmiotem Grupy jest LeaseLink Sp. z o.o. (spółka zależna Pragma Faktoring), która wyróżnia się na rynku unikalnym modelem biznesowym. Fintech ten jest prekursorem i liderem wzrostowego rynku mikroleasingu realizowanego w całości online i dedykowanego m.in. rynkowi e-commerce. Pragma Faktoring inspiruje się modelem LeaseLink i adaptuje fintechowe rozwiązania procesowe do swojej działalności.
Grupa nie wyklucza zakończenia inwestycji w LeaseLink i dokonania sprzedaży posiadanych w spółce udziałów w momencie kiedy jej wartość umożliwi osiągnięcie zakładanego przez Grupę zysku z inwestycji.
3. Zarząd Pragma Inkaso będzie dążył do zmiany struktury Grupy, która spowoduje to, że działalność w zakresie serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji dla innych Klientów nie będzie odbywała się tak jak obecnie w spółce, która jest jednocześnie holderem, właścicielem akcji spółek zależnych (w szczególności akcji Pragma Faktoring), lecz by prowadziła ją typowo operacyjna spółka serwiserska.
4. Celem strategicznym będzie przygotowywanie takiej spółki serwiserskiej do potencjalnego znaczącego wzrostu rynku zakupów portfeli bankowych wierzytelności biznesowych, w którym Grupa ma istotne udziały. Zarząd Pragma Inkaso dokona przeglądu opcji strategicznych dla tego segmentu, w szczególności w zakresie dokonania dokapitalizowania tego segmentu, pozyskania zewnętrznego inwestora finansowego lub branżowego, połączenia z innym podmiotem, dokonania przejęć innych podmiotów, sprzedaży lub rozwoju organicznego w oparciu o już posiadane zasoby.
5. Grupa będzie kontynuować działania zmierzające do sprzedaży posiadanego portfela nieruchomości inwestycyjnych. Celem tych działań jest pozyskanie środków na rozwój podstawowego segmentu działalności Grupy i optymalizacja wielkości zadłużenia.

21.06.2017 r. 21:24

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 39/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 21 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_20 czerwca 2017

21.06.2017 r. 12:02

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r.

Raport ESPI 38/2017

Zarząd Pragma Inkaso S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r.

wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % liczyby głosów na WZA 13 06 2017

13.06.2017 r. 18:13

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2017 r.

Raport ESPI 37/2017

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 13 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

Uchwały podjęte na WZA w dniu 13 czerwca 2017

 

13.06.2017 r. 18:04

Przekroczenie przez Rymaszewski Asset Ltd progu 5%

Raport ESPI 36/2017

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 r. otrzymał od Rymaszewski Asset Ltd zawiadomienie, o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_9 czerwca 2017_przkroczenie progu 5%

 

12.06.2017 r. 17:19

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 35/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 12 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_9 czerwca 2017

12.06.2017 r. 08:49

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 34/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 1 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_1 czerwca 2017

2.06.2017 r. 08:29

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 33/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 31 maja 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_31 maja 2017

1.06.2017 r. 08:22

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 32/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 30 maja 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_30 maja 2017

31.05.2017 r. 08:41

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport ESPI 31/2017

Zarząd Pragmy Inkaso S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał, wykaz zmian przepisów statutu oraz projekt tekstu jednolitego statutu uwzględniającego proponowane zmiany.
Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

16.05.2017 r. 15:01

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F na rynku Catalyst

Raport ESPI 30/2017

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 472/2017 o wyznaczeniu na 15 maja 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 50.000 obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Pragma Inkaso S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPRGNK00074”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “PRI0320”.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

12.05.2017 r. 12:37

Wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Raport ESPI 29/2017

PRAGMA INKASO S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informacje o podjęciu w dniu 9 maja 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 50 000 obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez PRAGMA INKASO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym Emitent występuje z wnioskiem do GPW o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F w ASO na Catalyst na dzień 15 maja 2017 r..

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

10.05.2017 r. 15:20

Poręczenie za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii L

Raport ESPI 28/2017

Emitent informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. udzielił poręczenia do kwoty 19,5 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii L o wartości 15 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej. Termin wykupu obligacji został ustalony na 17 maja 2021 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu, podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacji przez Pragmę Faktoring S.A. zabezpieczanych poręczeniem Emitenta, poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

28.04.2017 r. 14:29

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku- korekta

Raport ESPI 26/2017/K

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia korektę raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w I kwartale 2017 roku. W raporcie pojawił się błąd rachunkowy wartości łącznej kontraktacji za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

 Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku- korekta
25.04.2017 r. 08:12

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 27/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd
24.04.2017 r. 09:02

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku

Raport ESPI 26/2017

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w I kwartale 2017 roku.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku
21.04.2017 r. 12:57

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 25/2017

Zarząd spółki Pragma Inkaso SA („Emitent)”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., który zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI SA o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do komunikatu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
13.04.2017 r. 20:40

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 24/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 13 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd
13.04.2017 r. 20:35

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 23/2017

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. otrzymał od pana Dariusza Zycha pismo z oświadczeniem o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem dzisiejszym.
W oświadczeniu, o którym mowa powyżej nie wskazano przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

12.04.2017 r. 17:34

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 22/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 11 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd
11.04.2017 r. 12:41

Wykup części certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1

Raport ESPI 21/2017

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od TFI BDM S.A. kwotę 8.949.776,94 zł z tytułu wykupu części certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Przekazanie ww. kwoty nastąpiło na skutek wykupu i umorzenia 81 666 Certyfikatów, tj.:
13.924 Certyfikatów serii C
31.000 Certyfikatów serii D
36.742 Certyfikatów serii E.
Cena wykupu wyniosła 109,59 zł za certyfikat.
Po umorzeniu części Certyfikatów Emitent posiada jeszcze 190 334 Certyfikatów Pragma 1 NS FIZ.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.04.2017 r. 09:18

Informacje dotyczące nabycia przez Pragma Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

Raport ESPI 20/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki PRAGMA FINANSE sp. z o.o. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Wiceprezesem Zarządu – Michałem Kolmasiakiem. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR oraz art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).

zawiadomienie o transakcji na akcjach Pragma Inkaso_29 03 2017

 

29.03.2017 r. 12:23

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 19/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_28 marca 2017

28.03.2017 r. 15:50

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F

Raport ESPI 18/2017

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 100,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst oraz Uchwały Zarządu PRAGMA INKASO S.A. nr 1/16.03.2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii F oraz ustalenia wzoru propozycji ich nabycia.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 17 marca 2017 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 23 marca 2017 r.;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 24 marca 2017 r.;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 50.000 sztuk Obligacji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, zapisy zostały łącznie zredukowane o 2.820 szt obligacji;
6) liczba instrumentów finansowych, na które zostały złożone zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 52.820 sztuk Obligacji;
7) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 50.000 sztuk Obligacji;
8 ) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł;
9) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 37 – emisja nie była podzielona na transze;
10) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 37 – emisja nie była podzielona na transze;
11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
13) łączne koszty emisji wyniosły: 127.500,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 127.500,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,- zł,
d) promocji oferty 0,- zł;
14) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 2,55 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

24.03.2017 r. 17:41

Informacje dotyczące nabycia przez Pragma Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

Raport ESPI 17/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki PRAGMA FINANSE sp. z o. o. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Wiceprezesem Zarządu – Michałem Kolmasiakiem.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent otrzymał od PRAGMA FINANSE sp. z o.o. zawiadomienie przesłane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), a dotyczące także ww. transakcji na akcjach Emitenta, którą w tym miejscu przytacza:

PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu się go o 0,01% w ogólnej liczbie głosów w spółce PRAGMA INKASO S.A.

1. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 21 oraz 22 marca 2017 roku w wyniku nabycia 331 akcji spółki PRAGMA INKASO S.A. w drodze transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Przed zmianą PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. posiadała 1 771 550 akcji PRAGMA INKASO S.A., które stanowiły 48,14% udziału w kapitale zakładowym i 55,82% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 640.000 to akcje imienne dające 17,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,62% w ogólnej liczbie głosów, a 1.015.550 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 27,60% udziału w kapitale zakładowym oraz 23,51% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Od 22 marca 2017 r. PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. posiada `1.771.881 akcji spółki PRAGMA INKASO S.A., stanowiących 48,15% udziału w kapitale zakładowym i dających 55,83% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym nadal 640.000 to akcje imienne dające 17,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,63% w ogólnej liczbie głosów, a 1.131.550 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 30,75% udziału w kapitale zakładowym oraz 26,19% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Jednocześnie PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. informuje że:

1) nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji PRAGMY INKASO S.A.;

2) nie posiada akcji PRAGMA INKASO S.A. poprzez podmioty zależne;

3) nie przysługują jej instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR oraz art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).Zawiadomienie o transakcji na akcjach Pragma Inkaso
24.03.2017 r. 13:22

Zmiana w zakresie polityki dywidendy

Raport ESPI 16/2017
Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że podjął decyzję o zmianie dotychczasowej, ogłoszonej raportem bieżącym nr 21/2014, polityki dywidendowej. W związku z planami rozwojowymi Spółki i Grupy Zarząd w najbliższych latach będzie rekomendował przeznaczanie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy.
Par. 38 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

20.03.2017 r. 11:43

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport ESPI 15/2017

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2017, którym została spółka Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4055. Przedmiotem umowy z Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. będzie:

 • przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA INKASO S.A. za pierwsze półrocze roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO S.A. za pierwsze półrocze roku 2017,
 • badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA INKASO S.A. za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO S.A. za rok 2017.

Jednocześnie Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż Emitent dotychczas nie korzystał z usług Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k.

17.03.2017 r. 10:12

Zmiana zakresu zabezpieczenia obligacji serii E

Raport ESPI 14/2017

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że ma zamiar skorzystania z możliwości zmniejszenia zakresu zabezpieczenia dla obligacji serii E, ponieważ zostały spełnione przesłanki wskazane w pkt 6.10. Warunków Emisji Obligacji serii E. Wymienione przesłanki to:

a) wartość Certyfikatów Inwestycyjnych, według wyceny sporządzonej zgodnie z pkt 6.5. Warunków Emisji obligacji wzrosła powyżej 160 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji;

b) w ciągu ostatniego kwartału od dokonania wyceny, nie zostało złożone oświadczenie Emitenta o zmianie zabezpieczenia;

c) łączna wartość Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zastawem rejestrowym po złożeniu oświadczenia o zmianie zabezpieczenia nie będzie niższa niż 130 % łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji, tj. niższa niż 7.150.000 zł.

Spełnienie powyższych warunków uprawnia Emitenta do żądania zwolnienia spod zabezpieczenia 17.000 Certyfikatów Inwestycyjnych. Po dokonaniu zmiany zastawem rejestrowym pozostanie obciążonych 67.000 Certyfikatów Inwestycyjnych.

16.03.2017 r. 22:13

Emisja obligacji serii F

Raport ESPI 13/2017

Działając na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/3/2017 z dnia 15 marca 2017 r., zarząd Emitenta w dniu 16 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii F i ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. Emisja obejmuje nie więcej niż 50.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Organizatorem emisji jest Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emitent będzie oferował obligacje serii F w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych w warunkach emisji. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 30.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Obligacje zostaną wykupione w terminie 3 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 24 marca 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, który wyznaczono na 16 marca 2020 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu.

Obligacje serii F oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 24 marca 2017 r.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na 61.000 imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii D nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, o wartości 109,27 zł (sto dziewięć złotych 27/100) każdy i o łącznej wartości 6.665.470,00 złotych. Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji zostały dodatkowo zabezpieczone trzema wekslami własnymi Emitenta in blanco o sumie wekslowej równej co najmniej 130% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji. Weksle zostały wydane Administratorowi Zastawu. Emitent ustanowił Administratora Zastawu, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązku zastawnika wynikające z umowy zastawniczej i przepisów prawa. Administratorem Zastawu będzie kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie, 30-081 Kraków, ul. Królewska 57.

Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii F istnieją także obligacje serii E (wartość emisji 5,5 mln zł) z terminem wcześniejszego wykupu ustalonym na 18 maja 2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.03.2017 r. 13:14

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 marca

Raport ESPI 12/2017
Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 marca 2017 roku.Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na NWZA w dniu 15 03 2017
15.03.2017 r. 11:24

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 15 marca 2017 roku

Raport ESPI 11/2017
W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRAGMA INKASO S.A., które odbyło się w dniu 15 marca 2017 roku.Uchwały podjęte na NWZA w dniu 15 marca 2017
15.03.2017 r. 11:15

Umorzenie obligacji serii D

Raport ESPI 10/2017
Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji serii D. O wcześniejszym wykupie obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2017 przekazanym w dniu 15 lutego 2017 r. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z Obligacji serii D co skutkowało nabyciem przez Emitenta 10.000 obligacji i ich umorzeniem. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest uchwała Zarządu Emitenta z dnia 15 lutego 2017 r. nr 1/15.02.2017 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii E, artykuł 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.4 warunków emisji. Średnia jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 1.009,76 zł. Emitent nabył obligacje w związku ze skorzystaniem, z przewidzianego w warunkach emisji, prawa do ich wcześniejszego wykupu, co z kolei miało na celu doprowadzenie do ich umorzenia.
Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

7.03.2017 r. 12:51

Zawarcie umowy pożyczki z Pragma Faktoring S.A.

Raport ESPI 9/2017

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. Emitent zawarł z Pragmą Faktoring S.A. umowę pożyczki w wykonaniu której otrzymał od pożyczkodawcy kwotę 10 mln zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31 maja 2017 r. z możliwością wcześniejszej spłaty. Wysokość oprocentowania nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych. Pożyczka ma na celu sfinansowanie wcześniejszej spłaty obligacji serii D. Pożyczka zostanie spłacona m.in. ze środków uzyskanych z umorzenia części certyfikatów posiadanych przez Emitenta w Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszu Sekurytyzacyjnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.03.2017 r. 15:20

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 15 marca 2017

Raport ESPI 8/2017

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3_ RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 15 marca 2017 roku.projekty uchwał na NWZA 2017 03 15
17.02.2017 r. 16:43

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 15 marca 2017 roku

Raport ESPI 7/2017

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Emitenta zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzyskania jego zgody na emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst. W ocenie Zarządu emisja obligacji serii F jest korzystna dla Emitenta, ponieważ zapewnia długoterminowe finansowanie, a pozyskany kapitał pozwala zwiększyć zaangażowanie na rynku biznesowych portfeli wierzytelności, co przełoży się na wyższe przychody i wyniki Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 15 marca 2017 r. na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3,
z następującym porządkiem obrad:
1) Wybór Przewodniczącego.
2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.
5) Zamknięcie obrad.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 27 lutego 2017 r., uprawnieni z akcji imiennych
i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406(3) § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 28 lutego 2017 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Ksh tj.:

 • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 • liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 • cel wystawienia zaświadczenia,
 • datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
2. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw
z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie
z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.
6. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.

IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

V. Informacje na temat praw akcjonariuszy
1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:
– żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 22 lutego 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;
– przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Zgodnie z art. 428 ksh podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny
1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres inwestor.pragmainkaso.pl
w zakładce WZA.
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
3. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.
4. Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub e-mailem przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie
o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.
5. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne
i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz
z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-maili należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

VII. Weryfikacja informacji i dokumentów
Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości
i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak
i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków i dokumentów,
a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania
w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Informacja o akcjach
W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów
z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

IX. Podstawa prawna
Paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

17.02.2017 r. 16:38

Wcześniejszy wykup obligacji serii D

Raport ESPI 6/2017

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 15 lutego 2017 r. Emitent podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii D. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w warunkach emisji obligacji obu serii. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii, tj. 10.000 sztuk. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 27 luty 2017 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 7 marca 2017 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, czyli nominał obligacji, odsetki oraz premię. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Przed ww. zmianą obligacje serii D miały być wykupione w dniu 14 listopada 2017 r. Uprawnione do odsetek byłyby osoby posiadające obligacje w dniu 6 listopada 2017. r. Na skutek dokonania zamiany terminu wykupu okres za który naliczane są odsetki został skrócony do dnia 7 marca 2017 r. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma premię w wysokości 6,00 zł.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.02.2017 r. 18:40

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 5/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym, tj. 16 stycznia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd
17.01.2017 r. 07:57

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2016 roku

Raport ESPI 4/2017

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w IV kwartale 2016 roku.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2016 roku
16.01.2017 r. 12:16

Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

Raport ESPI 3/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 16 stycznia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki PRAGMA FINANSE sp. z o.o. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Wiceprezesem Zarządu – Michałem Kolmasiakiem.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent otrzymał od PRAGMA FINANSE sp. z o.o. zawiadomienie przesłane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), a dotyczące także ww. transakcji na akcjach Emitenta, którą w tym miejscu przytacza:

PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu się go o 2,69% w ogólnej liczbie głosów w spółce PRAGMA INKASO S.A.

1. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 12 stycznia 2017 roku w wyniku nabycia 116.000 akcji spółki PRAGMA INKASO S.A. w drodze transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Przed zmianą PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. posiadała 1.655.550 akcji PRAGMY INKASO S.A., które stanowiły 44,99% udziału w kapitale zakładowym i 53,14% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 640.000 to akcje imienne dające 17,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,63% w ogólnej liczbie głosów, a 1.015.550 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 27,60% udziału w kapitale zakładowym oraz 23,51% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Od 12 stycznia 2017 r. PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. posiada `1.771.550 akcji spółki PRAGMA INKASO S.A., stanowiących 48,14% udziału w kapitale zakładowym i dających 55,82% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym nadal 640.000 to akcje imienne dające 17,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,62% w ogólnej liczbie głosów, a 1.131.550 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 30,75% udziału w kapitale zakładowym oraz 26,19% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Jednocześnie PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. informuje że:

1) nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji PRAGMY INKASO S.A.;

2) nie posiada akcji PRAGMY INKASO S.A. poprzez podmioty zależne;

3) nie przysługują jej instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR oraz art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta
16.01.2017 r. 12:07

Powołanie prokurenta

Raport ESPI 2/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 stycznia 2017 r. podjął uchwałę o udzieleniu prokury łącznej Pani Magdalenie Krakowczyk. Prokurent uprawniony jest do reprezentowania Spółki łącznie z jednym z członków Zarządu Spółki lub prokurentem. Pani Magdalena Krakowczyk obecnie pełni kierownika ds. Windykacji.

Pani Magdalena Krakowczyk posiada wykształcenie wyższe z zakresu prawa oraz bankowości i finansów międzynarodowych. Jest absolwentem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Przebieg pracy zawodowej:

Od lipca 2005 do listopad 2011- zatrudniona była na stanowisku Kierownika Działu Windykacji Należności Bankowych i Leasingowych oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w SAF S.A.

Od listopad 2011 do czerwiec 2012 Doradca Klienta ds. MŚP w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

Od lipca 2012 kierownik ds. Windykacji w Pragma Inkaso S.A.

Pani Magdalena Krakowczyk zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Magdalena Krakowczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

10.01.2017 r. 14:23

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport ESPI 1/2017


Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

 • jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 20 marca 2017 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 28 sierpnia 2017 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA INKASO SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2015 r. oraz II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego parostwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

3.01.2017 r. 12:09

Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii K

Raport ESPI 37/2016

Pragma Inkaso S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 r. w godzinach popołudniowych zawarła umowę poręczenia do kwoty 13 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii K o wartości 10 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej. Termin wykupu obligacji został ustalony na 22 lipca 2020 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.12.2016 r. 20:07

Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii J

Raport ESPI 36/2016

Emitent informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. udzielił poręczenia do kwoty 15,6 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii J o wartości 12 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej. Termin wykupu obligacji został ustalony na 2 grudnia 2020 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu, podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacji przez Pragmę Faktoring S.A. zabezpieczanych poręczeniem Emitenta, poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.11.2016 r. 10:50

Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii I

Raport ESPI 35/2016

Pragma Inkaso S.A. informuje, iż w dniu 2 listopada 2016 r. udzieliła poręczenia do kwoty 26 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii I o wartości 20 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej.  Termin wykupu obligacji został ustalony na 3 maja 2020 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.11.2016 r. 14:35

Rozszerzenie składu Zarządu Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 34/2016
Emitent informuje, iż w dniu 18 października 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład zarządu Pana Michała Kolmasiaka, który obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Jacka Obrockiego, który będzie sprawował funkcję Członka Zarządu.

Pan Michał Kolmasiak jest związany ze Spółką od początku istnienia, w latach 2002-2015 zasiadał w Zarządzie Emitenta, pełniąc funkcję Członka Zarządu a następnie Wiceprezesa Zarządu. Od 2011 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Pragma Faktoring S.A , gdzie jest jej Przewodniczącym. Ponadto od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Pragma Finanse, od 2008 roku Członka Zarządu w spółce Pragma Collect Sp. z o.o., od 2004 do 31.08.2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Invico S.A. oraz od 2007 do maja 2013 Prezesa Zarządu Aseo Papier Sp. z o.o. Pan Michał Kolmasiak jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.).
Pan Michał Kolmasiak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Obrocki od 1997 r. do końca sierpnia 2011 był zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. (kolejno na stanowiskach: analityk giełdowy (1997 – 1999), Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji (1999 – 2000), Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji (2002 – 2005), Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej (2005 – 2011). Od 1 stycznia 2012 pełni funkcję Prezesa Zarządu Pragma Inwestycje sp. z o.o. Pan Jacek Obrocki sprawował lub sprawuje także funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Future Screen Sp. z o.o., Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału Zalążkowego SATUS Sp. z o.o., OLSON S.A. MergersNet Sp. z o.o. , Pragma Inkaso S.A., Pragma Faktoring S.A. , GC Investment S.A. Fabryka Części Rowerowych „Romet-Wałcz” sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Budostal sp z o.o., Invico S.A., LeaseLink Sp. z o.o. Pan Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne (1998 r.). Był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu JBO, MBO, M&A, rachunkowości (PSR, IAS, US GAAP), prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego; ukończył kurs przygotowawczy dla doradców inwestycyjnych i podatkowych oraz kurs CCIM (Certified Commercial Investment Member). Uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) (2005–2007).
Pan Jacek Obrocki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

18.10.2016 r. 15:34

Podpisanie umowy spółki Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach

Raport ESPI 33/2016
W dniu 18 października 2016 roku została podpisana umowa spółki Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Spółka Komandytowa z s. w Katowicach, w której Pragma Inkaso S.A. jest wspólnikiem o statusie komandytariusza. Wkład Emitenta i jednocześnie suma komandytowa nowo powstałej spółki wynosi 100 tys. zł, natomiast udział Emitenta w jej zyskach to 85%.
Komplementariusze spółki: Monika Bukowska, Tomasz Celary i Łukasz Feder to adwokaci z wieloletnim doświadczeniem, którzy dotychczas obsługiwali indywidualnie Emitenta i spółki z jego grupy kapitałowej.
Spółka powstanie z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i przejmie dotychczasowe zadania departamentu prawnego Emitenta, przy czym zgodnie z założeniami będzie obsługiwać także Klientów spoza Grupy Pragma Inkaso SA, wykorzystując szerokie kompetencje i doświadczenia komplementariuszy i pozostałych członków zespołu.

18.10.2016 r. 10:37

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2016 roku

Raport ESPI 32/2016

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji w III kwartale 2016 roku.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR) pobierz adobe-pdf


Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2016 roku
13.10.2016 r. 11:08

Terminowy wykup obligacji serii D Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Raport ESPI 31/2016

Zarząd Pragma Inkaso (Emitent) informuje, że Pragma Inwestycje Sp. z o.o., spółka zależna Emitenta, dokonała terminowego wykupu wszystkich 10 000 sztuk obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 zł oraz wypłaciła należne obligatariuszom odsetki za ostatni (szósty) okres odsetkowy. Tym samym wypełnione zostały wszystkie zobowiązania Pragma Inwestycje Sp. z o.o. wynikające z obligacji serii D.  Ze spłatą nie była związana nowa emisja obligacji spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

11.10.2016 r. 15:44

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 sierpniu 2016 roku – korekta raportu

Raport ESPI 29/2016/K

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. koryguje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 sierpnia 2016 roku przekazując w załączeniu prawidłowe zestawienie.

wykaz akcjonariuszy 5 proc NWZA 26 08 2016_korektaWykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 sierpniu 2016 roku – korekta raportu
5.09.2016 r. 14:37

Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii H

Raport ESPI 30/2016

Emitent informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2016 r. udzielił poręczenia do kwoty 26 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii H o wartości 20 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej.  Termin wykupu obligacji został ustalony na 21 września 2019 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.08.2016 r. 15:38

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 sierpniu 2016 roku

Raport ESPI 29/2016

Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 sierpnia 2016 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 %na NWZA w dniu 26 08 2016Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 sierpniu 2016 roku
26.08.2016 r. 13:14

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 26 sierpnia 2016 roku

Raport ESPI 28/2016

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRAGMA INKASO S.A., które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2016 roku.

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 26 08 2016Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 26 sierpnia 2016 roku
26.08.2016 r. 13:12

Zawarcie umów zastawu na akcjach spółki zależnej

Raport ESPI 27/2016

Pragma Inkaso S.A. (dalej Emitent lub Zastawca) podaje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. zawarł ze spółką VBCP Asset Management sp. z o.o. (Zastawnik) dwie umowy zastawu na akcjach spółki zależnej tj. Pragmy Faktoring S.A. Zastaw będzie zabezpieczał roszczenia Zastawnika z umowy pożyczki, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2016.

Pierwsza umowa to umowa zastawu rejestrowego na 703.324 akcjach imiennych o wartości nominalnej 1,- zł każda. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 25 mln zł. Zastaw na akcjach imiennych zostanie ustanowiony z chwilą wpisania go do rejestru zastawów przez sąd rejestrowy.

Druga umowa to umowa zastawu zwykłego na 1.439.462 akcjach na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł każda. W stosunku do 1.334.676 akcji umowa zastawu wejdzie w życie dopiero z chwilą wygaśnięcia aktualnie obciążającego te akcje zastawu rejestrowego, ustanowionego dla zabezpieczenia kredytu otrzymanego przez Emitenta.

W pozostałym zakresie postanowienia ww. umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

3.08.2016 r. 15:22

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016

Raport ESPI 26/2016

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 26 sierpnia 2016 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016
26.07.2016 r. 22:48

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 26 sierpnia 2016 roku

Raport ESPI 25/2016

I.Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzyskania jego zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z VBCP Asset Management sp. z o.o. W ocenie Zarządu umowa ta nie wymaga zatwierdzenia zgodnie z art. 15 Kodeksu spółek handlowych, jednak z daleko posuniętej ostrożności, aby wyeliminować ewentualne ryzyka prawne, Zarząd zdecydował się poprosić Walne Zgromadzenie o udzielenie zgody na jej zawarcie. Umowa pożyczki została zawarta w dniu 6 lipca 2016 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2016 przedstawiając tam najistotniejsze warunki pożyczki. W ocenie Zarządu umowa jest korzystna dla Emitenta, ponieważ zapewnia długoterminowe finansowanie w cenie odpowiadającej kosztom długu obligacyjnego, ale przy dłuższym okresie zapadalności, a pozyskany kapitał pozwala zwiększyć zaangażowanie na rynku biznesowych portfeli wierzytelności, co przełoży się na wyższe przychody i wyniki Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 26 sierpnia 2016 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3, z następującym porządkiem obrad:
1)Wybór Przewodniczącego.
2)Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3)Przyjęcie porządku obrad.
4)Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z VBCP Asset Management sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
5)Zamknięcie obrad.
II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
1.Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 10 sierpnia 2016 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406(3) § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 11 sierpnia 2016 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Ksh tj.:
• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,
• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• cel wystawienia zaświadczenia,
• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3.Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
1.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
2.Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.
3.Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
5.Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.
6.Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.
IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
V. Informacje na temat praw akcjonariuszy.
1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:
– żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 5 sierpnia 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;
– przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Zgodnie z art. 428 ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny.
1.Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce WZA.
2.Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
3.Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.
4.Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub e-mejlem przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.
5.W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-mejli należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.
VII. Weryfikacja informacji i dokumentów.
Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Informacja o akcjach.
W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

IX. Podstawa prawna.
Paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
26.07.2016 r. 22:39

Zawarcie istotnej umowy

Raport ESPI 24/2016

Emitent informuje, iż w dniu 6 lipca 2016 r. zawarł ze spółką VBCP Asset Managament Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowę pożyczki, na podstawie której spółka ta udzieliła  Emitentowi pożyczki w kwocie 18 mln zł na następujących warunkach:
a.       Termin zwrotu pożyczki: 6 lipca 2021 r.
b.      Oprocentowanie ma charakter stały, a jego wysokość odpowiada średnim kosztom emisji (w tym kosztom pozyskania) długu obligacyjnego przez Emitenta; umowa nie przewiduje prowizji ani innych form wynagrodzenia niż w/w oprocentowanie.
c.       Zabezpieczenie: Emitent w terminie 14 dni ma ustanowić na rzecz Pożyczkodawcy zastaw na posiadanych przez siebie akcjach imiennych w spółce Pragma Faktoring S.A. oraz 104.786 akcji na okaziciela w tej spółce; ponadto zastawem zostać ma objętych 1.334.676 akcji na okaziciela Pragma Faktoring S.A., przy czym w tym zakresie umowa wejdzie w życie dopiero z chwilą ewentualnego wygaśnięcia aktualnie obciążającego te akcje zastawu rejestrowego, ustanowionego dla zabezpieczenia kredytu otrzymanego przez Emitenta.
Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).
7.07.2016 r. 10:27

Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami

Raport ESPI 23/2016

Emitent informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 r. dokonał zapisu na 25 certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz), co skutkuje jednocześnie nabyciem certyfikatów.
Wartość emisyjna każdego certyfikatu wynosi 200 tys. zł, a certyfikaty objęte przez Emitenta stanowić będą 20 % ogólnej liczby certyfikatów Funduszu. Emitent będzie jednocześnie podmiotem zarządzającym portfelem wierzytelności Funduszu. O zawarciu z TFI Money Makers S.A. (Grupa Alior Bank S.A.) umów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Funduszu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2016.
Cena nabycia aktywów oraz ich wartość w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 5.000.000 zł. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a TFI Money Makers S.A. nie występują żadne powiązania. Emitent finansuje nabycie certyfikatów ze środków własnych.
Jednocześnie Emitent zawarł z pozostałymi 59 Inwestorami Funduszu umowy gwarantujące im osiągnięcie stopy zwrotu z certyfikatów w wysokości nie niższej niż 5 % rocznie. Zobowiązania gwarancyjne Emitenta zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na w/w 25 certyfikatach nabytych przez Emitenta. Zgodnie ze Statutem Funduszu umorzenie certyfikatów tych Inwestorów przewidziano w terminie do 4 lat od daty zarejestrowania Funduszu.
Poprzez zaangażowanie w Fundusz Emitent planuje istotnie zwiększyć wartość zarządzanego przez siebie portfela wierzytelności sekurytyzowanych, co w jego ocenie będzie miało pozytywny wpływ na wyniki Pragma Inkaso S.A.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).
4.07.2016 r. 10:43

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2016 roku

Raport ESPI 22/2016

Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 proc na ZWZA w dniu 27 czerwca 2016 rokuWykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2016 roku
28.06.2016 r. 09:03

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

Raport ESPI 21/2016

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRAGMA INKASO S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2016 roku.

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27.06.2016Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku
28.06.2016 r. 09:02

Zmiany w zakresie udzielonych przez Emitenta prokur

Raport ESPI 20/2016

Emitent informuje, iż w dniu 3 czerwca 2016 r. Zarząd Pragma Inkaso S.A.:

 1. Udzielił Panu Jakubowi Holewie (Holewa) prokury łącznej wykonywanej łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu,
 2. Udzielił Panu Michałowi Kolmasiakowi (Kolmasiak) prokury łącznej wykonywanej łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu,
 3. Z dniem 6 czerwca 2016 r. odwołał prokurę łączną udzieloną Panu Szymonowi Kobierskiemu (Kobierski).

Życiorysy Michał Kolmasiak, Jakub Holewa

3.06.2016 r. 16:40

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport ESPI 19/2016

Zarząd PRAGMA INKASO S.A.  (Emitent) informuje, iż w dniu 30 maja 2016 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, którym została spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363). Przedmiotem umowy z 4Audyt Sp. z o.o. będzie zbadanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO S.A. w 2016 roku.

31.05.2016 r. 11:02

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku

Raport ESPI 18/2016

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2016 roku.

Projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku

30.05.2016 r. 15:49

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 27 czerwca 2016 roku

Raport ESPI 17/2016

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki PRAGMA INKASO z/s w Tarnowskich Górach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2016 r. na godz.10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 z następującym porządkiem obrad:

1)      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2)      Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3)      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5)      Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku.

6)      Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku.

7)      Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku,
 • podziału zysku wypracowanego w 2015 roku, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,

8)      Zamknięcie obrad.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 11 czerwca 2016 r. Uprawnieni
z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie

z art. 406³ § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 13 czerwca 2016 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Ksh tj.:

 • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 • liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 • cel wystawienia zaświadczenia,
 • datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy

z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie

z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl
w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.

IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i głosowania korespondencyjnego

Statut PRAGMA INKASO SA oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO SA przewidują możliwość uczestniczenia i wypowiadania się, a także wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Na cele niniejszego Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się w/w wskazanych możliwości. Jednocześnie nie przewiduje się możliwości oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

V. Informacje na temat praw akcjonariuszy

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:

 • żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 6 czerwca 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;
 • przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zgodnie z art. 428 Ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce WZA.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl , przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na w/w adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.

Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub w formie załącznika drogą elektroniczną przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.

W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-maila należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

VII. Weryfikacja informacji i dokumentów

Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków

i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Informacja o akcjach

W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

30.05.2016 r. 15:41

Zawarcie istotnych umów

Raport ESPI 16/2016

Emitent informuje, że w dniu 10 maja 2016 r. zawarł z Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. (wchodzącym w skład Grupy Alior Bank S.A.) umowę, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy Stron przy realizacji projektu inwestycyjnego, polegającego na doprowadzeniu do utworzenia funduszu Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) oraz zarządzaniu Funduszem po jego utworzeniu. Współpraca Stron przy zarządzaniu Funduszem będzie polegała w szczególności na odpłatnym powierzeniu Emitentowi zarządzania całością portfela inwestycyjnego Funduszu, obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.

Umowa przewiduje również, iż Emitent obejmie w Funduszu certyfikaty o wartości 25% wartości certyfikatów objętych przez innych inwestorów, a Emitent udzieli tym inwestorom gwarancji osiągnięcia określonej w umowie stopy zwrotu, zabezpieczając wykonanie tej gwarancji zastawem rejestrowym na objętych przez siebie certyfikatach.

Jednocześnie zawarta została umowa o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami Funduszu, która wejdzie w życie w dniu rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych. Postanowienia tej umowy nie odbiegają od standardowych warunków umów tego rodzaju.

Zawarte umowy pozwolą istotnie zwiększyć portfel wierzytelności sekurytyzowanych obsługiwanych przez Emitenta i w jego ocenie będą miały pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso S.A.

O wcześniejszych etapach współpracy z Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2016 oraz 15/2016.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

10.05.2016 r. 14:49

Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami

Raport ESPI 15/2016

Emitent informuje, iż w dniu 5 maja 2016 r. dokonał zapisu na 30 certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz), co skutkuje jednocześnie nabyciem certyfikatów. Wartość emisyjna każdego certyfikatu wynosi 200 tys. zł, a certyfikaty objęte przez Emitenta stanowić będą ok. 20 % ogólnej liczby certyfikatów Funduszu. Emitent będzie jednocześnie podmiotem zarządzającym portfelem wierzytelności Funduszu. O zawarciu z TFI Money Makers S.A. (Grupa Alior Bank S.A.) umów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Funduszu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2016.

Cena nabycia aktywów oraz ich wartość w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 6.000.000 zł. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a TFI Money Makers S.A. nie występują żadne powiązania. Emitent finansuje nabycie certyfikatów ze środków własnych.

Jednocześnie Emitent zawarł z pozostałymi 108 Inwestorami Funduszu (którzy objęli łącznie 119 certyfikatów) umowy gwarantujące im osiągnięcie stopy zwrotu z certyfikatów w wysokości nie niższej niż 5 % rocznie. Zobowiązania gwarancyjne Emitenta zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na w/w 30 certyfikatach nabytych przez Emitenta. Zgodnie ze Statutem Funduszu umorzenie certyfikatów tych Inwestorów przewidziano w terminie do 4 lat od daty zarejestrowania Funduszu.

Poprzez zaangażowanie w Fundusz Emitent planuje istotnie zwiększyć wartość zarządzanego przez siebie portfela wierzytelności sekurytyzowanych, co w jego ocenie będzie miało pozytywny wpływ na wyniki Pragma Inkaso S.A.

Kryterium uznania aktywów za aktywa znacznej wartości – ich wartość przekracza poziom 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna – § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

6.05.2016 r. 09:35

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Raport ESPI 14/2016

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2016 roku otrzymał od osób zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie Emitenta, zawiadomienia z dnia 29 kwietnia 2016 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z zawiadamiającymi, tj. spółkę Pragma Finanse sp. z o.o. Zawiadomienia dotyczą następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. kupna w dniu 28 kwietnia 2016 roku:

51 szt. akcji po 11,90 zł

100 szt. akcji po 12,90 zł

100 szt. akcji po 12,10 zł

620 szt. akcji po 12,14 zł

100 szt. akcji po 12,18 zł

32 szt. akcji po 12,19 zł

100 szt. akcji po 12,30 zł

100 szt. akcji po 12,35 zł

100 szt. akcji po 12,40 zł

200 szt. akcji po 12,41 zł

25 szt. akcji po 12,55 zł

50 szt. akcji po 12,60 zł

130 szt. akcji po 12,67 zł

89 342 szt. akcji po 12,80 zł.

Podstawa prawna: par 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

30.04.2016 r. 12:52

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Raport ESPI 13/2016

Emitent informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2016 r. otrzymał od spółki Pragma Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach zawiadomienie o następującej treści:

„Działając w imieniu spółki Pragma Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 249467, na podstawie art. 69. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiamy, iż w dniu 28 kwietnia 2016 Pragma Finanse Sp. z o.o. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. transakcji nabycia 91.050 akcji na okaziciela w spółce Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka). Akcje zostały nabyte w trybie transakcji sesyjnych zwykłych po średnim kursie 12,79 zł.

Przed dokonaniem transakcji Pragma Finanse posiadała w Spółce 1.564.500 akcji (42,51 % udziału w kapitale zakładowym) uprawniające do wykonywania 2.204.500 głosów (51,03 % wszystkich głosów), w tym 640 tys. akcji imiennych (17,39 % udziału w kapitale zakładowym) uprawniające do wykonywania 1.280.000 głosów (29,63 % wszystkich głosów) oraz 924.500 akcji na okaziciela (25,12 % udziału w kapitale zakładowym) uprawniające do wykonywania 924.500 głosów (21,40 % wszystkich głosów).

Po dokonaniu transakcji Pragma Finanse posiada w Spółce 1.655.550 akcji (44,99 % udziału w kapitale zakładowym) uprawniające do wykonywania 2.295.550 głosów (53,14 % wszystkich głosów), w tym 640 tys. akcji imiennych (17,39 % udziału w kapitale zakładowym) uprawniające do wykonywania 1.280.000 głosów (29,63 % wszystkich głosów) oraz 1.015.550 akcji na okaziciela (27,6 % udziału w kapitale zakładowym) uprawniające do wykonywania 1.015.550 głosów (23,51 % wszystkich głosów).

Podmioty zależne od Pragma Finanse nie posiadają akcji Spółki. Pragma Finanse ani podmioty od niej zależne nie zawarły umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.”

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

28.04.2016 r. 15:26

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2016 roku

Raport ESPI 12/2016

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji w I kwartale 2016 roku.

Raport dotyczący danych o kontraktacji GK Pragma Inkaso w I kwartale 2016 roku

26.04.2016 r. 12:10

Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną Emitenta – Pragma Faktoring S.A.

Raport ESPI 11/2016

Emitent informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. jego spółka zależna, tj. Pragma Faktoring S.A., zawarła z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami spółki Lease Link Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) umowę inwestycyjną, która przewiduje:

a.       objęcie przez Pragma Faktoring S.A. nowych udziałów wyemitowanych przez Spółkę, dających 50 % udział Pragma Faktoring w podwyższonym kapitale zakładowym;

b.      kierowanie do Pragma Faktoring kolejnych emisji udziałów w Spółce po uprzednim zrealizowaniu przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej celów biznesowych;

c.       osiągnięcie docelowo (po zrealizowaniu wszystkich w/w celów biznesowych) przez Pragma Faktoring poziomu 71,5 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki;

d.      współpracę stron w zakresie rozwijania działalności Spółki, jej zarządzania oraz finansowania.

W wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej w dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a Pragma Faktoring złożyła oświadczenie o objęciu 100 udziałów, stanowiących 50 % w podwyższonym kapitale zakładowym.

Lease Link Sp. z  o.o. specjalizuje się w usługach mikro leasingu realizowanego poprzez innowacyjną aplikację online, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zakupów dokonywanych w ramach handlu e-commerce.

Przesłanki biznesowe inwestycji Pragma Faktoring w Spółkę, a także przewidywane synergie działalności obu spółek przedstawia załączona do niniejszego raportu prezentacja.

Wartość nabytych przez spółkę zależną w dniu dzisiejszym udziałów nie przekracza obowiązującego Emitenta progu aktywów znacznej wartości.

Podstawa prawna:  art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Prezentacja: Pragma Faktoring-inwestycja w Lease Link

21.04.2016 r. 12:32

Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 10/2016

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2016 roku otrzymał od osoby zajmującej kierownicze stanowisko w przedsiębiorstwie Emitenta, zawiadomienie z dnia 14 kwietnia 2016 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczącą nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z zawiadamiającym. Zawiadomienie dotyczy następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

kupno w dniu 13 kwietnia 2016 roku:

 • 69 sztuk akcji po cenie 12,00 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 12,00 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 12,00 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 12,00 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 12,00 zł za akcję,
 • 20 sztuk akcji po cenie 12,00 zł za akcję,
 • 10 sztuk akcji po cenie 12,00 zł za akcję,
 • 25 sztuk akcji po cenie 12,00 zł za akcję,
 • 50 sztuk akcji po cenie 11,90 zł za akcję,
 • 25 sztuk akcji po cenie 11,75 zł za akcję,
 • 5 sztuk akcji po cenie 11,70 zł za akcję,
 • 20 sztuk akcji po cenie 11,57 zł za akcję,
 • 65 sztuk akcji po cenie 11,49 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 11,48 zł za akcję,
 • 144 sztuk akcji po cenie 11,40 zł za akcję,
 • 20 sztuk akcji po cenie 11,40 zł za akcję,
 • 665 sztuk akcji po cenie 11,36 zł za akcję,
 • 130 sztuk akcji po cenie 11,20 zł za akcję,
 • 104 sztuk akcji po cenie 11,20 zł za akcję,

Podstawa prawna: par 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

14.04.2016 r. 09:31

Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 9/2016

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2016 roku otrzymał od osoby zajmującej kierownicze stanowisko w przedsiębiorstwie Emitenta, zawiadomienie z dnia 13 kwietnia 2016 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczącą nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z zawiadamiającym. Zawiadomienie dotyczy następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

kupno w dniu 31 marca 2016 roku:

 • 4 sztuk akcji po cenie 10,01 zł za akcję,

kupno w dniu 1 kwietnia 2016 roku:

 • 6 sztuk akcji po cenie 10,01 zł za akcję,

kupno w dniu 11 kwietnia 2016 roku:

 • 33 sztuk akcji po cenie 10,37 zł za akcję,
 • 45 sztuk akcji po cenie 10,38 zł za akcję,
 • 70 sztuk akcji po cenie 11,00 zł za akcję,
 • 10 sztuk akcji po cenie 11,00 zł za akcję,
 • 10 sztuk akcji po cenie 10,70 zł za akcję,
 • 50 sztuk akcji po cenie 10,68 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 10,45 zł za akcję,
 • 725 sztuk akcji po cenie 10,38 zł za akcję,
 • 5.500 sztuk akcji po cenie 11,00 zł za akcję,
 • 300 sztuk akcji po cenie 11,00 zł za akcję,
 • 100 sztuk akcji po cenie 11,00 zł za akcję.

Podstawa prawna: par 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

13.04.2016 r. 09:47

Rekomendacja zarządu co do przeznaczenia zysku za 2015 r.

Raport ESPI 8/2016

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku wypracowanego w 2015 r. na zasilenie kapitału zapasowego. Podyktowane to jest zwiększeniem skali działalności Spółki w obszarze inwestowania w portfele wierzytelności bankowych, w ramach którego Spółka osiąga wysokie zwroty z inwestycji, a jednocześnie niskim wynikiem Grupy Kapitałowej w 2015 r. i koniecznością utrzymania poziomu kapitałów własnych Grupy na nie zmniejszonym poziomie. W ocenie Zarządu takie rozdysponowanie wypracowanego zysku w wyższym stopniu będzie sprzyjać wzrostowi wartości akcji Spółki niż wypłata dywidendy.

Rekomendacja nie stanowi trwałej zmiany polityki dywidendy, Zarząd zamierza w przyszłości rekomendować powrót do wypłat dywidendy jeśli wyniki Spółki i Grupy na to pozwolą.
21.03.2016 r. 18:13

Zawarcie istotnych umów

Raport ESPI 7/2016

Emitent informuje, że w dniu 10 marca 2016 r. zawarł z Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. (wchodzącym w skład Grupy Alior Bank S.A.) umowę, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy Stron przy realizacji projektu inwestycyjnego, polegającego na doprowadzeniu do utworzenia funduszu Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) oraz zarządzaniu Funduszem po jego utworzeniu. Współpraca Stron przy zarządzaniu Funduszem będzie polegała w szczególności na odpłatnym powierzeniu Emitentowi zarządzania całością portfela inwestycyjnego Funduszu.

Umowa przewiduje również, iż Emitent obejmie w Funduszu certyfikaty o wartości 25% wartości certyfikatów objętych przez innych inwestorów, a Emitent udzieli tym inwestorom gwarancji osiągnięcia określonej w umowie stopy zwrotu, zabezpieczając wykonanie tej gwarancji zastawem rejestrowym na objętych przez siebie certyfikatach.

Jednocześnie zawarta została umowa o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami Funduszu, która wejdzie w życie w dniu rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych. Postanowienia tej umowy nie odbiegają od standardowych warunków umów tego rodzaju.

Zawarte umowy pozwolą istotnie zwiększyć portfel wierzytelności sekurytyzowanych obsługiwanych przez Emitenta i w jego ocenie będa miały pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

10.03.2016 r. 16:17

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Raport EBI 1/2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

GPW dobre praktyki 2016 PRAGMA INKASO SA

29.02.2016 r. 12:13

Udzielenie poręczenia spółce zależnej

Raport ESPI 6/2016

Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje, że w dniu 24 lutego 2016 roku Emitent złożył oświadczenie o ustanowieniu hipoteki i oraz udzielił poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Pragma Faktoring SA z siedzibą w Katowicach. Poręczenie i hipoteka dotyczą zobowiązań spółki zależnej wynikających z umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na kwotę 20 mln zł.  Wynagrodzenie Emitenta z tytułu udzielonego poręczenia nie odbiega od poziomu wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

25.02.2016 r. 11:44

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2015 roku

Raport ESPI 5/2016

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji w IV kwartale 2015 roku.

Raport dotyczący danych o kontraktacji GK Pragma Inkaso w IV kwartale 2015 roku

22.01.2016 r. 13:21

Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

Raport ESPI 4/2016

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2016 roku Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup portfela wierzytelności banku. O wyborze oferty Emitent informował w raporcie bieżącym 57/2015. Przedmiotem umowy jest portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczony hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 222.745 tys. zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności. Pragma Inkaso S.A. jest współwłaścicielem i serwiserem Funduszu. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

19.01.2016 r. 12:41

Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

Raport ESPI 3/2016

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Bielsku Białej.

Raport dotyczący wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

11.01.2016 r. 09:28

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport ESPI 2/2016

Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 21 marca 2016 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 29 sierpnia 2016 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA INKASO SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2015 r. oraz II kwartał 2016 r.

7.01.2016 r. 10:14

Wykaz raportów opublikowanych w 2015 roku

Raport ESPI 1/2016

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2015 r. Wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszego raportu.

Treść wszystkich wymienionych raportów bieżących i okresowych dostępna jest na stronie internetowej PRAGMA INKASO SA pod adresem: inwestor.pragmainkaso.pl oraz w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.

Wykaz raportów opublikowanych w 2015 r.

7.01.2016 r. 09:49

Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

Raport ESPI 57/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał informację o przyjęciu przez bank mający siedzibę w Polsce oferty Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego na zakup portfela wierzytelności banku. Przedmiotem oferty był portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczonych hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 222.745 tys. zł. O zawarciu umowy kupna Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Pragma Inkaso S.A. jest współwłaścicielem i serwiserem Funduszu. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso S.A.

21.12.2015 r. 09:27

Zawarcie umowy gwarancji dotyczącej certyfikatów Pragma 1 FIZ NFS

Raport ESPI 56/2015

Emitent informuje, iż zawarł z funduszem Pragma 1 Fundusz inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny umowę o świadczenie gwarancyjne, zgodnie z którą Emitent gwarantuje posiadaczom wskazanych w umowie Certyfikatów Gwarantowanych osiągnięcie wewnętrznej stopy zwrotu z tych certyfikatów nie niższej niż 6 % w skali roku. Wysokość świadczenia gwarancyjnego jest ograniczona do wartości posiadanych przez Emitenta certyfikatów Funduszu serii A, B, C, D lub kwoty 13, 5 mln zł (w zależności od tego która z wartości będzie wyższa). Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji będzie zgodnie z umową oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości świadczenia gwarancyjnego, zastaw rejestrowy na części posiadanych przez emitenta certyfikatów oraz udzielone zarządzającemu Funduszem TFI BDM S.A. nieodwołalne pełnomocnictwo do złożenia w imieniu emitenta wniosku o wykup certyfikatów z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków na realizację świadczenia gwarancyjnego. Do czasu ustanowienia wszystkich zabezpieczeń Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 50 mln zł.

Emitent jest obecnie właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu oraz serwiserem zarządzającym jego portfelem wierzytelności. Aktywa netto Funduszu wg wyceny dokonanej na dzień 31 października 2015 r. wynoszą 29.415 tys. zł

10.11.2015 r. 14:56

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2015 roku

Raport ESPI 55/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji w III kwartale 2015 roku.

Raport dotyczący danych o kontraktacji GK Pragma Inkaso w III kwartale 2015 roku

6.11.2015 r. 13:35

Zmiany w składzie Zarządu Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 54/2015

Emitent informuje, iż w dniu 23 października 2015 r.:

 1. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład zarządu Pana Prota Zastawniaka, który obejmie funkcję Członka Zarządu. Prot Zastawniak odpowiada w Pragma Inkaso za obszar związany z działalnością funduszu Pragma 1 FIZNFS i zarządzaniem jego portfelem wierzytelności. Prot Zastawniak od 2003 związany jest z branżą obrotu wierzytelnościami, pracował w spółkach Kruk SA, APS Poland SA, Kredyt Inkaso SA na stanowiskach zarządczych w obszarach operacji, sprzedaży, inwestycji i rozwoju biznesu. W Pragma Inkaso od 2014 odpowiada za zakup i serwisowanie portfeli wierzytelności. Prot Zastawniak jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
 2. Wiceprezes Zarządu Pragma Inkaso S.A. Pan Jakub Holewa złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Powodem rezygnacji jest skoncentrowanie swojej aktywności w Grupie Pragma Inkaso w pełnym zakresie na zarządzaniu spółką Pragma Faktoring S.A., w której pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
23.10.2015 r. 12:53

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D i E

Raport ESPI 53/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D i E PRAGMA INKASO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego wierzytelności posiadaczy Obligacji.

Zgodnie z wyceną sporządzoną na dzień 30 września 2015 r. wartość aktywów netto przypadająca na 47 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny będących przedmiotem zastawu zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji serii D wyniosła 18.492.543,39 zł, a wartość aktywów netto przypadająca na 21 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Pragma 1 FIZ NFS będących przedmiotem zastawu zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji E wyniosła 8.262.625,77 zł.

Wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat (WANCI) wyniosła 393.458,37 zł. Wartość przedmiotu zastawu przekracza Minimalną Wartość Zabezpieczenia Obligacji.

21.10.2015 r. 08:59

Dane finansowe Pragma 1 FIZ NFS za 3 kwartał 2015 r.

Raport ESPI 52/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia wybrane dane finansowe za III kwartał br. jednostki zależnej Emitenta, tj. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Bielsku Białej.

Dane finansowe Pragma 1 FIZ NFS za III kwartał 2015

14.10.2015 r. 10:23

Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

Raport ESPI 51/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Bielsku Białej.

Raport dotyczący wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

2.10.2015 r. 10:59

Istotna informacja

Raport ESPI 50/2015

W związku z postępowaniem sądowym z powództwa spółki zależnej Emitenta Pragma Faktoring S.A. przeciwko Bankowi Pekao S.A. o zapłatę kwoty 5.700 tys. wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia Emitent informuje, że otrzymał informację, iż w dniu 24 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok oddalający powództwo Pragma Faktoring S.A. w całości. Wyrok nie jest prawomocny.

O postępowaniu tym Emitent i spółka zależna informowali w raportach okresowych za I półrocze 2014 r. i kolejnych raportach okresowych. Roszczenie Pragma Faktoring S.A. wynika z udzielonej przez w/w Bank na rzecz Pragma Faktoring S.A. bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, niezależnie od ważności i skutków prawnych umowy gwarancji bankowej udzielonej na wypadek nie wykonania przez spółkę WZRT Północ Sp. z o.o. zobowiązań pieniężnych wobec Pragma Faktoring S.A. wynikających z zawartej pomiędzy Pragma Faktoring S.A. i WZRT Północ Sp. z o.o. umowy 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r. wraz z aneksem nr 1,2,3. Pozwany Bank Pekao S.A. odmawia spełnienia świadczenia z gwarancji argumentując, iż wprawdzie gwarantował zapłatę kwoty 5.700.000 zł na rzecz Pragma Faktoring S.A., ale w przypadku niewykonania przez WZRT Północ innej umowy niż faktycznie zawarta pomiędzy Pragma Faktoring i WZRT Północ, z której wynikają wierzytelności Pragma Faktoring do WZRT Północ. Bank powołuje się na kserokopię rzekomo otrzymanej od WZRT Północ na etapie procedowania gwarancji umowy pomiędzy Pragma Faktoring i WZRT Północ o tej samej dacie i nazwie co faktycznie zawarta umowa 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r., z której wynikać miały zobowiązania WZRT Północ do Pragma Faktoring na kwotę 5.700.000 zł, jednocześnie potwierdzając, iż nie dysponuje oryginałem umowy, która rzekomo została mu złożona przez WZRT Północ Sp. z o.o. Bank argumentuje przy tym, że Pragma Faktoring nie wykonała zobowiązań wobec WZRT Północ z tej umowy, za wykonanie których WZRT Północ miała zapłacić, więc nie powstał obowiązek zrealizowania gwarancji. Umowa, na którą powołuje się Bank, nie została jednak nigdy zawarta ani nawet negocjowana między Pragma Faktoring a WZRT Północ, a w ocenie Pragma Faktoring jej podpisy na kopii przedstawionej przez Bank zostały skopiowane z innego dokumentu. Bezdyskusyjnym jest zatem, iż w obrocie istniała tylko jedna umowa pomiędzy Pragma Faktoring S.A. a WZRT Północ o dacie i nazwie wskazanej w gwarancji bankowej udzielonej przez Bank Pekao S.A., umowa ta została przez Pragma Faktoring S.A. wykonana, a WZRT Północ nie zapłaciła wynikających z nich zobowiązań na rzecz Pragma Faktoring S.A. W ocenie Pragma Faktoring S.A. stanowisko Banku Pekao S.A. nie jest zatem zasadne. Pragma Faktoring jest działającym w dobrej wierze i w zaufaniu do Banku beneficjentem gwarancji. Ewentualne nieprawidłowości przy procedowaniu gwarancji związane są wyłącznie z czynnościami mającymi miejsce w bezpośrednich relacjach między Bankiem a WZRT Północ jako jego klientem zlecającym udzielenie gwarancji. W czynnościach tych Pragma Faktoring S.A. nie brała udziału i nie były jej znane żadne okoliczności, na które powołuje się obecnie Bank. Dodatkowo gwarancja bankowa udzielona przez Bank zawiera stwierdzenie, iż zobowiązanie Banku jest nie tylko bezwarunkowe i nieodwołalne ale też niezależne od ważności i skutków prawnych umowy 01/10/2013/ŁS/U/R/NC z dnia 02.10.2013 r., której roszczenia zabezpiecza. Stanowisko Pragma Faktoring S.A. potwierdzają niezależne opinie prawne.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, iż w jego ocenie umowa przedłożona Bankowi przez WZRT Północ została sfałszowana, a jedyną umową występującą w obrocie była umowa, z której Pragma Faktoring wywodzi swoje roszczenia do WZRT. Sąd przyjął jednak, iż Bank dołożył należytej staranności w weryfikacji przedstawionej mu przez WZRT umowy (mimo, że bezspornym między stronami było, iż otrzymał jedynie jej kserokopię, bez załączników i nie zwrócił się o dodatkowe wyjaśnienia do WZRT czy też Pragma Faktoring), a ponieważ pomiędzy stronami sporu nie doszło do konsensusu, którą umowę zabezpiecza gwarancja to Pragma Faktoring nie może powoływać się na jej bezwarunkowy i abstrakcyjny charakter.

W ocenie Emitenta treść wyroku nie uwzględnia charakteru prawnego zobowiązania Banku jako wystawcy gwarancji bankowej, która w niniejszej sprawie – czego Sąd nie kwestionował – ma charakter abstrakcyjny i bezwarunkowy. Dodatkowo stanowisko Sądu, wbrew utrwalonym poglądom wyrażanym w doktrynie i orzecznictwie, odmawia ochrony prawnej beneficjentowi gwarancji (tj. adresatowi oświadczeń Banku zawartych w gwarancji bankowej) mimo, iż gwarancja została zredagowana bez udziału beneficjenta, tj. została wydana na zlecenie WZRT Północ a zredagowana przez Bank. W ocenie doradców prawnych spółki zależnej Emitenta i w świetle posiadanych opinii prawnych apelacja od wyroku jest uzasadniona i konieczna i zostanie ona przez spółkę złożona. Bazując na posiadanych ekspertyzach Pragma Faktoring S.A. ocenia wysoko szanse na uzyskanie korzystnego wyroku w II instancji.

Spółka zależna z uwagi na opinie prawne potwierdzające zasadność roszczenia dotychczas nie zawiązywała odpisu korygującego wartość bilansową dochodzonej kwoty głównej, a jedynie dokonywała na bieżąco odpisów na odsetki z tytułu opóźnienia. W związku z wydanym wyrokiem sądowym, o ile do czasu sporządzania sprawozdania rocznego nie zostanie on w toku postępowania apelacyjnego uchylony bądź zmieniony, spółka zależna Emitenta dokona stosownego odpisu aktualizującego wartość tych należności obciążając nim wynik 2015 r. Jednocześnie Emitent informuje, że środki wypłacone WZRT Północ przez Pragma Faktoring S.A., o zwrot których występowała w powództwie przeciw w/w Bankowi, już od 6-ciu kwartałów są wyłączone z obrotu. Ewentualny odpis będzie miał więc charakter niegotówkowy i nie wpłynie na bieżącą sprzedaż spółki zależnej Emitenta.

25.08.2015 r. 21:10

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2015 roku

Raport ESPI 49/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji w II kwartale 2015 roku.

Raport dotyczący danych o kontraktacji GK Pragma Inkaso w II kwartale 2015 roku

23.07.2015 r. 14:37

Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI 48/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 lipca 2015 r. otrzymał od Pana Marka Mańki jako osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie z dnia 22 lipca 2015 roku przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące transakcji sprzedaży 5000 sztuk akcji Emitenta dokonanej przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Pana Marka Mańkę jako sprawującego w niej funkcję Prezesa Zarządu. Sprzedaż nastąpiła po średniej cenie 13,33 zł w okresie od 13.07.2015 do 20.07.2015, których wartość przekroczyła równowartość 5 tys. EUR już w dniu 17 lipca 2015 r.

Zawiadomienie dotyczy następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. sprzedaży:

– w dniu 13 lipca 2015 r. 500 sztuk akcji po cenie 14,00 zł za jedną akcję,

– w dniu 14 lipca 2015 r. 605 sztuk akcji po cenie 13,59 zł za jedną akcję,

– w dniu 16 lipca 2015 r. 370 sztuk akcji po cenie 13,41 zł za jedną akcję,

– w dniu 17 lipca 2015 r. 610 sztuk akcji po cenie 13,42 zł za jedną akcję,

– w dniu 20 lipca 2015 r. 2915 sztuk akcji po cenie 13,13 zł za jedną akcję.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (…), osoba zobowiązana do przekazania informacji wyraziła zgodę na przekazanie danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 ww. Rozporządzenia.

23.07.2015 r. 09:16

Dane finansowe Pragma 1 FIZ NFS za 2 kwartał 2015 r.

Raport ESPI 47/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia wybrane dane finansowe za II kwartał br. jednostki zależnej Emitenta, tj. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Bielsku Białej.

Dane finansowe Pragma 1 FIZ NFS za II kwartał 2015 r.

15.07.2015 r. 11:21

Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii E na rynku Catalyst

Raport ESPI 46/2015

PRAGMA INKASO S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2015 r.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 667/2015 o wyznaczeniu na 15 lipca 2015 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 5.500 obligacji na okaziciela serii E wyemitowanych przez PRAGMA INKASO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPRGNK00066. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą PRI0518.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

14.07.2015 r. 13:39

Nabycie przez Pragma Inkaso S.A. aktywów o znacznej wartości – objęcie obligacji wyemitowanych przez Pragma 1 FIZ NFS

Raport ESPI 45/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 lipca 2015 r. Spółka objęła 55 imiennych niezabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 5.500.000,00 PLN wyemitowanych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

Emisja obligacji serii A funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny była skierowana wyłącznie do Pragma Inkaso S.A. jako właściciela 100% certyfikatów funduszu.

9.07.2015 r. 15:44

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii G Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 44/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż  w dniu 9 lipca 2015 r. Spółka objęła 6 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii G funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Wartość emisyjna jednego certyfikatu wyniosła 374.564,09 PLN.
Na dzień dzisiejszy Pragma Inkaso S.A. posiada 74 certyfikaty, tj. 100 % wyemitowanych przez Fundusz.
Środki uzyskane w drodze emisji będą przeznaczone na nabywanie portfeli wierzytelności (w tym głównie biznesowych pakietów bankowych), które są serwisowane przez Pragma Inkaso S.A.
9.07.2015 r. 15:41

Wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Raport ESPI 43/2015

Zarząd Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka, Emitent) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 8 lipca 2015 roku Uchwałę nr 661/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 5.500 (pięć tysięcy pięćset) szt. obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

W dniu 17 czerwca 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 388/15, na mocy której postanowił zarejestrować w depozycie 5.500 (pięć tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii E spółki PRAGMA INKASO S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda i terminie wykupu przypadającego na 22 maja 2018 r., wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/13.05.2015  z dnia 13 maja 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLPRGNK00066. Zarejestrowanie obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu. Emitent informował o niniejszej uchwale w raporcie bieżącym nr 31/2015.

W związku z powyższym Spółka występuje z wnioskiem do GPW o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E w ASO na Catalyst na dzień 15 lipca br.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

9.07.2015 r. 09:48

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport ESPI 42/2015

Zarząd PRAGMA INKASO S.A.  (Emitent) informuje, iż w dniu 8 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, którym została spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363). Przedmiotem umowy z 4Audyt Sp. z o.o. będzie przegląd i badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO S.A. w 2015 roku.

8.07.2015 r. 12:56

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D i E

Raport ESPI 41/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D i E PRAGMA INKASO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego wierzytelności posiadaczy Obligacji.
Zgodnie z wyceną sporządzoną na dzień 30 czerwca 2015 r. wartość aktywów netto przypadająca na 47 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny będących przedmiotem zastawu zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji serii D wyniosła 17.604.512,23 zł, a wartość aktywów netto przypadająca na 21 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Pragma 1 FIZ NFS będących przedmiotem zastawu zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji E wyniosła 7.865.845,89 zł.
Wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat (WANCI) wyniosła 374.564,09 zł. Wartość przedmiotu zastawu przekracza Minimalną Wartość Zabezpieczenia Obligacji.
6.07.2015 r. 09:39

Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS – korekta

Raport ESPI 40/2015/K

Zarząd Pragma Inkaso S.A. koryguje dane dotyczące łącznej wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny na dzień 30 czerwca br. Rzeczywista łączna wartość certyfikatów wynosi 25.470 tys. zł a nie jak podano wcześniej 24.470 tys. zł. Błąd wynika z omyłki pisarskiej.

Raport dotyczący wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS korekta

3.07.2015 r. 08:53

Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

Raport ESPI 40/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Bielsku Białej.

Raport dotyczący wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

2.07.2015 r. 10:31

Dane dotyczące wartości kontraktacji i portfela Pragma 1 FIZ NFS za II kwartał 2015 roku

Raport ESPI 39/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia dane dotyczące wartości kontraktacji i portfela za II kwartał br. jednostki zależnej Emitenta, tj. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Bielsku Białej.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Pragma 1 FIZ NFS w II kwartale 2015 roku

2.07.2015 r. 10:25

Informacja o spłatach portfela pożyczkowego Pragma Inwestycje Sp. z o.o. w 2 kwartale 2015 r.

Raport ESPI 38/2015

Zarząd Pragma Inkaso (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o odnotowanych spłatach z portfela pożyczkowego spółki zależnej Emitenta – Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Wartość wpłat:
2 kwartał 201511.728 tys. zł
1 i 2 kwartał 201519.019 tys. zł

Spieniężanie portfela oraz ograniczanie skali działalności spółki zależnej Emitenta Pragma Inwestycje Sp. z o.o. jest elementem strategii Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso. Spłaty pozwalają na zwiększanie skali działalności w zakresie kluczowych segmentów strategii Grupy tj. działalności faktoringowej prowadzonej przez podmiot zależny Emitenta – Pragma Faktoring SA oraz nabywania bankowych portfeli wierzytelności biznesowych realizowany przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

1.07.2015 r. 14:24

Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

Raport ESPI 37/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym  mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup portfela wierzytelności banku. O wyborze oferty Emitent informował w raporcie bieżącym 30/2015. Przedmiotem umowy jest portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczony hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 67.946 tys. zł.  Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności. Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

30.06.2015 r. 12:34

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy PRAGMA INKASO S.A.

Raport ESPI 36/2015

Na podstawie par. 38 ust. 2 RMF z 19 lutego 2009r. Emitent podaje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. podjęło w dniu 29 czerwca 2015 r. uchwałę nr 6/6/2015 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:
1) ogólna wartość dywidendy wynosi 3.680.000,00 zł (w tym cały zysk wypracowany przez Spółkę w roku 2014, tj. 560 466,98 zł oraz przeniesiona część z kapitału zapasowego tj. kwotę 3.119.533,02 zł zysku Spółki z lat ubiegłych);
2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1.00 zł;
3) liczba akcji objętych dywidendą to 3.680.000 szt.;
4) dzień dywidendy to  14 lipca 2015 r.;
5) dzień wypłaty dywidendy to 5 października 2015 r.
30.06.2015 r. 08:50

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku

Raport ESPI 35/2015

Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 proc na ZWZA w dniu 29 czerwca 2015 roku

29.06.2015 r. 14:48

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

Raport ESPI 34/2015

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRAGMA INKASO S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 roku.

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 29.06.2015

29.06.2015 r. 14:44

Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

Raport ESPI 33/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym  mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup portfela wierzytelności banku. O wyborze oferty Emitent informował w raporcie bieżącym 32/2015. Przedmiotem umowy jest portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczony hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 77.331 tys. zł.  Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności. Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

26.06.2015 r. 08:27

Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

Raport ESPI 32/2015
Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał informację o przyjęciu przez bank mający siedzibę w Polsce oferty Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego na zakup portfela wierzytelności banku. Przedmiotem oferty był portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczonych hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 77.331 tys. zł. O zawarciu umowy kupna Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso S.A.
23.06.2015 r. 11:14

Rejestracja obligacji serii E w KDPW

Raport ESPI 31/2015

W dniu 17 czerwca 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 388/15, na mocy której postanowił zarejestrować w depozycie 5.500 (pięć tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii E spółki PRAGMA INKASO S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda i terminie wykupu przypadającego na 22 maja 2018 r., wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/13.05.2015  z dnia 13 maja 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLPRGNK00066. Zarejestrowanie obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna:  § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

18.06.2015 r. 13:24

Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

Raport ESPI nr 30/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał informację o przyjęciu przez bank mający siedzibę w Polsce oferty Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego na zakup portfela wierzytelności banku. Przedmiotem oferty był portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczonych hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 67.946 tys. zł. O zawarciu umowy kupna Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso S.A.

15.06.2015 r. 11:42

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku

Raport ESPI 29/2015

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 29 czerwca 2015 roku.

Projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku

3.06.2015 r. 11:07

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku

Raport ESPI 28/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A.

 1. I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki PRAGMA INKASO z/s w Tarnowskich Górach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2015 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 z następującym porządkiem obrad:

1)      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2)      Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3)      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5)      Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku.

6)      Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku.

7)      Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku,
 3. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku
 4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.,

8)      Zamknięcie obrad.


 1. II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 13 czerwca 2015 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy
  i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu.
 1. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406³ § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 15 czerwca 2015 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Ksh tj.:

• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,

• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

• cel wystawienia zaświadczenia,

• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 1. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
 1. III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy
z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl
w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.


 1. IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego

Statut PRAGMA INKASO SA oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO SA przewidują możliwość uczestniczenia i wypowiadania się, a także wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Na cele niniejszego Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się w/w wskazanych możliwości. Jednocześnie nie przewiduje się możliwości oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

 1. V. Informacje na temat praw akcjonariuszy

 1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:
 • żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 8 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;
 • przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 1. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 2. Zgodnie z art. 428 Ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
  1. VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz
z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce WZA.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl , przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na w/w adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.

Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub w formie załącznika drogą elektroniczną przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz
w księdze akcyjnej.

W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-maila należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

 1. VII. Weryfikacja informacji i dokumentów

Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków
i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 1. VIII. Informacja o akcjach

W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

3.06.2015 r. 11:00

Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Brynowska 72 sp. z o.o.

Raport ESPI 27/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował w dniu 12 maja 2015 r. połączenie Emitenta („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną Brynowska 72 sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostało dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej statutu, ponieważ Spółka Przejmująca była jej jedynym udziałowcem.

Przedmiotem działalności Pragma Inkaso S.A. jest świadczenie usług finansowych, przede wszystkim windykacja wierzytelności. Spółka Przejmowana prowadziła działalność pomocniczą w grupie Pragma Inkaso, przede wszystkim w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

1.06.2015 r. 15:55

Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

Raport ESPI 26/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 roku Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym  mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup portfela wierzytelności banku. O wyborze oferty Emitent informował w raporcie bieżącym 18/2015. Przedmiotem umowy jest portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczony hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 60.226 tys. zł.  Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności. Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso.

Po dokonaniu transakcji wartość nominalna portfela Pragma 1 FIZ NFS osiągnęła kwotę 555 mln zł, z czego 325 mln zł – to zakupy w 2 kwartale br.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

1.06.2015 r. 11:18

Zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii E

Raport ESPI 25/2015

W dniu 26 maja 2015 r. Pragma Inkaso S.A. (Emitent) uzyskał informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu zastawu rejestrowego na aktywach (certyfikatach inwestycyjnych) Emitenta. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji obligacji serii E. O emisji obligacji tej serii Emitent informował w raportach bieżących nr 20/2015, 23/2015 i 24/2015.

Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące.

W dniu 22 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał postanowienie o wpisie do rejestru zastawów, zastawu na 21 certyfikatach inwestycyjnych posiadanych przez Emitent, a wyemitowanych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Zastawnikiem jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, będąca także administratorem zastawu. Zastawcą jest Pragma Inkaso S.A.

Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi  7.150.000,- zł. Wartość ewidencyjna certyfikatów inwestycyjnych w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 7.466.360,79 zł .

Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 5,5 mln zł wraz z odsetkami w wysokości równej stopie procentowej WIBOR 3M powiększonymi o marżę.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, zastawcą i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta i zastawcy a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami zarządzającymi tym podmiotem.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

26.05.2015 r. 18:15

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E – korekta

Raport ESPI 23/2015/K

Zarząd Emitenta koryguje datę „30 marca 2015” na prawidłową tj. „19 maja 2015 r.”, wskazaną jako data zawarcia umowy z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) dotyczącej zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowy w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Błąd został spowodowany omyłką pisarską.

26.05.2015 r. 13:55

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E

Raport ESPI 24/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 21 listopada 2012 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 13 maja 2015 r.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 maja 2015 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 21 maja 2015 r.;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 22 maja 2015 r.;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 5.500 sztuk Obligacji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, Obligacje zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi propozycjami nabycia;
6) liczba instrumentów finansowych, na które zostały złożone zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 5.500 sztuk Obligacji;
7) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 5.500 sztuk Obligacji;
8 ) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł;
9) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 5 – emisja nie była podzielona na transze;
10) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 5 – emisja nie była podzielona na transze;
11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych);
13) łączne koszty emisji wyniosły: 175.000,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 175.000,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,- zł,
d) promocji oferty 0,- zł;
14) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 31,81 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

22.05.2015 r. 14:45

Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E

Raport ESPI 23/2015

PRAGMA INKASO S.A. informuje, że w związku z emisją obligacji serii E, w dniu 30 marca 2015 r. zawarła z kancelarią „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Pragma Inkaso S.A. obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, w liczbie nie większej niż 5.500 (pięć tysięcy pięćset sztuk) dalej – „Obligacje”.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 13 maja 2015 r. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji.

Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria „Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni”, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest 21 (dwadzieścia jeden)  imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii F, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 7.150 tys. zł. Wartość ewidencyjna aktywów obciążonych zastawem w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 7.466.360,79 zł . Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a administratorem zastawu i podmiotami na rzecz których ustanowiono inne ograniczone prawa rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość aktywów przewyższa równowartość kwoty 1 mln euro.

Więcej informacji na temat emisji obligacji serii E Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 20/2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

19.05.2015 r. 15:18

Nabycie portfeli bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

Raport ESPI 22/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 maja 2015 roku Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup dwóch portfeli wierzytelności banku. Przedmiotem umowy są portfele wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczone hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 265 mln zł.  Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności.
Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso.
14.05.2015 r. 13:34

Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu aneksu do umowy kredytu

Raport ESPI 21/2015

Emitent informuje, iż w dniu 13 maja 2015 r. udzielił poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Pragma Faktoring S.A. z tytułu podpisanego przez nią aneksu do umowy kredytu zwiększającego limit umowy o 10 mln zł, tj. do 11 mln zł. Kredyt będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności spółki zależnej. Zabezpieczeniem roszczeń banku jest również ustanowienie hipotek umownych łącznych na nieruchomościach własności Pragma Faktoring S.A. Umowa zawarta jest na okres do dnia 12 maja 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

14.05.2015 r. 08:47

Emisja obligacji serii E Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 20/2015

Emitent informuje, że działając na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, Zarząd Emitenta w dniu 13 maja 2015 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji Obligacji serii E. Emitent publikuje parametry emisji:
1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych.
Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności.
2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych.
Emisja obejmuje nie więcej niż 5.500 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E emitowanych przez Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Po dacie przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania celem dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Do czasu rejestracji Obligacji serii E w KDPW, Obligacje serii E pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Dom Maklerski BDM S.A.
3. Wielkość emisji.
Emitowanych jest nie więcej niż 5.500 Obligacji. Emisja Obligacji serii E dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 5.000 Obligacji serii E.
4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych.
Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł.
5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych.
Obligacje serii E zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe, a okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące. Obligacje będą oprocentowane w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 3M) powiększoną o marżę. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty przydziału.
6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.
Zabezpieczeniem Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest zastaw rejestrowy na łącznie 21 (dwadzieścia jeden)  imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii F, nie mających formy dokumentu,  będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.
Emitent uzupełni niniejszy raport w zakresie wartości zobowiązań na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia – niezwłocznie po ustaleniu ich wartości i podaniu do publicznej wiadomości w raporcie okresowym.
8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.
Cel emisji obligacji został opisany w punkcie 1.
Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta.
9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.
Nie dotyczy.
10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych – wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.
Zgodnie z wyceną niezależnych biegłych- spółkę 4 Audyt Sp. z o.o. z /s w Poznaniu, wartość zastawu na jednostkach funduszu wymienionego w pkt 6 wynosi 7.568.400 zł.
11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.
Nie dotyczy.
12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa – dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.
Nie dotyczy.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
13.05.2015 r. 16:10

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii F Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inakso S.A.

Raport ESPI 19/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż Spółka objęła 21 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii F funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Wartość emisyjna jednego certyfikatu wyniosła 355.540,99 złotych.

Na dzień dzisiejszy Pragma Inkaso S.A. posiada 68 certyfikatów, tj. 100 % wyemitowanych przez Fundusz.

Środki uzyskane w drodze emisji będę przeznaczone na nabywanie portfeli wierzytelności, które są serwisowane przez Pragma Inkaso S.A.

12.05.2015 r. 11:16

Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

Raport ESPI nr 18/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał informację o przyjęciu przez bank mający siedzibę w Polsce oferty Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego na zakup portfela wierzytelności banku. Przedmiotem oferty były portfele wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczonych hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 60.226 tys. zł. O zawarciu umowy kupna Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso S.A.

6.05.2015 r. 09:18

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2015 roku

Raport ESPI 17/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji w I kwartale 2015 roku.

Raport dotyczący danych o kontraktacji GK Pragma Inkaso w I kwartale 2015 roku

22.04.2015 r. 12:00

Dane finansowe Pragma 1 NFS FIZ za 1 kwartał 2015 r.

Raport ESPI 16/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia wybrane dane finansowe za I kwartał br. jednostki zależnej Emitenta, tj. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Bielsku Białej.

Dane finansowe Pragma 1 NFS FIZ za I kwartał 2015

14.04.2015 r. 08:34

Terminowy wykup obligacji serii C Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Raport ESPI 15/2015

Zarząd Pragma Inkaso (Emitent) informuje, że Pragma Inwestycje Sp. z o.o., spółka zależna Emitenta, dokonała w dniu 07.04.2015 r. terminowego wykupu wszystkich 10 000 sztuk obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 zł oraz wypłaciła należne obligatariuszom odsetki za ostatni (czwarty) okres odsetkowy. Tym samym wypełnione zostały wszystkie zobowiązania Pragma Inwestycje Sp. z o.o. wynikające z obligacji serii C.  Ze spłatą nie była związana nowa emisja obligacji spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

9.04.2015 r. 10:34

Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje

Raport ESPI 14/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D (Obligacje) PRAGMA INKASO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego wierzytelności posiadaczy Obligacji.
Zgodnie wyceną sporządzoną na dzień koniec 1 kwartału 2015 r.. wartość aktywów netto przypadająca na 47 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny będących przedmiotem zastawu zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji wyniosła 16.710.427 zł. Wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat (WANCI) wyniosła 355.540,99 zł. Wartość przedmiotu zastawu przekracza Minimalną Wartość Zabezpieczenia Obligacji.
7.04.2015 r. 14:29

Informacja o trwałym niestosowaniu przez PRAGMA INKASO S.A. zasad “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w 2014 roku

Raport EBI 1/2015

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje nt. zasad ładu korporacyjnego, od których stosowania Spółka odstąpiła w sposób trwały.

Pełna treść raportu w załączniku.

Podstawa prawna:

“Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjęte Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r. oraz § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy

Informacja o trwałym niestosowaniu przez PRAGMA INKASO S.A. zasad DPSN w 2014 roku

27.03.2015 r. 13:13

Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

Raport ESPI nr 13/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał informację o przyjęciu przez bank komercyjny mający siedzibę w Polsce oferty Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego na zakup dwóch portfeli wierzytelności banku. Przedmiotem oferty były portfele wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczonych hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 265 mln zł. O zawarciu umowy kupna Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso S.A.

25.03.2015 r. 09:19

Rekomendacja Zarządu ws wypłaty dywidendy

Raport ESPI 12/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. mając na względzie politykę dywidendową wynikającą ze Strategii Grupy Pragma Inkaso oraz dobrą sytuację finansową i płynnościową Grupy rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

 • przeznaczenie zysku wypracowanego przez Pragma Inkaso za rok 2014 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na jedną akcję,
 • wypłacenie z zysku lat ubiegłych dodatkowej dywidendy w wysokości 0,85 zł na jedną akcję,

tj. wypłacenie łącznej dywidendy w wysokości 1 zł na jedną akcję

23.03.2015 r. 18:17

Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI 11/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2015 r. otrzymał od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Emitenta zawiadomienie z dnia 28 stycznia 2015 roku przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące transakcji nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z związaną z ww. osobą zobowiązaną, których wartość nie przekroczyła w 2014 r. równowartości 5 tys. euro.

Zawiadomienie dotyczy następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. zakupu:

– w dniu 24 października 2014 r. 10 akcji po cenie 15 zł za jedną akcję,

– w dniu 27 października 2014 r. 66 akcji po cenie 15 zł za jedną akcję,

– w dniu 19 listopada 2014 r. 283 akcji po cenie 15 zł za jedną akcję,

– w dniu 20 listopada 2014 r. 335 akcji po cenie 15 zł za jedną akcję- w dniu 3 grudnia 2014 r. 300 akcji po cenie 15 zł za jedną akcję.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (…), osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na przekazanie danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 ww. Rozporządzenia.

30.01.2015 r. 11:49

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 roku

Raport ESPI 10/2015

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. (Spółka) informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ) w dniu 19 stycznia 2015 roku była spółka PRAGMA FINANSE sp. z o.o. dysponująca na NWZ 2.204.500 głosami, które uprawniały do 96,11% głosów na NWZ oraz stanowi 51,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.

27.01.2015 r. 11:33

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2014 roku

Raport ESPI 9/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji w IV kwartale 2014 roku.

Raport dotyczący danych o kontraktacji GK Pragma Inkaso w IV kwartale 2014 roku

21.01.2015 r. 14:55

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Raport ESPI 8/2015

Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 23 marca 2015 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 27 sierpnia 2015 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 12 listopada 2015 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA INKASO SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2014 r. oraz II kwartał 2015 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

21.01.2015 r. 11:26

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 roku

Raport ESPI 7/2015

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  (NWZ) w dniu 19 stycznia 2015 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Uchwały podjęte na NWZA 19 stycznia 2015 roku

20.01.2015 r. 09:53

Wykaz raportów opublikowanych w 2014 roku

Raport ESPI 6/2015

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2014 r. Wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszego raportu.

Treść wszystkich wymienionych raportów bieżących i okresowych dostępna jest na stronie internetowej PRAGMA INKASO SA pod adresem: inwestor.pragmainkaso.pl oraz w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.

Wykaz raportów opublikowanych w 2014 roku

7.01.2015 r. 14:09

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 5/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D (Obligacje) PRAGMA INKASO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego wierzytelności posiadaczy Obligacji.

Zgodnie wyceną sporządzoną na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość aktywów netto przypadająca na 47 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny będących przedmiotem zastawu zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji wyniosła 15.905.714,15 zł. Wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat (WANCI) wyniosła 338.419,45 zł. Wartość przedmiotu zastawu przekracza Minimalną Wartość Zabezpieczenia Obligacji.

5.01.2015 r. 15:05

Zastaw rejestrowy na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS – zabezpieczenie emisji obligacji serii D wynikające z emisji certyfikatów serii E funduszu Pragma 1 FIZ NFS

Raport ESPI 4/2015

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent), powziął informację, iż  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu zastawu ustanowionego przez Emitenta na posiadanych certyfikatach inwestycyjnych do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii D. O złożeniu wniosku do sądu w związku z dodatkowym zabezpieczeniu obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym 44/2014 z dnia 26.11.2014 roku.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, zastawcą i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta i zastawcy a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami zarządzającymi tym podmiotem.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.01.2015 r. 14:17

PRAGMA INKASO S.A. – stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia ze spółką Brynowska 72 Sp. z o.o.

Raport ESPI 3/2015

Działając na podstawie § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Emitent przekazuje pisemne stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia ze spółką Brynowska 72 Sp. z o.o.

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przeprowadza działania mające na celu połączenie spółek Pragma Inkaso S.A. („Spółka Przejmująca”) z Brynowska 72 Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

Plan połączenia spółek został przyjęty w dniu 18 grudnia 2014 r. przez Zarządy łączących się spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta (http://inwestor.pragmainkaso.pl/pl/wza/), na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (http://brynowska72.pl/) oraz w formie raportu bieżącego nr 49/2014.

Brynowska 72 Sp. z o.o. jest spółką zależną Emitenta, w której Pragma Inkaso S.A. posiada 100% udziałów i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników.

Planowane połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Pragma Inkaso oraz obniżenie kosztów i dalszą poprawę efektywności grupy. Działalność obu łączących się spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakresach przez Spółkę Przejmującą. Połączenie spółek umożliwi lepszy i bardziej efektywny sposób wykorzystania potencjału firm.

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Pragma Inkaso S.A. Z uwagi na to, że Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, tj.:

a)  bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,

b)  bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,

c)  bez określenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmującej na akcje Spółki Przejmowanej i zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,

d)  bez określania dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

e)  bez poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego.

Mając powyższe na względzie Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia planowane połączenie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 19 stycznia 2015 roku podjęcie aprobującej uchwały w sprawie połączenia Pragma Inkaso S.A. z Brynowska 72 Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

5.01.2015 r. 11:52

PRAGMA INKASO S.A. – drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Brynowska 72 Sp. z o.o.

Raport ESPI 2/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. („Spółka Przejmująca”) zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką Brynowska 72 Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia, który wraz z załącznikami został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (http://inwestor.pragmainkaso.pl/pl/wza/) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (http://brynowska72.pl/).

Akcjonariusze mogą przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Spółki Przejmującej w każdym dniu roboczym w godzinach 8.00-16.00 do dnia, w którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, które zostało zwołane na 19 stycznia 2015 r.

Podstawa prawna:  art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

5.01.2015 r. 10:44

Zmiana w składzie organu spółki

Raport ESPI 1/2015
Emitent informuje, iż w dniu 2 stycznia 2015 r. otrzymał od Michała Kolmasiaka, Wiceprezesa Zarządu oświadczenie o rezygnacji z pełnionej w Spółce funkcji.

Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja jest spowodowana koniecznością okresowego skupienia się przez Michała Kolmasiaka w pełnym zakresie aktywności na innych przedsięwzięciach gospodarczych.

2.01.2015 r. 16:15

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 19 stycznia 2015 roku

Raport ESPI 51/2014

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 19 stycznia 2015 roku.

Projekty uchwał na NWZA Pragma Inkaso w dniu 19 stycznia 2015

19.12.2014 r. 13:33

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 19 stycznia 2015 roku

Raport ESPI 50/2014

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA INKASO z/s w Tarnowskich Górach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 stycznia 2015 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3
z następującym porządkiem obrad:

1)         Wybór Przewodniczącego.

2)         Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3)         Przyjęcie porządku obrad.

4)         Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5)         Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Pragma Inkaso S.A. i  Brynowska 72
Sp. z o.o.

6)         Zamknięcie obrad.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 3 stycznia 2015 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy
  i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu.
 2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406(3) § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 4 stycznia 2015 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Ksh tj.:

• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,
• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• cel wystawienia zaświadczenia,
• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 1. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami
  o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa
  w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 2. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.
 3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie
  z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
 4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdujący się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
 5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.
 6. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.

IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

V. Informacje na temat praw akcjonariuszy.

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:

– żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 29 grudnia 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;

– przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2.  Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3.  Zgodnie z art. 428 Ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny.

 1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana,
  w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce WZA.
 2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości
  w drodze raportu bieżącego.
 3. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je
  w formie papierowej.
 4. Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub e-mailem przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.
 5. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-maili należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

VII. Weryfikacja informacji i dokumentów.

Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków

i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Informacja o akcjach.

W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Pragma Inkaso na dzień 19 stycznia 2015

19.12.2014 r. 13:27

PRAGMA INKASO S.A. – podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Brynowska 72 Sp. z o.o.

Raport ESPI 49/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o podjęciu w dniu 18 grudnia 2014 r. decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną, tj. Brynowska 72 Sp. z o.o. oraz informuje o uzgodnieniu i podpisaniu przez obie spółki planu połączenia.

Na podstawie § 19 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), emitent podaje poniżej wymagane informacje szczegółowe dotyczące planowanego połączenia: (więcej…)

18.12.2014 r. 13:34

Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

Raport ESPI 48/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2014 Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę zakupu portfela wierzytelności gospodarczych.  Przedmiotem umowy jest nabycie bezspornych i wymagalnych 979 bankowych wierzytelności gospodarczych o łącznej wartości 90 250 tys. zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności.

Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso.

11.12.2014 r. 11:49

Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Raport ESPI 47/2014

Zarząd Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka, Emitent) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 4 grudnia 2014 roku Uchwałę nr 1365/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) szt. obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

W dniu 4 grudnia 2014 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 1030/14, na mocy której Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D spółki PRAGMA INKASO S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 14 listopada 2017 r., wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/20 z dnia 20 października 2014 r., oraz oznaczyć je kodem PLPRGNK00058. Zarejestrowanie obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

W związku z powyższym Spółka występuje z wnioskiem do GPW o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D w ASO na Catalyst na dzień 10 grudnia br.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.12.2014 r. 12:42

Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring SA z tytułu emisji obligacji serii E

Raport ESPI 46/2014

Emitent informuje, iż w dniu 3 grudnia 2014 r. udzielił poręczenia do kwoty 26 mln zł za zobowiązania spółki zależnej Pragma Faktoring SA z tytułu emisji obligacji serii E o wartości 20 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej spółki zależnej.

PRAGMA INKASO SA kontroluje spółkę Pragma Faktoring SA, członkowie zarządu PRAGMA INKASO SA wchodzą w skład zarządu tej spółki, w związku z tym Emitent jest przekonany o prawidłowym i bezpiecznym zarządzaniu działalnością Pragma Faktoring SA, co minimalizuje ryzyka Emitenta związane z poręczeniem. Ponadto obligacje spółki zależnej będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, w związku z czym w przypadku konieczności dokonania spłaty poręczonych zobowiązań Emitent nabędzie prawa do powyższego portfela wierzytelności. W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta i przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą: wartość udzielonego poręczenia przewyższa próg 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

4.12.2014 r. 10:45

Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

Raport ESPI  45/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał informację o przyjęciu przez bank komercyjny mający siedzibę w Polsce oferty Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego na zakup portfela wierzytelności banku. Przedmiotem oferty był portfel 979 wierzytelności o charakterze gospodarczym o łącznej wartości 90.249 tys. zł. O zawarciu umowy kupna Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso.

28.11.2014 r. 12:53

Podpisanie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz aneksu do umowy o ustanowienie administratora zastawu rejestrowego na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS – dodatkowe zabezpieczenie emisji obligacji serii D

Raport ESPI 44/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym została podpisana umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz aneks nr 1 do umowy w sprawie ustanowienia administratora zastawu rejestrowego w związku z Emisją Obligacji serii D (o których Emitent informował w raportach bieżących nr 31/2014, 34/2014, 41/2014, 42/2014). Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii D Emitent zobowiązał się do ustanowienia na rzecz Obligatariuszy Dodatkowego zabezpieczenia (zwane dalej „Dodatkowe zabezpieczenie”) w postaci zastawu rejestrowego na wszystkich imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii E, nie mających formy dokumentu,  będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz „Pragma 1  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny”. W dniu 21.11.2014 roku Emitent objął 13 certyfikatów Funduszu Pragma 1 FIZ NFS serii E, o czym informował w raporcie bieżący nr 43/2014 z dnia 24.11.2014 roku.

Wniosek o ustanowienie zastawu rejestrowego, o którym mowa powyżej został w dniu dzisiejszym tj. 26.11.2014 r. złożony do odpowiedniego Sądu Rejonowego.

26.11.2014 r. 16:32

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii E Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 43/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż Spółka objęła 13 sztuki imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii E funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Wartość emisyjna jednego certyfikatu wyniosła 312.833,18 złotych.

Na dzień dzisiejszy Pragma Inkaso S.A. posiada 47 certyfikatów, tj. 100 % wyemitowanych przez Fundusz.

Środki uzyskane w drodze emisji będę przeznaczone na nabywanie portfeli wierzytelności (w tym głównie biznesowych pakietów bankowych), które są serwisowane przez Pragma Inkaso S.A.

24.11.2014 r. 09:37

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 42/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 21 listopada 2012 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 20 października 2014 r.

 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 28 października 2014 roku
 2. data zakończenia subskrypcji: 13 listopada 2014 roku
 3. data przydziału instrumentów finansowych: 14 listopada 2014 roku
 4. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 10.000 sztuk Obligacji
 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, Obligacje zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi propozycjami nabycia
 6. liczba instrumentów finansowych, na które zostały złożone zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 10.000 sztuk Obligacji
 7. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 10.000 sztuk Obligacji
 8. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł
 9. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 88 – emisja nie była podzielona na transze
 10. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 88 – emisja nie była podzielona na transze
 11. nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję
 12. wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów zł)
 13. łączne koszty emisji wyniosły: 331.150,00 zł

a)      przygotowania i przeprowadzenia oferty: 329.920,00 zł,
b)      wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c)       sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.230,00 zł,
d)      promocji oferty 0 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.

14. średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 33,16 zł

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

14.11.2014 r. 13:39

Zastaw rejestrowy na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS – zabezpieczenie emisji obligacji serii D

Raport ESPI 41/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent), powziął informację, iż  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu zastawu ustanowionego przez Emitenta na posiadanych certyfikatach inwestycyjnych do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii D. O emisji obligacji serii D Emitent informował w raportach bieżących 31/2014 i 34/2014.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, zastawcą i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta i zastawcy a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami zarządzającymi tym podmiotem.

Kryterium uznania aktywów będących przedmiotem zastawu za aktywa znacznej wartości jest wysokość sumy zabezpieczenia, która przekracza próg 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.11.2014 r. 16:36

Zawarcie przez spółkę zależną umowy leasingu zwrotnego nieruchomości oraz umowy sprzedaży nieruchomości

Raport ESPI 40/2014

Pragma Inkaso SA informuje, że w dniu 5 listopada 2014 r. spółka zależna emitenta, tj. Brynowska 72 Sp. z o.o., zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

 • umowę sprzedaży nieruchomości, na mocy której przeniosła na rzecz banku własność gruntu położonego przy ulicy Brynowskiej 72, wraz ze znajdującym się na nim trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym, o powierzchni użytkowej 1.140,73 m2, za cenę 5.934.532,27 netto (7.299.474,69 zł brutto), równą wartości ewidencyjnej nieruchomości wskazanej w księgach rachunkowych spółki zależnej;
 • umowę leasingu zwrotnego wyżej wymienionej nieruchomości: okres leasingu wynosi 7 lat, może być jednak na wniosek leasingobiorcy skrócony; spółka zależna zobowiązana jest do uiszczania co miesięcznych rat leasingowych; wynagrodzenie jakie ma otrzymać leasingodawca nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujące na rynku usług finansowych;
 • przedwstępną umowę nabycia powyższej nieruchomości po upływie okresu leasingu.

Ani Emitent, ani spółka zależna, ani osoby wchodzące w skład organów obu spółek nie są powiązane z BNP Paribas Bank Polska S.A. lub z osobami wchodzącymi w skład organów Banku.

Dotychczas nieruchomość była finansowana kredytem inwestycyjnym, jednak umowa leasingu jest w ocenie Emitenta korzystniejsza ponieważ przewiduje niższe koszty finansowe (niższa marża), niższe bieżące spłaty, a także mniejszy udział własny w finansowaniu inwestycji (co pozwoli zwiększyć wartość środków obrotowych Grupy o ok. 670 tys. zł).

Umowy zostały uznane za znaczące ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

5.11.2014 r. 14:13

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

Raport ESPI 39/2014

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że zmienia termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. z dnia 13 listopada 2014 r. na dzień 6 listopada 2014 r.
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozp. M.F. z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.
3.11.2014 r. 13:30

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 38/2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 pkt 1 lit g) Statutu Spółki Pragma Inkaso SA powołało nowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Ireneusza Rymaszewskiego.

Kandydatura p. Ireneusza Rymaszewskiego została zgłoszona przez akcjonariusza Pragma Finanse
Sp. z o.o. z/s w Tarnowskich Górach.

Pan Ireneusz Rymaszewski jest założycielem oraz dyrektorem funduszu inwestycyjnego Rymaszewski Asset. Od 20 lat jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego.

Poprzez Fundusz Rymaszewski Asset jest akcjonariuszem wielu spółek giełdowych, w tym m. inn.  Telestrada SA oraz  Telgam SA.Pan Ireneusz Rymaszewski jest członkiem Rad Nadzorczych takich spółek jak: Telestrada SA, Eurotax SA, Pragma Faktoring SA oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej NOM Sp. z o.o.

Pan Ireneusz Rymaszewski złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest Wspólnikiem, nie zasiada w organach Spółki Kapitałowej lub innej osoby prawnej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

29.10.2014 r. 15:40

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA

Raport ESPI 37/2014

Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 października 2014 r.

Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 października 2014 roku

29.10.2014 r. 15:36

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w dniu 29 października 2014 roku

Raport ESPI 36/2014

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRAGMA INKASO S.A., które odbyło się w dniu 29 października 2014 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 października 2014 roku

29.10.2014 r. 15:27

Terminowy wykup obligacji serii B Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Raport ESPI 35/2014

Zarząd Pragma Inkaso (Emitent) informuje, że Pragma Inwestycje Sp. z o.o., spółka zależna Emitenta, dokonała w dniu dzisiejszym przelewu rozliczającego zobowiązania z tytułu obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Ze spłatą nie była związana nowa emisja obligacji spółki.

29.10.2014 r. 13:43

Emisja Obligacji serii D Pragma Inkaso S.A. – uzupełnienie informacji

Raport ESPI 34/2014

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 31/2014 z dnia 21.10.2014, w związku z otrzymanym Raportem z Wyceny Aktywów będących zabezpieczeniem wyemitowanych Obligacji serii D, sporządzonego przez niezależnych biegłych- spółkę 4 Audyt Sp. z o.o. z /s w Poznaniu, Zarząd Emitenta informuje, że wartość aktywów netto Funduszu Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny na dzień 8 października 2014 roku wynosi 10 637 tys. zł.

27.10.2014 r. 14:03

Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

Raport ESPI 33/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 23 października 2014 Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę zakupu portfela wierzytelności gospodarczych.  Przedmiotem umowy jest nabycie bezspornych i wymagalnych 111 bankowych wierzytelności gospodarczych o łącznej wartości 58 275 tys. zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności.

Łączna wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Pragma 1 FIZNFS w 2014 r. wynosi ok. 116.200 tys. zł, wszystkie portfele mają charakter gospodarczy.

Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso.

23.10.2014 r. 13:16

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2014 roku

Raport ESPI 32/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji w III kwartale 2014 roku.

Raport dotyczący danych o kontraktacji GK Pragma Inkaso w III kwartale 2014 roku

22.10.2014 r. 13:18

Emisja obligacji serii D Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 31/2014

Emitent informuje, że działając na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, Zarząd Emitenta w dniu 20 października 2014 r. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji Obligacji serii D. Emitent publikuje parametry emisji:

1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych.

Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności.

2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych.

Emisja obejmuje nie więcej niż 10.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D emitowanych przez Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po dacie przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania celem dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Do czasu rejestracji Obligacji serii D w KDPW, Obligacje serii D pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Dom Maklerski BDM S.A.

3. Wielkość emisji.

Emitowanych jest nie więcej niż 10.000 Obligacji. Emisja Obligacji serii D dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 8.000 Obligacji serii D.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych.

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych.

Obligacje serii D zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe, a okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące. Obligacje będą oprocentowane w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 3M) powiększoną o marżę. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty przydziału.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Zabezpieczeniem Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest zastaw rejestrowy na łącznie 34 (trzydziestu czterech) imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, nie mających formy dokumentu,  będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

Dodatkowym zabezpieczeniem Obligacji będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach Pragma 1 FIZ NFZ, które zostaną wyemitowane po dacie podjęcia niniejszej uchwały.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia

Łączna wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie niniejszej Propozycji Nabycia, czyli na 30 września 2014 r. dla danych jednostkowych wyniosła 30,3 mln zł, w tym zobowiązania oprocentowane wyniosły 26,7 mln zł.

Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia wartości łącznych zobowiązań jednostkowych powyżej 50,0 mln zł. Wartość kapitału własnego Emitenta wyniosła na 30 września 2014 r. 52,6 mln zł.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Cel emisji obligacji został opisany w punkcie 1.

Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Nie dotyczy.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych – wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Informacje o wycenie przedmiotu zastawu zostaną udostępnione wraz z złożeniem propozycji nabycia obligacji i podane w późniejszym czasie.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa – dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

21.10.2014 r. 12:06

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 30/2014

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie z 29 lipca 2005 wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539), w związku ze zwołaniem przez Zarząd Pragma Inkaso S.A. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 października 2014 oraz w nawiązaniu do projektu uchwały 4/10/2014 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, Zarząd Emitenta przedstawia kandydaturę Pana Ireneusza Rymaszewskiego.

Pan Ireneusz Rymaszewski jest założycielem oraz dyrektorem funduszu inwestycyjnego Rymaszewski Asset. Od 20 lat jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego. Poprzez Fundusz Rymaszewski Asset jest akcjonariuszem wielu spółek giełdowych, w tym  m.in. znaczącym akcjonariuszem Telestrada SA oraz  Telgam SA. Pan Ireneusz Rymaszewski jest członkiem Rad Nadzorczych takich spółek jak: Telestrada SA, Eurotax SA, Pragma Faktoring SA oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej NOM Sp. z o.o.

Kandydat został zgłoszony przez akcjonariusza Pragma Finanse Sp. z o.o.

20.10.2014 r. 12:06

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii D Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inakso S.A.

Raport ESPI 29/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż Spółka objęła 23 sztuki imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii D funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Wartość emisyjna jednego certyfikatu wyniosła 312.833,18 złotych.

Na dzień przekazania przekazania komunikatu Pragma Inkaso S.A. posiada 34 certyfikaty, tj. 100 % wyemitowanych przez Fundusz, o łącznej wartości 10 636 328,12 zł.

Środki uzyskane w drodze emisji będę przeznaczone na nabywanie portfeli wierzytelności (w tym głównie biznesowych pakietów bankowych), które są serwisowane przez Pragma Inkaso S.A.

Wartość objętych certyfikatów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

8.10.2014 r. 15:18

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 29 października 2014 roku

Raport ESPI 28/2014

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 29 października 2014 roku.
3.10.2014 r. 14:47

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 29 października 2014 roku

Raport ESPI 27/2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A.

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki PRAGMA INKASO z/s w Tarnowskich Górach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 października 2014 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy
ul. Czarnohuckiej 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego.
 2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie obrad

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 13 października 2014 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy
  i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu.
 2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406³ § 2 KSH żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 14 października 2014 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH tj.:

• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,

• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

• cel wystawienia zaświadczenia,

• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 1. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione
w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki http://inwestor.pragmainkaso.pl/
w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.

IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego

Statut PRAGMA INKASO SA oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO SA przewidują możliwość uczestniczenia i wypowiadania się, a także wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Na cele niniejszego Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się w/w wskazanych możliwości. Jednocześnie nie przewiduje się oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

V. Informacje na temat praw akcjonariuszy

 1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:
 • żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 8 października 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;
 • przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub
  w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 1. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 2. Zgodnie z art. 428 KSH podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz
z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres http://inwestor.pragmainkaso.pl/ w zakładce WZA.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.

Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub w formie załącznika drogą elektroniczną przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz
w księdze akcyjnej.

W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-maila należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

VII. Weryfikacja informacji i dokumentów

Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków
i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Informacja o akcjach

W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

3.10.2014 r. 14:33

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2014 roku

Raport ESPI 26/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji w II kwartale 2014 roku.

Raport dotyczący danych o kontraktacji GK Pragma Inkaso w II kwartale 2014 roku

21.07.2014 r. 15:29

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy PRAGMA INKASO S.A.

Raport ESPI nr 25/2014

Na podstawie par. 38 ust. 2 RMF z 19 lutego 2009r. Emitent podaje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. podjęło w dniu 17 czerwca 2014 roku uchwałę nr 6/6/2014 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1) ogólna wartość dywidendy wynosi 3 680 000,00 zł;

2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1.00 zł;

3) liczba akcji objętych dywidendą to 3.680.000 szt.;

4) dzień dywidendy to  3 lipca 2014 r.;

5) dzień wypłaty dywidendy to 17 lipca 2014 r.

17.06.2014 r. 15:02

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2014 roku

Raport ESPI nr 24/2014

Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2014 roku.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 proc na ZWZA w dniu 17 czerwca 2014 roku

17.06.2014 r. 14:57

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 17 czerwca 2014 roku

Raport ESPI nr 23/2014

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRAGMA INKASO S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 roku.

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 17 czerwca 2014 roku

17.06.2014 r. 14:48

Informacje o stanie posiadania akcji Pragma Inkaso SA otrzymane od akcjonariuszy

Raport ESPI nr 22/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2014 r. otrzymał informację następującej treści:

„Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA”) z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:

1.            PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy;

2.            PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum,

(„Fundusze TFI PZU”), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz  art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 2 czerwca 2014 r. transakcji sprzedaży 35 343 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji PRAGMA INKASO S.A. („Spółka”), udział funduszy PZU TFI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki spadł poniżej progu 5%, tj.:

 • Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:   250 111
 • Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 6,7965%
 • Liczba głosów z akcji:   250 111
 • Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  5,7896%
 • Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału:   214 678
 • Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,8361%
 • Liczba głosów z akcji:   214 678
 • Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  4,9715%”.

TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU oraz klientów wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu.”

5.06.2014 r. 09:48

Polityka dywidendy

Raport ESPI 21/2014

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 czerwca 2014 r. Strategii Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso Emitent informuje, że jej elementem jest następująca polityka dywidendowa:
Jednym z celów strategicznych Pragma Inkaso S.A. jest zachowanie obecnej polityki dywidendowej zakładającej przeznaczanie istotnej część wypracowanego zysku na dywidendę dla akcjonariuszy, a w pozostałej części przeznaczanie go na zwiększenie kapitału zapasowego. Grupa będzie dążyć do wypłacania akcjonariuszom corocznie dywidendy w wysokości nie niższej niż 1 zł na akcję, chyba że istotny interes Grupy będzie przemawiał za dywidendą niższą lub jej nie wypłacaniem w danym roku.
3.06.2014 r. 13:41

Strategia Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA na lata 2014-2016

Raport ESPI 20/2014

Zarząd PRAGMA INKASO SA przekazuje do publicznej wiadomości założenia strategii działania Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA na lata 2014-2016. Treść strategii w załączonym pliku.

Strategia 2014-2016 GK Pragma Inkaso

3.06.2014 r. 13:02

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku- korekta

Raport ESPI 17/2014/K

Zarząd Spółki (Emitenta) przekazuje korekty projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 czerwca 2014 roku. Korekta obejmuje projekt uchwały nr 6/6/2014 dotyczącą podziału wypracowanego zysku netto przez Emitenta w 2013 roku zgodnie z przedstawioną rekomendacją Zarządu z dnia 28 maja br. opublikowaną w komunikacie ESPI 19/2014.
30.05.2014 r. 12:44

Rekomendacja Zarządu ws wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję

Raport ESPI 19/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. w zakresie wypracowanego przez Spółkę w 2013 r. zysku w wysokości 6.581.805,22 zł rekomenduje:
– przeznaczenie kwoty 3.680.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (w wysokości 1 zł na każdą akcję
– przeznaczenie pozostałej kwoty na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki
28.05.2014 r. 08:58

Pragma Inkaso S.A. – informacja osoby obowiązanej

Raport ESPI 18/2014

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż otrzymał od osoby obowiązanej – członka zarządu Emitenta zawiadomienie z dnia 23 maja 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nim związaną. Zawiadomienie dotyczy następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. zakupu:

– w dniu 16 maja 2014 roku 480 sztuk akcji po cenie 14,00 zł za akcję,

– w dniu 19 maja 2014 roku:

185 sztuk akcji po cenie 14,90 zł za akcję,

510 sztuk akcji po cenie 14,80 zł za akcję,

232 sztuk akcji po cenie 14,67 zł za akcję,

305 sztuk akcji po cenie 14,30 zł za akcję,

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (…), osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na przekazanie danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia.

Podstawa prawna zawiadomienia: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (…).

23.05.2014 r. 09:58

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku

Raport ESPI 17/2014

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 17 czerwca 2014 roku.
22.05.2014 r. 07:46

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 17 czerwca 2014 roku

Raport ESPI 16/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A.
I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd spółki PRAGMA INKASO z/s w Tarnowskich Górach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 czerwca 2014 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 z następującym porządkiem obrad: (więcej…)
22.05.2014 r. 07:33

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 roku

Raport ESPI 15/2014

Emitent przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2014 roku. W przekazany w dniu wczorajszym raporcie okresowym znalazła się literówka na stronie nr 11. Wszystkie pozycje raportu oraz dane finansowe pozostają bez zmian.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GK Pragma Inkaso S.A._korekta

16.05.2014 r. 09:35

Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 14/2014

Emitent  informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. otrzymał od Prezesa Zarządu p. Tomasz Boduszka (osoby obowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie) zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538).

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. dokonał on transakcji, których przedmiotem było nabycie łącznie 2 000 szt. akcji Pragma Inkaso S.A., po cenie 14 zł. w tym:

– kupno 500 szt. akcji po cenie 14 zł za akcję

– kupno 60 szt. akcji po cenie 14 zł  za akcję

– kupno 1 440 szt. akcji po cenie 14 zł za akcję

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

28.04.2014 r. 09:55

Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2014 roku

Raport ESPI 13/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przedstawia szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku.

Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe GK Pragma Inkaso za I kwartał 2014 roku

24.04.2014 r. 10:24

Nabycie bankowego pakietu wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

Raport ESPI 12/2014

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2014 Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę zakupu pakietu wierzytelności gospodarczych.  Przedmiotem umowy jest nabycie bezspornych i wymagalnych 334 bankowych wierzytelności gospodarczych o łącznej wartości 35 948 275,33 zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności.

Serwiserem oraz właścicielem 100 % certyfikatów w w/w Funduszu jest Pragma Inkaso S.A. Umowa jest istotna dla Emitenta, gdyż jest pierwszą transakcją Grupy Pragma Inkaso S.A. dotyczącą nabycia pakietu wierzytelności z sektora bankowego i może mieć pozytywny wpływ na generowane przez Grupę wyniki finansowe.

16.04.2014 r. 10:52

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport ESPI 11/2014

Zarząd PRAGMA INKASO S.A.  (Emitent) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, którym została spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363). Przedmiotem umowy z 4Audyt Sp. z o.o. będzie zbadanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO S.A. w 2014 roku.

16.04.2014 r. 10:43

Uregulowanie należności wynikającej z istotnej umowy

Raport ESPI 10/2014

W nawiązaniu do RB 35/2013 (dotyczącego transakcji zbycia nieruchomości za kwotę 8.019.000 zł netto, tj. 9.863.370 zł brutto) Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Pragma Collect Sp. z o.o. SKA otrzymała od nabywcy nieruchomości kwotę 7.512.840 zł, co uwzględniając wcześniej zapłaconą zaliczkowo kwotę 2.349.300 zł stanowi niemal całkowite uregulowanie należności Pragma Collect Sp. z o.o. SKA z tytułu w/w transakcji. Pozostała do zapłaty kwota 1.230 zł zgodnie z ustaleniami umownymi zostanie zapłacona w dniu 24 kwietnia br.

10.04.2014 r. 09:26

Zmiany w zarządach spółek zależnych Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oraz Pragma Collect Sp. z o.o.

Raport ESPI 9/2014

Emitent informuje  o zmianach, jakie w dniu 10 kwietnia 2014 nastąpiły w zarządach spółek zależnych

– Zgromadzenie Wspólników Pragma Inwestycje Sp. z o.o. na wniosek Jakuba Holewy odwołało go z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pragma Inwestycje, natomiast na stanowisko Członka Zarządu tej spółki został powołany Tomasz Boduszek; jednocześnie zarząd Pragma Inwestycje udzielił Jakubowi Holewie prokury łącznej.

– Zgromadzenie Wspólników Pragma Collect Sp. z o.o. na wniosek Tomasza Boduszka odwołało go z funkcji Członka Zarządu; jednocześnie zarząd Pragma Collect Sp. z o.o. udzielił Tomaszowi Boduszkowi prokury łącznej.

Wyżej wymienione zmiany związane są ze zmianą zasad podziału zakresów odpowiedzialności za działania spółek zależnych pomiędzy członkami zarządu spółki dominującej Pragma Inkaso S.A.

10.04.2014 r. 09:14

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2014 roku

Raport ESPI 8/2014

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji I kwartale 2014 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji w I kwartale 2014 Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA

7.04.2014 r. 13:23

Informacja o trwałym niestosowaniu przez PRAGMA INKASO S.A. zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w 2014 roku

Raport EBI 1/2014

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje nt. zasad ładu korporacyjnego, od których stosowania Spółka odstąpiła w sposób trwały.

Pełna treść raportu w załączniku.

Podstawa prawna:

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjęte Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r. oraz § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy

Informacja o trwałym niestosowaniu przez Pragma Inkaso SA zasad DPSN

12.03.2014 r. 13:07

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w IV kwartale 2013 r.- korekta

Raport ESPI 7/2014

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia korektę raportu dotyczącego danych o kontraktacji i portfelu w IV kwartale 2013 r. Błędnie podane wartości procentowe wynikały z omyłki pisarskiej sporządzającego.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu w IV kw 2013 – GK Pragma Inkaso SA

17.01.2014 r. 11:25

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w IV kwartale 2013 r.

Raport ESPI 7/2014

Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące danych o kontraktacji i portfelu Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w IV kwartale 2013 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu w IV kw 2013 – GK Pragma Inkaso SA

16.01.2014 r. 14:42

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w dniu 7 stycznia 2014 roku – korekta

Raport ESPI 2/2014/K

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA INKASO S.A., które odbyło się w dniu 7 stycznia 2014 r. z uwzględnieniem  informacji dotyczących liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych  głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 7 stycznia 2014

14.01.2014 r. 15:06

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r

Raport ESPI 6/2014

Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2013 rok – 20.03.2013
– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15.05.2014
– rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 28.08.2014
– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 13.11.2014

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm., w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA INKASO SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259)

10.01.2014 r. 14:45

Powołanie prokurenta

Raport ESPI 5/2014

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 stycznia 2014 r. podjął uchwałę o udzieleniu prokury łącznej Panu Wojciechowi Głodnemu. Prokurent uprawniony jest do reprezentowania Spółki łącznie z jednym z członków Zarządu Spółki lub prokurentem. Pan Wojciech Głodny obecnie pełni funkcję Prokurenta w spółce zależnej Pragma Collect Sp. z o.o.

Pan Wojciech Głodny posiada wykształcenie wyższe z zakresu prawa i administracji, jest  absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 2001 – Czerwiec 2007 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowskich Górach – Referent, Starszy Referent, Inspektor

Październik 2007 – Maj 2010  Pragma Inkaso S.A. – Specjalista ds. windykacji

Czerwiec 2010 – Czerwiec 2012 Pragma Collect Sp. z o.o. – Menedżer Projektu

Czerwiec 2012 – Styczeń 2014 Pragma Collect Sp. z o.o.- Dyrektor Operacyjny

Od stycznia 2014- Pragma Inkaso S.A. – Dyrektor Działu Windykacji Wierzytelności Masowych

Pan Wojciech Głodny zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Głodny nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

8.01.2014 r. 12:33

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 4/2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 pkt 1 lit g) Statutu Spółki powołało nowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Zycha.

Kandydatura p. Dariusza Zycha została zgłoszona przez akcjonariusza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Altus S.A. z/ s w Warszawie w porozumieniu z akcjonariuszami Pragma Finanse
Sp. z o.o. z/s w Tarnowskich Górach oraz Dom Inwestycyjny Magnus Sp. z o.o. z/s w Bielsku- Białej.

Pan Dariusz Zych jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Zarządzanie i Marketing. Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe w Kolegium Gospodarki  Światowej przy Szkole Głównej Handlowej. W latach 2011- 2013 współpracował z Rubicon Partners NFI S.A, gdzie pełnił funkcję Dyrektora  Inwestycyjnego, w latach 2009 – 2011r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Elekomp Sp. z o. o., w latach 2006- 2011r. w spółce BBI Capital NFI S.A, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak Apexim S.A,  Energomontaż Południe S.A.,  Wonlok S.A, IB System S.A., ZEG S.A, MTI Sp. z o.o., Media Serwis Sp. z o.o., IZNS Iława S.A, NFI Magna Polonia, Hardex S.A, Egzo Grup Sp. z o.o., Cartrige World S.A., Internity S.A., Cezar 10 Sp.  z o.o.

Pan Dariusz Zych złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest Wspólnikiem, nie zasiada w organach Spółki Kapitałowej lub innej osoby prawnej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

8.01.2014 r. 11:50

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA

Raport ESPI 3/2014

Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 stycznia 2014 r.

wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 7 stycznia 2014 roku

8.01.2014 r. 11:44

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w dniu 7 stycznia 2014 roku

Raport ESPI 2/2014

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA INKASO S.A., które odbyło się w dniu 7 stycznia 2014 r.

uchwały podjęte przez NWZA 7 stycznia 2014

8.01.2014 r. 11:26

Wykaz raportów opublikowanych w 2013 roku

Raport ESPI 1/2014

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2013 r. Wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszego raportu.

Treść wszystkich wymienionych raportów bieżących i okresowych dostępna jest na stronie internetowej PRAGMA INKASO SA pod adresem: inwestor.pragmainkaso.pl oraz w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.

Wykaz raportów publikowanych w 2013 r.

2.01.2014 r. 11:56

Zawarcie istotnej umowy

Raport ESPI 35/2013

Emitent informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 r. spółka zależna Emitenta Pragma Collect Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna dokonała na rzecz podmiotu prowadzącego ogólnopolską sieć paliw (Nabywca) zbycia nieruchomości położonej w Jaworznie wraz z wybudowaną na nieruchomości stacją paliw oraz dokumentacją dotyczącą budowy stacji. Cena sprzedaży wyniosła 8.019.000 zł netto (9.863.370 zł brutto).  W/w nieruchomość była pierwotnie przedmiotem zabezpieczenia (w ramach przeniesienia własności w celu zabezpieczenia) pożyczki udzielonej przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.  Jej pierwotny właściciel-pożyczkobiorca był związany z Nabywcą umową przedwstępną dotyczącą wybudowania na nieruchomości stacji paliw i zbycia nieruchomości na rzecz Nabywcy, co stanowiło pozytywną przesłankę udzielenia mu pożyczki (gdyż zapewnione zostało zbywalne i wartościowe zabezpieczenie pożyczki oraz zapewnione źródło jej spłaty). Pożyczkobiorca w związku z utratą płynności finansowej i brakiem środków finansowych nie był w stanie zrealizować inwestycji i spłacić pożyczki w ustalonym terminie  w związku z czym Pragma Inwestycje dokonała definitywnego przejęcia nieruchomości oraz nabyła prawa do w/w kontraktu z Nabywcą w rozliczeniu z zobowiązaniami pożyczkobiorcy. Przejęta nieruchomość została przeniesiona do Pragma Collect Sp. z o.o. SKA jako spółki celowej do realizacji inwestycji. Na podstawie umowy przedwstępnej zawartej z Nabywcą (o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2013) Pragma Collect Sp. z o.o. SKA zobowiązała się wybudować stację paliw i zbyć nieruchomość na rzecz Nabywcy a niniejsza umowa stanowi wykonanie tej umowy przedwstępnej. Realizacja inwestycji pozwoliła odzyskać należności wynikające z w/w umowy pożyczki oraz wygenerować dodatkowy zysk z projektu.  Umowa dotyczy aktywów, których wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Emitent informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 r. spółka zależna Emitenta Pragma Collect Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna dokonała na rzecz podmiotu prowadzącego ogólnopolską sieć paliw (Nabywca) zbycia nieruchomości położonej w Jaworznie wraz z wybudowaną na nieruchomości stacją paliw oraz dokumentacją dotyczącą budowy stacji. Cena sprzedaży wyniosła 8.019.000 zł netto (9.863.370 zł brutto).  W/w nieruchomość była pierwotnie przedmiotem zabezpieczenia (w ramach przeniesienia własności w celu zabezpieczenia) pożyczki udzielonej przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.  Jej pierwotny właściciel-pożyczkobiorca był związany z Nabywcą umową przedwstępną dotyczącą wybudowania na nieruchomości stacji paliw i zbycia nieruchomości na rzecz Nabywcy, co stanowiło pozytywną przesłankę udzielenia mu pożyczki (gdyż zapewnione zostało zbywalne i wartościowe zabezpieczenie pożyczki oraz zapewnione źródło jej spłaty). Pożyczkobiorca w związku z utratą płynności finansowej i brakiem środków finansowych nie był w stanie zrealizować inwestycji i spłacić pożyczki w ustalonym terminie  w związku z czym Pragma Inwestycje dokonała definitywnego przejęcia nieruchomości oraz nabyła prawa do w/w kontraktu z Nabywcą w rozliczeniu z zobowiązaniami pożyczkobiorcy. Przejęta nieruchomość została przeniesiona do Pragma Collect Sp. z o.o. SKA jako spółki celowej do realizacji inwestycji. Na podstawie umowy przedwstępnej zawartej z Nabywcą (o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2013) Pragma Collect Sp. z o.o. SKA zobowiązała się wybudować stację paliw i zbyć nieruchomość na rzecz Nabywcy a niniejsza umowa stanowi wykonanie tej umowy przedwstępnej. Realizacja inwestycji pozwoliła odzyskać należności wynikające z w/w umowy pożyczki oraz wygenerować dodatkowy zysk z projektu.

Umowa dotyczy aktywów, których wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

31.12.2013 r. 12:26

Podpisanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Raport ESPI 34/2013

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 12 grudnia 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. a Pragma Inkaso S.A., której przedmiotem jest zlecenie przez TFI BDM S.A. zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu Pragmie Inkaso S.A., w tym pozyskania oraz obsługi wierzytelności. Umowa ta jest konsekwencją utworzenia funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, w którym Pragma Inkaso S.A. objęła certyfikaty serii A, o czym Emitent informował w komunikacie ESPI 28/2013 w dniu 28.10.2013 r.

13.12.2013 r. 14:25

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. – korekta

Raport ESPI 30/2013/K

Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2014 r. dotyczy błędnie podanej daty record day w pkt. II. Została ona skorygowana na dzień 22 grudnia 2013 r.

Poniżej Zarząd prezentuje poprawną treść raportu.

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd spółki PRAGMA INKASO z/s w Tarnowskich Górach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 stycznia 2014 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 z następującym porządkiem obrad:

1)      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2)      Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3)      Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

5)      Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

6)      Zamknięcie obrad.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 22 grudnia 2013 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406³ § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 22 grudnia 2013 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Ksh tj.:

• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,

• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

• cel wystawienia zaświadczenia,

• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 1. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione
w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl
w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego
w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu
z rejestru sądowego.

IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

V. Informacje na temat praw akcjonariuszy.

 1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:
 • żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 17 grudnia 2013r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;
 • przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub
  w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 1. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 2. Zgodnie z art. 428 ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz
z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce WZA.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.

Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub w formie załącznika drogą elektroniczną przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.

W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-maila należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

VII. Weryfikacja informacji i dokumentów.

Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków
i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Informacja o akcjach.

W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

11.12.2013 r. 09:36

Zarejestrowanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie funduszu Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Raport ESPI 33/2013

W nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 28/2013 z dnia 28.10.2013 r. Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację dotyczącą rejestracji przez Sąd Okręgowy w Warszawie funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Postanowienie zostało wydane w dniu 25 listopada 2013. Jednocześnie fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numer RFi 922.

5.12.2013 r. 13:10

Kandydat na członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 32/2013

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie z 29 lipca 2005 wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539), w związku ze zwołaniem przez Zarząd Pragma Inkaso S.A. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 7 stycznia 2014 oraz w nawiązaniu do projektu uchwały 4/1/2014 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, Zarząd Emitenta przedstawia kandydaturę Pana Dariusza Zycha.

Kandydat został zgłoszony przez akcjonariusza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Altus S.A. z/ s w Warszawie w porozumieniu z akcjonariuszami Pragma Finanse Sp. z o.o. z/s w Tarnowskich Górach oraz Dom Inwestycyjny Magnus Sp. z o.o. z/s w Bielsku- Białej.

Pan Dariusz Zych jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Zarządzanie i Marketing. Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe w Kolegium Gospodarki  Światowej przy Szkole Głównej Handlowej. W latach 2011- 2013 współpracował z Rubicon Partners NFI S.A, gdzie pełnił funkcję Dyrektora  Inwestycyjnego, w latach 2009 – 2011r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Elekomp Sp. z o. o., w latach 2006- 2011r. w spółce BBI Capital NFI S.A, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak Apexim S.A,  Energomontaż Południe S.A.,  Wonlok S.A, IB System S.A., ZEG S.A, MTI Sp. z o.o., Media Serwis Sp. z o.o., IZNS Iława S.A, NFI Magna Polonia, Hardex S.A, Egzo Grup Sp. z o.o., Cartrige World S.A., Internity S.A., Cezar 10 Sp.  z o.o.

26.11.2013 r. 15:08

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na 7 stycznia 2014 roku

Raport ESPI 31/2013

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 7 stycznia 2014r

Projekty Uchwał NWZA 7 stycznia 2014 r.

26.11.2013 r. 14:54

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A.

Raport ESPI 30/2013

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd spółki PRAGMA INKASO z/s w Tarnowskich Górach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 stycznia 2014 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 z następującym porządkiem obrad:

1)      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2)      Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3)      Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

5)      Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

6)      Zamknięcie obrad.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 6 grudnia 2013 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406³ § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 22 grudnia 2013 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Ksh tj.:

• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,

• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

• cel wystawienia zaświadczenia,

• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 1. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione
w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie
z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl
w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego
w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu
z rejestru sądowego.

IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

V. Informacje na temat praw akcjonariuszy.

 1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:
 • żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 17 grudnia 2013r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;
 • przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub
  w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 1. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 2. Zgodnie z art. 428 ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz
z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce WZA.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.

Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub w formie załącznika drogą elektroniczną przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.

W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-maila należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

VII. Weryfikacja informacji i dokumentów.

Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków
i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Informacja o akcjach.

W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

26.11.2013 r. 14:44

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Raport ESPI 29/2013

Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. w dniu dzisiejszym podpisał aneks do znaczącej umowy kredytowej na kwotę 10 mln zł, o której Emitent informował w komunikacie ESPI 64/2011. Wartość przyznanego limitu kredytowego oraz zabezpieczenia pozostają bez zmian.

Na mocy aneksu umowa kredytowa została przedłużona do dnia 24 października 2016 r. Wysokość oprocentowania kredytu oraz jego obsługa nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług bankowych.

28.10.2013 r. 13:10

Utworzenie funduszu Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny i objęcie w nim certyfikatów inwestycyjnych przez Emitenta

Raport ESPI 28/2013

Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. informuje, iż 28 października 2013 roku Spółka objęła 100% emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny o wartości 200.000 zł.

Statut Funduszu został nadany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. w dniu 25 października 2013 r.

Wg planów Emitenta, Fundusz po wpisaniu do właściwego rejestru rozpocznie działalność polegającą na nabywaniu portfeli wierzytelności pochodzących w głównej mierze z sektora bankowego, które będą następnie serwisowane przez Emitenta. Zarząd Pragma Inkaso S.A. wyraża przekonanie, iż intensyfikacja działań Spółki w tym obszarze będzie miała pozytywny wpływ na osiągane przez nią przychody i wyniki finansowe w przyszłości.

28.10.2013 r. 11:46

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w III kw. 2013 r.

Raport ESPI 27/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące danych o kontraktacji i portfelu Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w III kwartale 2013 r.
Raport dotyczacy danych o kontraktacji i portfelu w III kw 2013 – GK Pragma Inkaso SA

15.10.2013 r. 10:47

Umowa dotycząca poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Raport ESPI 26/2013

PRAGMA INKASO SA informuje, iż w dniu 2 października 2013r. Emitent zawarł ze spółką zależną Pragma Inwestycje Sp. z o.o. umowę w sprawie poręczenia za jej zobowiązania z tytułu emisji obligacji serii D. Umowa stanowi, że poręczenie jest udzielone do kwoty 39 mln zł. Kwota poręczenia obejmuje obligacje serii B, C oraz obecnie emitowane obligacje serii D. Na dzień 3 października br. został wyznaczony termin wcześniejszego wykupu obligacji serii A, o czym spółka Pragma Inwestycje Sp. z o.o. informowała w komunikacie 12/2013 oraz 13/2013, w związku z czym łączna kwota zobowiązań, za które poręcza Emitent, nie ulegnie podwyższeniu.

Poręczenie PRAGMA INKASO SA zostaje udzielone odpłatnie, wynagrodzenie z tego tytułu nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujące na rynku usług finansowych.

W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta ponieważ:

– PRAGMA INKASO S.A. w ramach procedury ratingu zatwierdza transakcje jakie są zawierane przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.; w szczególności weryfikowana jest zdolność do spłaty zadłużenia podmiotów dłużnych oraz wartość zbywcza przedmiotów zabezpieczenia i ich zbywalność,

– wierzytelności Pragma Inwestycje Sp. z o.o. objęte zastawem rejestrowym są wysokiej jakości, ponieważ każdorazowo są zabezpieczone rzeczowo w sposób pozwalający na pełne zaspokojenie roszczeń Pragma Inwestycje Sp. z o.o. nawet przy wymuszonej sprzedaży aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia,

– w przypadku zrealizowania przez PRAGMA INKASO S.A. poręczenia i spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy w imieniu Pragma Inwestycje Sp. z o.o., PRAGMA INKASO S.A. przejmie zastaw rejestrowy na w/w portfelu wierzytelności i będzie mogła z niego zaspokoić roszczenie regresowe wobec  Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wysokość udzielonego przez emitenta poręczenia przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

2.10.2013 r. 13:41

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w II kw. 2013 r.

Raport ESPI 25/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące danych o kontraktacji i portfelu Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w II kwartale 2013 r.

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA w II kw 2013

22.07.2013 r. 07:40

Powołanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu PRAGMA INKASO S.A. na kolejną kadencję

Raport ESPI 24/2013

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. informuje, że na podstawie uchwał nr 15/06/2013, 16/06/2013 oraz 17/06/2013 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 12.06.2013 r., w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji wybrani zostali: Pan Rafał Witek, Pani Anna Kędzierska oraz Pan Marek Mańka. Ponadto, do składu Rady Nadzorczej, zostali powołani Pan Marcin Nowak oraz Pan Tomasz Lalik, wskazani przez DM BDM S.A, o czym Emitent informował raportem ESPI 18/2013. Wszystkie wymienione osoby były dotychczas członkami Rady Nadzorczej, której kadencja zakończyła się w dniu 12 czerwca 2013 r.  W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 • Rafał WITEK – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Anna KĘDZIERSKA – Członek Rady Nadzorczej 
 • Marek MAŃKA – Członek Rady Nadzorczej 
 • Tomasz LALIK – Członek Rady Nadzorczej 
 • Marcin NOWAK – Członek Rady Nadzorczej    

Jednocześnie w dniu 12 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, która działając na podstawie uprawnienia wynikającego z § 21  ust. C) Statutu Spółki, na podstawie uchwały nr 2/2013 3/2013 oraz 4/2013, dokonała wyboru członków Zarządu spółki PRAGMA INKASO S.A. nowej kadencji, w następującym składzie:

 • Tomasz BODUSZEK – Prezes Zarządu 
 • Michał KOLMASIAK – Wiceprezes Zarządu 
 • Jakub HOLEWA – Wiceprezes Zarządu. 

Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk przez ww. osoby dostępne są na stronie internetowej emitenta:   http://inwestor.pragmainkaso.pl/pl/wladze-spolki/   W ocenie emitenta stanowiska i funkcje pełnione obecnie przez wszystkich z wyżej wymienionych członków organów Spółki nie stanowią działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, ani też wymienione osoby nie uczestniczą w podmiocie konkurencyjnym jako członkowie organu tegoż podmiotu.  Według najlepszej wiedzy emitenta co do żadnej z wymienionych osób nie zamieszczono wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

13.06.2013 r. 14:00

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy PRAGMA INKASO S.A.

Raport ESPI 23/2013

Na podstawie par. 38 ust. 2 RMF z 19 lutego 2009r. Emitent podaje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. podjęło w dniu 12 czerwca 2013 r. uchwałę nr 5/6/2013 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1) ogólna wartość dywidendy wynosi 4 011 200,00 zł;

2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1.09 zł;

3) liczba akcji objętych dywidendą to 3.680.000 szt.;

4) dzień dywidendy to  28 czerwca 2013 r.;

5) dzień wypłaty dywidendy to 12 lipca 2013 r

13.06.2013 r. 13:56

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport ESPI 22/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 21 pkt. 2 lit a) Statutu Spółki w związku z art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, którym jest spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363). Przedmiotem umowy z 4Audyt Sp. z o.o. będzie zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO SA za pierwsze półrocze roku 2013,  jak również rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA INKASO SA za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO SA za rok 2013. 

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

13.06.2013 r. 13:53

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA

Raport ESPI 21/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2013 r.        

wykaz akcjonariuszy 5 proc. WZA 12.06.2013

13.06.2013 r. 13:50

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w dniu 12 czerwca 2013 roku

Raport ESPI 20/2013/K

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA INKASO S.A., które odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 r.

Uchwaly podjete na WZA 12 czerwca 2013

13.06.2013 r. 13:36

Otrzymanie przez Pragma Inkaso S.A. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszów sekurytyzacyjnych

Raport ESPI 19/2013

Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał wydaną w dniu 20 maja 2013 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu Pragma Inkaso S.A. zezwolenia na zarządzanie  sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Zezwolenie to otwiera przed Emitentem możliwość serwisowania portfeli wierzytelności nabywanych przez fundusze sekurytyzacyjne  z wykorzystaniem posiadanego doświadczenia i struktur wyspecjalizowanych w zarządzaniu wierzytelnościami biznesowymi. Decyzja ta stwarza możliwość znaczącego zwiększenia skali działalności i przychodów generowanych przez Spółkę.

6.06.2013 r. 11:37

Oświadczenie spółki zależnej od Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Raport ESPI 18/2013

Zarząd Spółki Pragma Inkaso S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od DI Magnus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej, będącego podmiotem zależnym wobec DM BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej oświadczenie o powołaniu na kolejną kadencję na członków Rady Nadzorczej spółki PRAGMA INKASO S.A. Panów Marcina Nowaka oraz Tomasza Lalika. Powołani przez DM BDM S.A. członkowie rady, poza sprawowaniem funkcji członków Rady Nadzorczej nie sprawują innych funkcji w przedsiębiorstwie emitenta.

Powołanie następuje z dniem 12 czerwca 2013 r, nie wcześniej jednak niż z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2012. Zgodnie ze Statutem Spółki DM BDM S.A. uprawniony jest do powołania dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku pięcioosobowego składu rady.

Pan Tomasz Lalik powołany został po raz pierwszy w skład Rady Nadzorczej emitenta w 2012 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Domu Maklerskim BDM SA w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Finanse. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Pan Marcin Nowak powołany został po raz pierwszy w skład Rady Nadzorczej emitenta w 2011 roku. Obecnie pełni funkcję Specjalisty ds. Corporate Finance w Wydziale Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM SA. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Panowie Tomasz Lalik i Marcin Nowak są pracownikami Domu Maklerskiego BDM SA, którego podmiot w pełni zależny – Dom Inwestycyjny Magnus Sp. z o.o., posiada 25,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A.

Według informacji posiadanych przez emitenta Pan Tomasz Lalik oraz Pan Marcin Nowak nie wykonują żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Pragma Inkaso S.A.

29.05.2013 r. 14:14

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. – korekta

Raport ESPI 16/2013/K

Korekta raportu dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A na dzień 12 czerwca 2013 roku dotyczy nie podania punktu o wyborze Rady Nadzorczej w porzadku obrad.

Poniżej Zarząd prezentuje poprawną treść raportu:

 I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 Zarząd spółki PRAGMA INKASO z/s w Tarnowskich Górach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 czerwca 2013 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 z następującym porządkiem obrad:

1)      Wybór Przewodniczącego.

2)      Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz dokumentów przedłożonych przez Radę Nadzorczą.  

5)      Podjęcie uchwał w przedmiocie:       

a)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.,

b)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 r.,

c)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.,

d)      podziału zysku wypracowanego w 2012 r.

6)      Wybór członków Rady Nadzorczej.

7)      Zamknięcie obrad.

 II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 27 maja 2013 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406(3) § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 28 maja 2013 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Ksh tj.:

• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,
• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• cel wystawienia zaświadczenia,
• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 2. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.
 3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
 4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
 5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.
 6. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.

 IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

 V. Informacje na temat praw akcjonariuszy.

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:

– żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2013r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;

– przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Zgodnie z art. 428 ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny.

 Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce WZA.

 1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
 2. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.
 3. Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub e-mejlem przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.
 4. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-mejli należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

 VII. Weryfikacja informacji i dokumentów.

 Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Informacja o akcjach.

 W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

10.05.2013 r. 13:06

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. zwołanego na 12 czerwca 2013r

Raport ESPI 17/2013

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19
lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 12 czerwca 2013r.

Projekty uchwał ZWZA 12.06.2013

10.05.2013 r. 07:37

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A.

 Raport ESPI 16/2013

I.                    Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 Zarząd spółki PRAGMA INKASO z/s w Tarnowskich Górach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 czerwca 2013 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 z następującym porządkiem obrad:

1)      Wybór Przewodniczącego.

2)      Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz dokumentów przedłożonych przez Radę Nadzorczą.  

5)      Podjęcie uchwał w przedmiocie:       

a)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.,

b)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 r.,

c)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.,

d)      podziału zysku wypracowanego w 2012 r.,

6)      Zamknięcie obrad.

 II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 27 maja 2013 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406(3) § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 28 maja 2013 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Ksh tj.:

• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,
• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• cel wystawienia zaświadczenia,
• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 2. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.
 3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
 4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
 5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.
 6. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.

 IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

 V. Informacje na temat praw akcjonariuszy.

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:

– żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2013r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;

– przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Zgodnie z art. 428 ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny.

 1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce WZA.
 2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
 3. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.
 4. Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub e-mejlem przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.
 5. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-mejli należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

 VII. Weryfikacja informacji i dokumentów.

 Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

 VIII. Informacja o akcjach.

 W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

10.05.2013 r. 07:31

Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 15/2013

Emitent  informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 roku otrzymał od osoby obowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538)

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba dokonała transakcji, których przedmiotem było łącznie 2500 akcji Pragma Inkaso S.A., w tym:

– w dniu 8 kwietnia 2013 r. sprzedał 500  akcji po cenie 21,35  każda,
– w dniu 15 kwietnia 2013 r. sprzedał 15 akcji po cenie 22,10 każda,
– w dniu 15 kwietnia 2013 r. sprzedał 10 akcji po cenie 22,10 każda,
– w dniu 17 kwietnia 2013 r. sprzedał 480  akcji po cenie 21,90 każda,
– w dniu 17 kwietnia 2013 r. sprzedał 1495 akcji po cenie 21,90 każda.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez osobę obowiązaną dostępu do informacji poufnych jako stałego współpracownika Emitenta.

22.04.2013 r. 10:23

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w I kw. 2013 r.

Raport ESPI 14/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące danych o kontraktacji i portfelu Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w I kwartale 2013 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w I kw. 2013 r.

19.04.2013 r. 12:02

Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 13/2013

Emitent  informuje, że w dniu 2 kwietnia 2013 roku otrzymał od osoby obowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538)

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba dokonała transakcji, których przedmiotem było łącznie 3 273 akcji Pragma Inkaso S.A., w tym:

— w dniu 22 marca 2013 r. sprzedał 195  akcji po cenie 23,10  każda,
– w dniu 25 marca  2013 r. sprzedał 500 akcji po cenie 23,30 każda,
– w dniu 25 marca  2013 r. sprzedał 578 akcji po cenie 23,40 każda,
– w dniu 25 marca  2013 r. sprzedał 762  akcje po cenie 23,50 każda,
– w dniu 26 marca  2013 r. sprzedał 238 akcji po cenie 22,90 każda,
– w dniu 27 marca  2013 r. sprzedał 252 akcje po cenie 23,10 każda,
– w dniu 28 marca  2013 r. sprzedał 55 akcji po cenie 22,95 każda,
– w dniu 2 kwietnia 2013 r. sprzedał 693 akcje po cenie 22,40 każda.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez osobę obowiązaną dostępu do informacji poufnych jako stałego współpracownika Emitenta.

3.04.2013 r. 07:19

Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 12/2013

Emitent  informuje, że w dniu 2 kwietnia 2013 r. otrzymał od osoby obowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538).

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba dokonała transakcji, których przedmiotem było łącznie 2 713 akcji Pragma Inkaso S.A., w tym:

– w dniu 10 stycznia 2013 r. sprzedał 24  akcje po cenie 20,95  każda,
– w dniu 10 stycznia 2013 r. sprzedał 976  akcji po cenie 20,95  każda,
– w dniu 22 marca  2013 r. sprzedał 10 akcji po cenie 23,00 każda,
– w dniu 22 marca  2013 r. sprzedał 10 akcji po cenie 23,00 każda,
– w dniu 22 marca  2013 r. sprzedał 10  akcji po cenie 23,10 każda,
– w dniu 22 marca  2013 r. sprzedał 10 akcji po cenie 23,10 każda,
– w dniu 22 marca  2013 r. sprzedał 10 akcji po cenie 23,20 każda,
– w dniu 22 marca  2013 r. sprzedał 1663 akcje po cenie 22,90 każda.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez osobę obowiązaną dostępu do informacji poufnych jako stałego współpracownika Emitenta.

3.04.2013 r. 07:14

Poręczenie za zobowiązania Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z tytułu obligacji serii C oraz aneks do umowy linii pożyczkowej

Raport ESPI nr 11/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent podpisał umowę poręczenia za wszystkie zobowiązania spółki zależnej Emitenta – Pragma Inwestycje Sp. z o.o. jakie istnieją lub powstaną w przyszłości z tytułu emisji 10.000 (dziesięciu tysięcy) obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,-zł. każda. Tym samym Emitent rozszerzył już obowiązujące poręczenie dotyczące obligacji serii A i B i łączna kwota poręczenia wynosi 39 mln zł.

W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta ponieważ:

 • PRAGMA INKASO S.A. w ramach procedury ratingu zatwierdza transakcje jakie są zawierane przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.; w szczególności weryfikowana jest  zdolność do spłaty zadłużenia podmiotów dłużnych oraz wartość zbywcza przedmiotów zabezpieczenia i ich zbywalność,
 • Zobowiązania obligacyjne Pragma Inwestycje Sp. z o.o. są zabezpieczone zastawem rejestrowym na wysokiej  jakości portfelu wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo w sposób pozwalający na  pełne zaspokojenie roszczeń Pragma Inwestycje Sp. z o.o. nawet przy wymuszonej  sprzedaży aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia,
 • w przypadku zrealizowania przez PRAGMA INKASO S.A. poręczenia i spłaty zobowiązań  wobec obligatariuszy w imieniu Pragma Inwestycje Sp. z o.o., PRAGMA INKASO S.A.  przejmie zastaw rejestrowy na w/w portfelu wierzytelności i będzie mogła z niego  zaspokoić roszczenie regresowe wobec Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje również, że Emitent zawarł z Pragma Inwestycje Sp. z o.o. aneks do umowy linii pożyczkowej z dnia 29 marca 2012 r., na mocy którego zwiększony został do kwoty 20 mln zł maksymalny limit finansowania Pragma Inwestycje Sp. z o.o. ze strony Emitenta, które ma charakter podporządkowany, tj. korzysta z zaspokojenia dopiero po uregulowaniu zobowiązań obligacyjnych Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Kryterium uznania powyższych umów za znaczące: wartość udzielonego poręczenia oraz zwiększenie limitu linii pożyczkowej przewyższa próg 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

28.03.2013 r. 07:28

Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport ESPI 10/2013

Emitent informuje, że Zarząd Pragma Inkaso S.A. będzie rekomendował przeznaczenie 80 % zysku jednostkowego Spółki za rok 2012 (tj. łącznie kwoty 4 019 250,23 zł – 1,09 zł na jedną akcję) na poczet wypłaty dywidendy, natomiast w pozostałej części zysk ma zostać przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

20.03.2013 r. 07:36

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Raport ESPI 9/2013

Pragma Inkaso S.A, informuje, że w dniu 22 lutego 2013r. spółka zależna Emitenta – Pragma Inwestycje Sp. z o.o. zawarła umowę pożyczki z przedsiębiorcą zajmującym się wynajmem lokali biurowych i usługowych (Pożyczkobiorca). Kwota pożyczki wynosi 6 mln zł. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do jej zwrotu do dnia 22 sierpnia 2013r. Wynagrodzenie Pożyczkodawcy składa się z oprocentowania i prowizji, których wysokość nie odbiega od stawek wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Pożyczkodawcy jest poręczenie wekslowe udzielone przez spółkę dominująca w stosunku do Pożyczkobiorcy oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości położonej w Gdańsku o powierzchni 5782 m.2, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 6178,50 m2. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Kryterium uznania umowy za umowę o znacznej wartości oraz uznania nabywanych aktywów za aktywa znacznej wartości – wartość kwoty pożyczki oraz wartość przewłaszczanej nieruchomości jaka będzie przedmiotem umowy przyrzeczonej przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, spółką Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i ww. spółki zależnej a Pożyczkobiorcą.

Przewłaszczana nieruchomość była dotychczas wykorzystywana przez Pożyczkobiorcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na wynajmie pomieszczeń biurowych i usługowych. Działalność ta będzie nadal prowadzona przez Pożyczkobiorcę na podstawie upoważnienia udzielonego przez Pożyczkodawcę.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259).

22.02.2013 r. 15:28

Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu obligacji serii D

Raport ESPI 8/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje, iż w dniu 21 lutego 2013 r. spółka udzieliła poręczenia do kwoty 19,5 mln zł za zobowiązania spółki zależnej Pragma Faktoring SA z tytułu emisji obligacji serii D w wysokości 15 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych jest wykup obligacji serii A spółki Pragma Faktoring SA oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

PRAGMA INKASO SA kontroluje spółkę Pragma Faktoring SA, członkowie zarządu PRAGMA INKASO SA wchodzą w skład zarządu tej spółki, w związku z tym Emitent jest przekonany o prawidłowym i bezpiecznym zarządzaniu działalnością Pragma Faktoring SA, co minimalizuje ryzyka Emitenta związane z poręczeniem. Ponadto obligacje spółki zależnej będą zabezpieczone również na zastawie rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przysługujących spółce Pragma Faktoring S.A. s.k.a., w związku z czym w przypadku konieczności dokonania spłaty poręczonych zobowiązań Emitent nabędzie prawa do powyższego portfela wierzytelności. W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta i przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą: wartość udzielonego poręczenia przewyższa próg 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

22.02.2013 r. 14:53

Zawarcie przez spółkę Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości

Raport ESPI 7/2013

PRAGMA INKASO S.A. informuje, że spółka z grupy Pragma, tj. spółka Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. dnia 21 lutego 2013r. zawarła z kontrahentem będącym właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Jaworznie. Nieruchomość ma powierzchnię ok 4 tys. m2. Wartość ewidencyjna nieruchomości ujawniona w księgach ww. spółki to 800 tys. zł. Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. zobowiązała się przenieść własność nieruchomości na rzecz nabywcy za cenę 9.863.370,00 zł. brutto,  do dnia 15 lutego 2014r., po wybudowaniu na niej stacji paliw. Cena sprzedaży obejmować będzie także wynagrodzenie za dokumentację dotyczącą wzniesionej stacji paliw wraz ze związanymi z nią prawami autorskimi. Nieruchomość została wcześniej zakupiona przez Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. od spółki zależnej Emitenta – Pragma Inwestycje Sp. z o.o., która z kolei nabyła ją od swojego dłużnika w ramach rozliczenia jego zadłużenia (wartość tej umowy nie przekraczała wartości 10% wartości kapitałów własnych Emitenta). Inwestycja będzie realizowana za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu działającego w branży budowlanej, który będzie działał na rzecz Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. w roli inwestora zastępczego.  

Spółka Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej ma pełnić funkcję spółki celowej, tj. mającej za zadanie realizację inwestycji – budowę stacji paliw na wyżej opisanej nieruchomości. Ponadto, w oparciu o uzgodnienia poczynione z zarządem spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A., Emitent wraz z Pragma Faktoring  S.A. zamierza zbyć na rzecz Pragma Inwestycje Sp. z o.o. posiadane akcje spółki Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. Zbycie akcji ma nastąpić po zbadaniu sprawozdania finansowego spółki Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a.  za 2012r. przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna – art. 56 ust. 1 pkt 1) ust. O ofercie – informacje poufne.

22.02.2013 r. 09:06

Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za rok obrotowy 2012

Raport ESPI 6/2013

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. przedstawia w załączeniu szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za rok obrotowy 2012.

GK Pragma Inkaso S.A. szacunkowe dane finansowe za rok obrotowy 2012

18.02.2013 r. 13:25

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w IV kw. 2012 r. – korekta

Raport ESPI 5/2013/K

Zarząd koryguje dane dotyczące sumy wartości kontraktacji w 2012 r.  

Przyczyną błędu w sumie wartości kontraktacji za 2012 r. jest omyłka pisarska sporządzającego. 

Raport dotyczący danych o kontraktacji i portfelu w IV kw. 2012 – Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO

7.02.2013 r. 08:32

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w IV kw. 2012 r.

Raport ESPI 5/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące danych o kontraktacji i portfelu Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w IV kwartale 2012 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w IV kw. 2012 r.

1.02.2013 r. 11:33

Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Pragma Faktoring SA

Raport ESPI 4/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. udzielił poręczenia do kwoty 13 mln zł za zobowiązania spółki zależnej Pragma Faktoring SA z tytułu emisji obligacji serii C w wysokości 10 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych jest wykup obligacji serii A spółki Pragma Faktoring SA oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

PRAGMA INKASO SA kontroluje spółkę Pragma Faktoring SA, członkowie zarządu PRAGMA INKASO SA wchodzą w skład zarządu tej spółki, w związku z tym Emitent jest przekonany o prawidłowym i bezpiecznym zarządzaniu działalnością Pragma Faktoring SA, co minimalizuje ryzyka Emitenta związane z poręczeniem. Ponadto obligacje spółki zależnej są zabezpieczone również na zastawie rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przysługujących spółce Pragma Faktoring S.A. s.k.a., w związku z czym w przypadku konieczności dokonania spłaty poręczonych zobowiązań Emitent nabędzie prawa do powyższego portfela wierzytelności. W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta i przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą: wartość udzielonego poręczenia przewyższa próg 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

17.01.2013 r. 13:08

Informacje o stanie posiadania akcji Pragma Inkaso SA otrzymane od akcjonariuszy

Raport ESPI 3/2013

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2013r. powziął informacje przekazane przez dwóch akcjonariuszy dotyczące przekraczania pięcioprocentowego progu głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, których istotną treść poniżej przytacza.

1. PZU ASSET MANAGMENT S.A. z/s w Warszawie poinformował,
„iż w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013r. niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, liczba akcji spółki Pragma Inkaso SA („Spółka”) w portfelach inwestycyjnych naszych Klientów zmniejszyła się o 312 539 akcji, udział portfeli inwestycyjnych naszych Klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w dół 5%.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:   317 786
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,64%
Liczba głosów z akcji:   317 786
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  7,36%

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:   5 247
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0,14%
Liczba głosów z akcji:   5 247
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  0,12%”.

2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA”) z/s w Warszawie poinformowało,
„że w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013r. umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, TFI PZU SA jest uprawniona do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Pragma Inkaso SA („Spółka”) w imieniu Funduszy TFI PZU.

Udział Funduszy PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nadal przekracza 5%:

Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012r. :  287 849
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 7,82%
Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012r.: 287 849
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  6,66%

Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013r. :  287 849
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 7,82%
Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013r.:  287 849
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  6,66%”.

3. Ponadto Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA”) z/s w Warszawie poinformowało,
„że udział Funduszy TFI PZU oraz portfeli klientów, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekracza w górę 5%:

Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012r. :  287 849
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 7,82%
Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012r.: 287 849
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  6,66%

Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013r. :  312 539
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,49%
Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013r.:  312 539
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  7,23%

TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU oraz klientów wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu.”

7.01.2013 r. 08:54

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Raport ESPI 2/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – 20.03.2013
– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15.05.2013
– rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku – 29.08.2013
– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14.11.2013

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm., w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA INKASO SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259)

3.01.2013 r. 08:11

Wykaz raportów opublikowanych w 2012 roku

Raport ESPI 1/2013

Zarząd PRAGMA INKASO SA przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2012 r. Wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszego raportu.

Treść wszystkich wymienionych raportów bieżących i okresowych dostępna jest na stronie internetowej PRAGMA INKASO SA pod adresem: inwestor.pragmainkaso.pl oraz w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.

Wykaz raportów Pragma Inkaso SA za 2012 r.

2.01.2013 r. 14:57

Wykup obligacji serii B

Raport ESPI 61/2012

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pragma Inkaso S.A. dokonała wpłaty tytułem wykupu obligacji serii B. Tym samym po rozliczeniu wpłaty Spółka nie będzie posiadać zadłużenia obligacyjnego.

10.12.2012 r. 08:31

Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w liczbie głosów pow. 5%

Raport ESPI 60/2012

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż  w dniu 5 grudnia 2012 roku Emitent otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI S.A.) informację o przekroczeniu przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A.

Przekroczenie poziomu 5 % nastąpiło na skutek nabycia akcji Spółki w dniu 28 listopada 2012 r. Przed dokonaniem transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały 201 834 akcji Spółki, stanowiących 4,67% w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz 5,48 głosów w kapitale zakładowym. Po dokonaniu transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają aktualnie łącznie 256 834 akcji Spółki co daje 5,94% w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz 6,98% w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.z 2005 nr 184 poz. L539 z późn. zmianami)

6.12.2012 r. 14:35

Wykaz akcjonariuszy posiadających pow. 5% głosów na WZA

Raport ESPI 59/2012

Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21listopada 2012 r.

wykaz akcjonariuszy 5% WZA 21.11.2012

21.11.2012 r. 15:06

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. w dniu 21 listopada 2012r.

Raport ESPI 58/2012

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA INKASO S.A. jakie odbyło się w dniu 21 listopada 2012r.

Uchwały Podjęte na NWZA 21.11.2012r.

21.11.2012 r. 14:59

Podtrzymanie prognoz na 2012 r. w zakresie przychodów netto oraz zysku netto, korekta prognozy w zakresie przychodów brutto – korekta

Raport ESPI 57/2012/K

Zarząd Pragma Inkaso S.A. po analizie wyników finansowych Grupy za 3 kwartały 2012 r.:

 • obniża prognozę przychodów ze sprzedaży brutto (tj. otrzymanych spłat z tytułu usługi faktoringu, usługi kupna wierzytelności oraz windykacji na zlecenie w oparciu o cesję oraz zrealizowanej marży na usłudze pożyczki oraz windykacji na zlecenie w oparciu o pełnomocnictwo) do 354.000 tys. zł;
 • podtrzymuje prognozę w zakresie przychodów ze sprzedaży netto (tj. zysku  transakcyjnego osiągniętego na usługach);
 • podtrzymuje prognozę zysku netto.

Obniżenie prognozy przychodów ze sprzedaży brutto jest konsekwencją aktualnej struktury aktywów obrotowych Grupy, w których nieco więcej niż pierwotnie zakładano znajduje się wierzytelności pożyczkowych, spłaty z których (w przeciwieństwie do wierzytelności faktoringowych oraz windykowanych w oparciu o umowę kupna oraz windykacji na podstawie cesji powierniczej) nie są przez Grupę prezentowane w przychodach ze sprzedaży brutto; prezentowana w nich jest jedynie marża z usługi pożyczki. Z tego powodu niższe przychody ze  sprzedaży brutto nie mają negatywnego wpływu ani na poziom przychodów netto (istotniejszych z punktu widzenia rentowności Grupy), ani na poziom przepływów pieniężnych.

 Wysoki poziom kontraktacji w zakresie pożyczek jest wynikiem zaostrzenia polityki kredytowej banków i pozwala Grupie pozyskiwać nowych, atrakcyjnych Klientów, którzy mimo dobrej sytuacji finansowej nie są w stanie mimo rosnących obrotów i potrzeb uzyskać zwiększenia finansowania z sektora bankowego. Wysokie saldo należności pożyczkowych nie wpływa też negatywnie na bezpieczeństwo aktywów ponieważ są one zabezpieczone rzeczowo  (z dużym poziomem nadzabezpieczenia oraz dywersyfikacją zabezpieczeń), a większość z nich dodatkowo jest dobezpieczona na przepływach Klientów (cesje wierzytelności).

 Drugim istotnym czynnikiem powodującym zmniejszenie poziomu przychodów ze sprzedaży brutto przy utrzymaniu zakładanej wielkości przychodów netto jest zwiększenie rentowności usługi windykacji na zlecenie, co związane z jest z polityką Grupy w zakresie tego produktu. Wobec pogorszenia jakości oferowanych do windykacji wierzytelności Grupa koncentruje się  na mniejszej ilości ale potencjalnie bardziej rentownych i prawdopodobnych do odzyskania należności, na skutek czego stosunek przychodów netto do przychodów brutto w ramach usługi windykacji na zlecenie zwiększył się w 2012 r. do 26,49 % przy 20,86 % w 2011 r.

 Wobec powyższego korygowane prognozy wyników finansowych na 2012 r. wynoszą:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto : 354 000 tys. zł
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto : 38 900 tys. zł
Skonsolidowany wynik netto (przypadający Jednostce Dominującej PRAGMA INKASO S.A.): 8 800 tys. zł

14.11.2012 r. 17:55

Podtrzymanie prognoz na 2012 r. w zakresie przychodów netto oraz zysku netto, korekta prognozy w zakresie przychodów brutto

Raport ESPI 57/2012

Zarząd Pragma Inkaso S.A. po analizie wyników finansowych Grupy za 3 kwartały 2012 r.:

 • obniża prognozę przychodów ze sprzedaży brutto (tj. otrzymanych spłat z tytułu usługi faktoringu, usługi kupna wierzytelności oraz windykacji na zlecenie w oparciu o cesję oraz zrealizowanej marży na usłudze pożyczki oraz windykacji na zlecenie w oparciu o pełnomocnictwo) do 354.000 tys. zł;
 • podtrzymuje prognozę w zakresie przychodów ze sprzedaży netto (tj. zysku  transakcyjnego osiągniętego na usługach);
 • podtrzymuje prognozę zysku netto.

Obniżenie prognozy przychodów ze sprzedaży brutto jest konsekwencją aktualnej struktury aktywów obrotowych Grupy, w których nieco więcej niż pierwotnie zakładano znajduje się wierzytelności pożyczkowych, spłaty z których (w przeciwieństwie do wierzytelności faktoringowych oraz windykowanych w oparciu o umowę kupna oraz windykacji na podstawie cesji powierniczej) nie są przez Grupę prezentowane w przychodach ze sprzedaży brutto; prezentowana w nich jest jedynie marża z usługi pożyczki. Z tego powodu niższe przychody ze  sprzedaży brutto nie mają negatywnego wpływu ani na poziom przychodów netto (istotniejszych z punktu widzenia rentowności Grupy), ani na poziom przepływów pieniężnych.

Wysoki poziom kontraktacji w zakresie pożyczek jest wynikiem zaostrzenia polityki kredytowej banków i pozwala Grupie pozyskiwać nowych, atrakcyjnych Klientów, którzy mimo dobrej sytuacji finansowej nie są w stanie mimo rosnących obrotów i potrzeb uzyskać zwiększenia finansowania z sektora bankowego. Wysokie saldo należności pożyczkowych nie wpływa też negatywnie na bezpieczeństwo aktywów ponieważ są one zabezpieczone rzeczowo  (z dużym poziomem nadzabezpieczenia oraz dywersyfikacją zabezpieczeń), a większość z nich dodatkowo jest dobezpieczona na przepływach Klientów (cesje wierzytelności).

Drugim istotnym czynnikiem powodującym zmniejszenie poziomu przychodów ze sprzedaży brutto przy utrzymaniu zakładanej wielkości przychodów netto jest zwiększenie rentowności usługi windykacji na zlecenie, co związane z jest z polityką Grupy w zakresie tego produktu. Wobec pogorszenia jakości oferowanych do windykacji wierzytelności Grupa koncentruje się  na mniejszej ilości ale potencjalnie bardziej rentownych i prawdopodobnych do odzyskania należności.

Wobec powyższego skorygowane prognozy wyników finansowych na 2012 r. wynoszą:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto : 354 000 tys. zł
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto : 38 900 tys. zł
Skonsolidowany wynik netto (przypadający Jednostce Dominującej PRAGMA INKASO S.A.): 8 800 tys. zł

14.11.2012 r. 17:30

Podsumowanie związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii B wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta, tj. Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Raport ESPI 56/2012

Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii B wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta, tj. Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Pragma Inwestycje wyemitowała 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk dwuletnich obligacji serii A o nominale 1.000 zł każda. Złożono zapisy na wszystkie wyemitowane obligacje. Zapisy zostały złożone przez 85 podmiotów. Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 5%.

Obligacje są zabezpieczone:

a) Zastawem na portfelu (zbiorze) wierzytelności o wartości 130 % wartości emisji obligacji, gdzie w skład zbioru wchodzą wierzytelności z:

– rachunku bankowego prowadzonego dla Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
– z tytułu udzielonych przez w/w spółkę pożyczek z zastrzeżeniem, że pożyczki te muszą być zabezpieczone poprzez hipotekę lub przewłaszczenie na zabezpieczenie lub zastaw rejestrowy na aktywach, których wartość wyliczona wg wzoru „0,7 x wycena nieruchomości + 0,5 x wycena innych aktywów” będzie nie niższa niż wartość udzielonej pożyczki; dodatkowo pożyczki te muszą mieć dodatkowo pozytywny rating ze strony Pragma Inkaso;

b) poręczeniem udzielonym przez Pragma Inkaso do 130 % wartości emisji.

Poręczenie PRAGMA INKASO SA zostaje udzielone odpłatnie, wynagrodzenie z tego tytułu nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujących na rynku usług finansowych. PRAGMA INKASO SA jako właściciel 100% udziałów w kapitale Emitenta będzie partycypować w wynikach osiąganych przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta ponieważ:

– PRAGMA INKASO S.A. w ramach procedury ratingu zatwierdza transakcje jakie są zawierane przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.; w szczególności weryfikowana jest zdolność do spłaty zadłużenia podmiotów dłużnych oraz wartość zbywcza przedmiotów zabezpieczenia i ich zbywalność,

– wierzytelności Pragma Inwestycje Sp. z o.o. objęte zastawem rejestrowym są wysokiej jakości, ponieważ każdorazowo są zabezpieczone rzeczowo w sposób pozwalający na pełne zaspokojenie roszczeń Pragma Inwestycje Sp. z o.o. nawet przy wymuszonej sprzedaży aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia,

– w przypadku zrealizowania przez PRAGMA INKASO S.A. poręczenia i spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy w imieniu Pragma Inwestycje Sp. z o.o., PRAGMA INKASO SA przejmie zastaw rejestrowy na w/w portfelu wierzytelności i będzie mogła z niego zaspokoić roszczenie regresowe wobec Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

30.10.2012 r. 14:58

Uzasadnienie zwołania NWZA Pragma Inkaso SA na dzień 21 listopada br.

Raport ESPI 55/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2012/K dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w celu podjęcia uchwały o Programie Emisji Obligacji na kwotę nie większą niż 30 mln złotych emitowanych nie później niż do 31 grudnia 2015 r., Zarząd Emitenta informuje, że podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia jest konieczne ze względu na zapisy statutu Spółki, który przewiduje konieczność wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na emisję. Uchwalenie Programu ma na celu umożliwienie Zarządowi elastycznego reagowania na potrzeby kapitałowe Spółki poprzez emisje realizowane w ramach Programu. Zarząd podkreśla jednak, że obecnie nie widzi konieczności dokonywania emisji obligacji i nie ma skonkretyzowanych planów dotyczących realizacji Programu.

29.10.2012 r. 12:07

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – korekta

Raport ESPI 53/2012/K

Korekta raportu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A na dzień 21 listopada 2012 roku dotyczy błędnie podanych terminów w pkt. II i III raportu.

Terminy miały dotyczyć miesiąca listopada a w raporcie podano je jako daty październikowe.

Poniżej zarząd prezentuj poprawną treść raportu:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Czarnohuckiej 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294983, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 (1) oraz 402 (2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 listopada 2012 roku o godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 31.10.2012 r. oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele takich podmiotów winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione
w wyciągu winny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres mailowy: wza@pragmainkaso.pl.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Statut PRAGMA INKASO S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. przewidują możliwość uczestniczenia i wypowiadania się, a także wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Na cele niniejszego Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się w/w wskazanych możliwości. Zgodnie z §11 pkt 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewiduje się możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. W tym celu Zarząd umieści na stronie internetowej Spółki formularze do głosowania, osobny dla każdej uchwały. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.

II. Zgodnie z art. 406 (1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 05.11.2012 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (406 (1) § 1 k.s.h.).

III. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 05.11.2012 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 26.10.2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 06.11.2012 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 (3) § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

 • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 • liczbę akcji,
 • rodzaj i kod akcji,
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 • wartość nominalną akcji,
 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 • cel wystawienia zaświadczenia,
 • datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

IV. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniu 16.11.2012 r. w lokalu Zarządu Spółki w Tarnowskich Górach ul. Czarnohucka 3. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@pragmainkaso.pl.

V. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VI. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. dostępne są na stronie internetowej http://inwestor.pragmainkaso.pl/pl/wza/

 VII. W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów, 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów oraz 920.000 akcji serii E dających łącznie 920.000 głosów. 

29.10.2012 r. 12:04

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. zwołanego na 21 listopada 2012r.

Raport ESPI 54/2012

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19
lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 21 listopada 2012r.

Projekty uchwał NWZA 21.11.2012 r.

26.10.2012 r. 07:24

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport ESPI 53/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd PRAGMA INKASO S.A.
z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Czarnohuckiej 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294983, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 (1) oraz 402 (2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 listopada 2012 roku o godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 31.10.2012 r. oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele takich podmiotów winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione
w wyciągu winny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres mailowy: wza@pragmainkaso.pl.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Statut PRAGMA INKASO S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. przewidują możliwość uczestniczenia i wypowiadania się, a także wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ogłoszenie
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Na cele niniejszego Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się w/w wskazanych możliwości. Zgodnie z §11 pkt 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewiduje się możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. W tym celu Zarząd umieści na stronie internetowej Spółki formularze do głosowania, osobny dla każdej uchwały. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.

II. Zgodnie z art. 406 (1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 05.10.2012 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (406 (1) § 1 k.s.h.).

III. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 05.10.2012 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza,
w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 26.10.2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 06.11.2012 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 (3) § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

 • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 • liczbę akcji,
 • rodzaj i kod akcji,
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 • wartość nominalną akcji,
 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 • cel wystawienia zaświadczenia,
 • datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

IV. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniu 16.11.2012 r. w lokalu Zarządu Spółki w Tarnowskich Górach ul. Czarnohucka 3. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@pragmainkaso.pl.

V. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VI. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. dostępne są na stronie internetowej http://inwestor.pragmainkaso.pl/pl/wza/

VII. W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów, 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów oraz 920.000 akcji serii E dających łącznie 920.000 głosów. 

26.10.2012 r. 07:18

Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za III kwartał 2012 r.

Raport ESPI 52/2012

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. przedstawia w załączeniu szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za III kwartał 2012 r.

GK Pragma Inkaso S.A. szacunkowe dane finansowe za III kw. 2012r.

24.10.2012 r. 06:51

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w III kw. 2012 r.

Raport ESPI 51/2012

Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące danych o kontraktacji i portfelu Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w III kwartale 2012 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w III kw. 2012 r.

11.10.2012 r. 07:24

Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za I półrocze 2012 r.

Raport ESPI 50/2012

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. przedstawia w załączeniu szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za I półrocze 2012 r.

Pragma Inkaso S.A. szacunkowe dane finansowe pierwsze półrocze 2012

21.08.2012 r. 06:41

Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w liczbie głosów pow. 5%

Raport ESPI 49/2012

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż  w dniu 27 lipca 2012 roku Emitent otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie działając na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych („Fundusze TFI PZU”) informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.z 2005 nr 184 poz. L539 z późn. zmianami). Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 27 lipca 2012 r. w wyniku wniesienia przez uczestników funduszu PZU FIZ Akcji w dniu 24 lipca 2012 r. 139 984 akcji Emitenta w celu objęcia certyfikatów inwestycyjnych, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przekroczył w górę 5%.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Fundusze TFI PZU posiadały 214.364 akcji Spółki, stanowiących 5,82% kapitału zakładowego, dających 214.364 głosów, co stanowiło 4,96% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Fundusze TFI PZU posiadają 354.348 akcji Spółki, dających 354.348 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących 9,63% kapitału zakładowego oraz 8,20% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie informuje Emitenta iż w związku z zawartą umową o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, podmiot ten – jako zarządzający, może w imieniu Funduszu TFI PZU wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.z 2005 nr 184 poz. L539 z późn. zmianami)

27.07.2012 r. 13:21

Wynik sprzedaży Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w II kwartale 2012 r.

Raport ESPI 48/2012

Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w II kwartale 2012 r.

Wyniki dotyczące wartości sprzedaży Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w II kwartale 2012 r.

11.07.2012 r. 11:11

Powołanie przez Emitenta i jego spółkę zależną spółki PRAGMA COLLECT Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna

Raport ESPI 47/2012

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2012 roku PRAGMA INKASO S.A. oraz Pragma Collect Sp. z o.o. (której jedynym udziałowcem jest PRAGMA INKASO S.A.) powołały spółkę Pragma Collect Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna.

Jedynym komplementariuszem spółki jest Pragma Collect Sp.z o.o., natomiast akcjonariuszem PRAGMA INKASO S.A. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł i został pokryty wkładem pieniężnym. Spółka będzie mieć siedzibę w Katowicach.

Przedmiotem działalności spółki będzie:

a) nabywanie i windykowanie na własny rachunek pakietów wierzytelności biznesowych,

b) nabywanie wierzytelności hipotecznych.

3.07.2012 r. 06:32

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 46/2012

Emitent informuje, że 12 czerwca 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 29.05 – 5.06.2012 r. nabył 454 akcje Pragma Inkaso SA po cenie:

– 20 akcji po cenie 18,75 zł każda,
– 326 akcji po cenie 19,00 zł każda,
– 20 akcji po cenie 19,10 zł każda,
– 6 akcji po cenie 19,30 zł każda,
– 2 akcje po cenie 19,40 zł każda,
– 36 akcji po cenie 19,50 zł każda,
– 44 akcje po cenie 19,90 zł każda,

oraz sprzedał 638 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 20 akcji po cenie 18,90  zł każda,
– 20 akcji po cenie 19,35 zł każda,
– 395 akcji po cenie 19,75 zł każda,
– 203 akcji po cenie 19,80 zł każda,

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

12.06.2012 r. 12:38

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 45/2012

Na podstawie par. 38 ust. 2 RMF z 19 lutego 2009r. Emitent podaje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. podjęło w dniu 11 czerwca 2012r. uchwałę nr 5  o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1) ogólna wartość dywidendy wynosi 3 091 200,00 zł;
2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 0,84  zł;
3) liczba akcji objętych dywidendą to 3.680.000 szt.;
4) dzień dywidendy to  2 lipca 2012r.;
5) dzień wypłaty dywidendy to 23 lipca 2012r.

12.06.2012 r. 11:31

Wykaz akcjonariuszy posiadających pow. 5% głosów na WZA

Raport ESPI 44/2012

Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2012 r.

wykaz akcjonariuszy 5 proc. WZA 11.06.2012

12.06.2012 r. 11:24

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. w dniu 11 czerwca 2012r.

Raport ESPI 43/2012

W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA INKASO S.A. jakie odbyło się w dniu 11 czerwca 2012r.

Uchwały podjęte na ZWZA 11.06.2012

12.06.2012 r. 11:18

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport ESPI 42/2012

Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje, iż w dniu 5 czerwca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Domu Maklerskiego BDM SA z siedzibą w Bielsku-Białej o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Jacka Jarosława Rachela oraz powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pragma Inkaso SA Pana Tomasza Lalika. BDM dokonał zmian w członkach Rady Nadzorczej korzystając z osobistych uprawnień akcjonariusza wynikających z §17 ust. 3 – 5 Statutu Emitenta.

Tomasz Lalik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Finanse.
Tomasz Lalik był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu transakcji na rynku kapitałowym, rachunkowości, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego. Ukończył wiele kursów i szkoleń. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniony w DM BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, kolejno na stanowiskach: Specjalista ds. analiz, Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji, Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji, Zastępca Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej (od września 2011 roku). Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji na rynku kapitałowym.

Tomasz Lalik sprawował lub sprawuje następujące stanowiska:

1. OLSON S.A. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej – lutego 2008 roku – sierpień 2011 roku

2. MergersNet Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej – od stycznia 2010 roku do sierpnia  2011 roku

3. Controlling Online Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu – Członek Rady Nadzorczej – od lipca 2010 roku do września 2011 roku

4. Partnerzy Inwestycyjni z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej – od września 2008 roku

6.06.2012 r. 06:27

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport ESPI 41/2012

Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 21 pkt. 2 lit a) Statutu Spółki w związku z art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, którym jest spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363).

Przedmiotem umowy z 4Audyt Sp. z o.o. będzie zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO SA za pierwsze półrocze roku 2012, jak również rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA INKASO SA za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO SA za rok 2012.

Podstawa prawna:
par.5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

31.05.2012 r. 12:16

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 40/2012

Emitent informuje, że 30 maja 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 12.05 – 28.05.2012 r. nabył 1028 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 20 akcji po cenie 18,00 zł każda,
– 20 akcje po cenie 18,10 zł każda,
– 410 akcji po cenie 18,43 zł każda,
– 30 akcji po cenie 18,50 zł każda,
– 20 akcji po cenie 18,60 zł każda,
– 401 akcji po cenie 18,72 zł każda,
– 15 akcji po cenie 19,00 zł każda,
– 42 akcji po cenie 19,01 zł każda,
– 22 akcji po cenie 19,20 zł każda,
– 30 akcje po cenie 19,30 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,50 zł każda,
– 2 akcje po cenie 19,70 zł każda,
– 6 akcji po cenie 19,75 zł każda,

oraz sprzedał 1020 akcje Pragma Inkaso SA po cenie:

– 20 akcji po cenie 18,30 zł każda,
– 407 akcji po cenie 18,43  zł każda,
– 55 akcje po cenie 18,45  zł każda,
– 410 akcji po cenie 18,90  zł każda,
– 98 akcji po cenie 19,00 zł każda,
– 20 akcji po cenie 19,20 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,30 zł każda,

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

30.05.2012 r. 14:12

Nabycie w celu umorzenia 8000 obligacji serii B

Raport ESPI 39/2012

Zarząd PRAGMA INKASO SA informuje, że w dniu 25 maja 2012 r. PRAGMA INKASO SA nabyła 8.000 sztuk obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA INAKSO SA w dniu 9 grudnia 2010 r., których termin zapadalności przypadał na dzień 9 grudnia 2012 r. Nabycie zostało dokonane w celu umorzenia obligacji. W dniu 25 maja 2012 r. zarząd PRAGMA INKASO SA podjął uchwałę o umorzeniu 8000 nabytych obligacji serii B.

 Emitent przypomina, że w dniu 20 marca 2012 r. dokonał przedterminowej spłaty 5.000 sztuk obligacji serii A (o czym informował w RB nr 24/2012), w związku z czym po umorzeniu zakupionych obligacji serii B kwota nominalnego zadłużenia obligacyjnego PRAGMA INKASO SA ulegnie zmniejszeniu do 7.000 tys. zł.

25.05.2012 r. 09:57

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 38/2012

Emitent informuje, że 22 maja 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 15.05 – 21.05.2012 r. nabył 579 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 10 akcji po cenie 17,75 zł każda,
– 174 akcje po cenie 17,82 zł każda,
– 50 akcji po cenie 18,50 zł każda,
– 10 akcji po cenie 18,60 zł każda,
– 10 akcji po cenie 18,90 zł każda,
– 214 akcji po cenie 19,20 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,30 zł każda,
– 5 akcji po cenie 19,49 zł każda,
– 40 akcji po cenie 19,50 zł każda,
– 2 akcje po cenie 19,75 zł każda,
– 39 akcji po cenie 19,77 zł każda,
– 2 akcje po cenie 19,92 zł każda,
– 13 akcji po cenie 20,00 zł każda,

oraz sprzedał 652 akcje Pragma Inkaso SA po cenie:

– 20 akcji po cenie 18,00 zł każda,
– 10 akcji po cenie 18,50  zł każda,
– 402 akcje po cenie 18,70  zł każda,
– 99 akcji po cenie 19,16  zł każda,
– 121 akcji po cenie 19,35 zł każda.

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

22.05.2012 r. 12:34

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 37/2012

Emitent informuje, że 16 maja 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 24.04 – 14.05.2012 r. nabył 512 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 154 akcje po cenie 19,60 zł każda,
– 15 akcji po cenie 19,85 zł każda,
– 85 akcji po cenie 19,90 zł każda,
– 26 akcji po cenie 20,00 zł każda,
– 57 akcji po cenie 20,10 zł każda,
– 15 akcji po cenie 20,25 zł każda,
– 50 akcji po cenie 20,30 zł każda,
– 20 akcji po cenie 20,44 zł każda,
– 21 akcji po cenie 20,48 zł każda,
– 5 akcji po cenie 20,49 zł każda,
– 43 akcje po cenie 20,50 zł każda,
– 21 akcji po cenie 20,70 zł każda,

oraz sprzedał 603 akcje Pragma Inkaso SA po cenie:

– 5 akcji po cenie 19,61 zł każda,
– 140 akcji po cenie 19,80  zł każda,
– 170 akcji po cenie 20,00  zł każda,
– 8 akcji po cenie 20,01  zł każda,
– 250 akcji po cenie 20,45  zł każda,
– 30 akcji po cenie 20,65 zł każda.

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

16.05.2012 r. 11:40

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. zwołanego na 11 czerwca 2012r.

Raport ESPI 36/2012

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19
lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 11 czerwca 2012r.

Projekty uchwał ZWZA 11.06.2012r.

16.05.2012 r. 11:26

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A.

Raport ESPI 35/2012

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki PRAGMA INKASO z/s w Tarnowskich Górach (dalej Spółka), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 czerwca 2012r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 z następującym porządkiem obrad:

1) Wybór Przewodniczącego.

2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011r, sprawozdania finansowego Spółki za 2011r, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011r oraz dokumentów przedłożonych przez Radę Nadzorczą.

5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2011r,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011r,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011r,
d) podziału zysku wypracowanego w 2011r.

6) Zamknięcie obrad.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 26 maja 2012r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406(3) § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 29 maja 2012r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(1) § 3 Ksh tj.:

• firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
• liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,
• firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
• imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
• siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• cel wystawienia zaświadczenia,
• datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

2. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.

6. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.

IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

V. Informacje na temat praw akcjonariuszy.

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:

– żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 23 maja 2012r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą i elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;

– przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Zgodnie z art. 428 ksh podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny.

1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce Walne Zgromadzenia i Ład Korporacyjny.

2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

3. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów w formie papierowej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.

4. Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub e-mejlem przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.

5. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-mejli należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

VII. Weryfikacja informacji i dokumentów.

Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków i dokumentów, a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Informacja o akcjach.

W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

16.05.2012 r. 11:24

Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za I kwartał 2012 r.

Raport ESPI 34/2012

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. przedstawia w załączeniu szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za I kwartał 2012 r.

Szacunkowe Dane Finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA za I kwartał 2012r.

27.04.2012 r. 06:30

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 33/2012

Emitent informuje, że 24 kwietnia 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 17.04 – 23.04.2012 r. nabył 1748 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 760 akcji po cenie 19,90 zł każda,
– 30 akcji po cenie 20,10 zł każda,
– 375 akcji po cenie 20,20 zł każda,
– 183 akcje po cenie 20,50 zł każda,

oraz sprzedał 385 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 10 akcji po cenie 20,00  zł każda,
– 375 akcji po cenie 20,10 zł każda.

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

24.04.2012 r. 11:56

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 32/2012

Emitent informuje, że 19 kwietnia 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 10.04 – 16.04.2012 r. nabył 1043 akcje Pragma Inkaso SA po cenie:

– 380 akcji po cenie 19,90 zł każda,
– 20 akcji po cenie 20,00 zł każda,
– 315 akcji po cenie 20,10 zł każda,
– 44 akcje po cenie 20,50 zł każda,
– 17 akcji po cenie 20,59 zł każda,
– 30 akcji po cenie 20,70 zł każda,
– 215 akcji po cenie 21,00 zł każda,
– 22 akcje po cenie 21,30 zł każda,

oraz sprzedał 1283 akcje Pragma Inkaso SA po cenie:

– 50 akcji po cenie 20,30  zł każda,
– 245 akcji po cenie 20,40 zł każda,
– 400 akcji po cenie 20,50 zł każda,
– 365 akcji po cenie 20,72 zł każda,
– 223 akcje po cenie 20,88 zł każda.

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

19.04.2012 r. 11:32

Wynik sprzedaży Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w I kwartale 2012 r.

Raport ESPI 31/2012

Zarząd PRAGMA INKASO SA przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w I kwartale 2012 r.

Wyniki dotyczące wartosci sprzedaży Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w I kwartale 2012 r.

17.04.2012 r. 11:05

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 30/2012

Emitent informuje, że 12 kwietnia 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 03.04 – 09.04.2012 r. nabył 712 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 257 akcji po cenie 19,91 zł każda,
– 380 akcji po cenie 20,00 zł każda,
– 30 akcji po cenie 20,20 zł każda,
– 8 akcji po cenie 20,94 zł każda,
– 37 akcji po cenie 21,00 zł każda,

oraz sprzedał 1030 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 90 akcji po cenie 19,55 zł każda,
– 380 akcji po cenie 20,15 zł każda,
– 370 akcji po cenie 20,40 zł każda,
– 50 akcji po cenie 20,50 zł każda,
– 50 akcji po cenie 20,70 zł każda.

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

12.04.2012 r. 13:11

Zakończenie subskrypcji obligacji serii A emitowanych przez spółkę zależną

Raport ESPI 29/2012

Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta, tj. Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Pragma Inwestycje wyemitowała 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk dwuletnich obligacji serii A o nominale 1.000 zł każda.  Złożono zapisy na wszystkie wyemitowane obligacje. Zapisy zostały złożone przez 96 podmiotów. Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst.

Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 5%.

Obligacje są zabezpieczone:

a)      Zastawem na portfelu (zbiorze) wierzytelności o wartości 130 % wartości emisji obligacji, gdzie w skład zbioru wchodzą wierzytelności z:

– rachunku bankowego prowadzonego dla Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

– z tytułu udzielonych przez ww. spółkę pożyczek z zastrzeżeniem, że pożyczki te muszą być zabezpieczone poprzez hipotekę lub przewłaszczenie na zabezpieczenie lub zastaw rejestrowy na aktywach, których wartość wyliczona wg wzoru „0,7 x wycena nieruchomości + 0,5 x wycena innych aktywów” będzie nie niższa niż wartość udzielonej pożyczki; dodatkowo pożyczki te muszą mieć dodatkowo pozytywny rating ze strony Pragma Inkaso;

b)      poręczeniem udzielonym przez Pragma Inkaso do 130 % wartości emisji.

Poręczenie PRAGMA INKASO SA zostaje udzielone odpłatnie, wynagrodzenie z tego tytułu nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujących na rynku usług finansowych.   PRAGMA INKASO SA jako właściciel 100% udziałów w kapitale Emitenta będzie partycypować w 100% wyników osiąganych przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.  

W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta ponieważ:

– PRAGMA INKASO S.A. w ramach procedury ratingu zatwierdza transakcje jakie są zawierane przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.; w szczególności weryfikowana jest zdolność do spłaty zadłużenia podmiotów dłużnych oraz wartość zbywcza przedmiotów zabezpieczenia i ich zbywalność,

– wierzytelności Pragma Inwestycje Sp. z o.o. objęte zastawem rejestrowym są wysokiej jakości, ponieważ każdorazowo są zabezpieczone rzeczowo w sposób pozwalający na pełne zaspokojenie roszczeń Pragma Inwestycje Sp. z o.o. nawet przy wymuszonej sprzedaży aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia,

– w przypadku zrealizowania przez PRAGMA INKASO S.A. poręczenia i spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy w imieniu Pragma Inwestycje Sp. z o.o., PRAGMA INKASO SA przejmie zastaw rejestrowy na w/w portfelu wierzytelności i będzie mogła z niego zaspokoić roszczenie regresowe wobec  Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Podstawa prawna:  art. 56 ust. 1 pkt 1 – informacje poufne.

5.04.2012 r. 12:39

Umowa dotycząca poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Raport ESPI 28/2012

PRAGMA INKASO SA informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2012 Emitent zawarł ze spółką zależną Pragma Inwestycje Sp. z o.o.  umowę w sprawie poręczenia za jej zobowiązania z tytułu emisji obligacji serii A. Umowa stanowi, że poręczenie jest udzielone do kwoty 13 mln zł. Emitent zobowiązał się, że nie odwoła poręczenia przed powstaniem długu z tytułu obligacji.

Uchwały organów Pragma Inwestycje Sp. z o.o.  w sprawach: Programu Emisji Obligacji, emisji Obligacji serii A, ustalenia warunków emisji Obligacji serii A, dematerializacji Obligacji serii A oraz wprowadzenia Obligacji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym 21/2012.

Poręczenie PRAGMA INKASO SA zostaje udzielone odpłatnie, wynagrodzenie z tego tytułu nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujące na rynku usług finansowych. PRAGMA INKASO SA jako właściciel 100% udziałów w kapitale spółki zależnej będzie partycypować w 100% wyników osiąganych przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.  

W ocenie Zarządu PRAGMA INKASO SA poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta ponieważ:

– PRAGMA INKASO S.A. w ramach procedury ratingu zatwierdza transakcje jakie są zawierane przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o.; w szczególności weryfikowana jest zdolność do spłaty zadłużenia podmiotów dłużnych oraz wartość zbywcza przedmiotów zabezpieczenia i ich zbywalność,

– wierzytelności Pragma Inwestycje Sp. z o.o. objęte zastawem rejestrowym są wysokiej jakości, ponieważ każdorazowo są zabezpieczone rzeczowo w sposób pozwalający na pełne zaspokojenie roszczeń Pragma Inwestycje Sp. z o.o. nawet przy wymuszonej sprzedaży aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia,

– w przypadku zrealizowania przez PRAGMA INKASO S.A. poręczenia i spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy w imieniu Pragma Inwestycje Sp. z o.o., PRAGMA INKASO S.A. przejmie zastaw rejestrowy na w/w portfelu wierzytelności i będzie mogła z niego zaspokoić roszczenie regresowe wobec  Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wysokość udzielonego przez emitenta poręczenia przewyższa 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

5.04.2012 r. 12:35

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 27/2012

Emitent informuje, że 3 kwietnia 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 27.03 – 02.04.2012 r. nabył 1320 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 410 akcji po cenie 18,00 zł każda,
– 10 akcji po cenie 18,30 zł każda,
– 410 akcji po cenie 18,50 zł każda,
– 10 akcji po cenie 18,65 zł każda,
– 5 akcji po cenie 18,80 zł każda,
– 5 akcji po cenie 18,90 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,00 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,11 zł każda,
– 5 akcji po cenie 19,25 zł każda,
– 40 akcji po cenie 19,50 zł każda,
– 375 akcji po cenie 20,50 zł każda,
– 30 akcji po cenie 20,70 zł każda,

oraz sprzedał 1663 akcje Pragma Inkaso SA po cenie:

– 450 akcji po cenie 18,40 zł każda,
– 20 akcji po cenie 18,55 zł każda,
– 410 akcji po cenie 18,70 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,10 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,20 zł każda,
– 390 akcji po cenie 19,30 zł każda,
– 8 akcji po cenie 20,20 zł każda,
– 365 akcji po cenie 20,80 zł każda.

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

3.04.2012 r. 11:03

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 26/2012

Emitent informuje, że 27 marca 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 20.03 – 26.03.2012 r. nabył 1261 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 444 akcje po cenie 18,20 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,10 zł każda,
– 285 akcji po cenie 19,24 zł każda,
– 5 akcji po cenie 19,33 zł każda,
– 20 akcji po cenie 19,35 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,40 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,50 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,69 zł każda,
– 30 akcji po cenie 19,70 zł każda,
– 20 akcji po cenie 19,80 zł każda,
– 5 akcji po cenie 20,00 zł każda,
– 375 akcji po cenie 20,05 zł każda,
– 25 akcji po cenie 20,49 zł każda,
– 12 akcji po cenie 20,50 zł każda,

oraz sprzedał 480 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 420 akcji po cenie 18,20 zł każda,
– 60 akcji po cenie 19,50 zł każda.

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

27.03.2012 r. 13:20

Zastaw na aktywach tytułem zabezpieczenia emisji obligacji serii A spółki zależnej – Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Raport ESPI 25/2012

W dniu 22 marca 2012r. Emitent powziął informację, iż w związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM  S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy uczestnictwie spółki zależnej Emitenta – Pragma Inwestycje Sp. z o.o., o wpisanie zastawu na aktywach Emitenta, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu do rejestru zastawów, zastawu który jest zabezpieczeniem dla emitowanych przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o. obligacji serii A. O programie emisji obligacji przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oraz o parametrach emisji serii A Emitent informowała w raporcie nr 21/2012. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące:

1. W dniu 22 marca 2012r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, w drodze postanowienia dokonał wpisu do rejestru zastawów, zastawu na aktywach spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Zastawnikiem zgodnie z postanowieniem jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Zastawcą jest Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

2. Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych Emitenta. Zbiór wierzytelności charakteryzuje się zmiennym składem, który stanowi całość gospodarczą (portfel wierzytelności należnych Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z tytułu udzielonych pożyczek oraz wierzytelności do banku prowadzącego rachunek bankowy spółki w stosunku do środków pieniężnych znajdujących się na rachunku).

3. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 13.000.000,- zł i jest równa wartości ewidencyjnej zastawionych aktywów.

4. Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 13.000.000,- zł oraz odsetki w wysokości WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę

5. Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami zarządzającymi tym podmiotem.

6. Kryterium uznania aktywów będących przedmiotem zastawu za aktywa znacznej wartości jest wysokość sumy zabezpieczenia przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

26.03.2012 r. 12:49

Dokonanie przedterminowej spłaty obligacji serii A

Raport ESPI 24/2012

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka dokonała przedterminowej spłaty obligacji serii A o kwocie nominalnej 5.000 tys. zł. Spłata nastąpiła w wykonaniu Uchwały Zarządu z dnia 5 marca 2012 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2012.

20.03.2012 r. 15:05

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 23/2012

Emitent informuje, że 20 marca 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 13.03 – 19.03.2012 r. nabył 770 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 375 akcji po cenie 20,20 zł każda,
– 30 akcji po cenie 20,39 zł każda,
– 27 akcji po cenie 20,48 zł każda,
– 35 akcji po cenie 20,49 zł każda,
– 3 akcje po cenie 20,50  zł każda,
– 50 akcji po cenie 20,85 zł każda,
– 240 akcji po cenie 21,00 zł każda,
– 10 akcji po cenie 21,15 zł każda,

oraz sprzedał 714 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 38 akcji po cenie 20,00 zł każda,
– 380 akcji po cenie 20,50 zł każda,
– 281 akcji po cenie 20,95 zł każda,
– 15 akcji po cenie 21,15 zł każda.

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

20.03.2012 r. 10:43

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 22/2012

Emitent informuje, że 14 marca 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 06.03 – 12.03.2012 r. nabył 849 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 390 akcji po cenie 19,25 zł każda,
– 10 akcji po cenie 19,37 zł każda,
– 5 akcji po cenie 19,50 zł każda,
– 5 akcji po cenie 19,75 zł każda,
– 140 akcji po cenie 19,90 zł każda,
– 70 akcji po cenie 19,99 zł każda,
– 20 akcji po cenie 20,00 zł każda,
– 44 akcje po cenie 20,10 zł każda,
– 33 akcje po cenie 20,98 zł każda,
– 192 akcje po cenie 21,00 zł każda,

oraz sprzedał 813 akcji Pragma Inkaso SA po cenie:

– 20 akcji po cenie 19,35 zł każda,
– 390 akcji po cenie 19,45 zł każda,
– 30 akcji po cenie 19,65 zł każda,
– 13 akcji po cenie 19,99 zł każda,
– 360 akcji po cenie 21,10 zł każda.

Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

14.03.2012 r. 10:56

Uchwały o emisji obligacji podjęte przez spółkę zależną Emitenta

Raport ESPI 21/2012

Emitent informuje, że zarząd spółki zależnej od Emitenta – Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z/s w Katowicach podjął uchwałę w sprawie Programu Emisji Obligacji oraz uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii A, ustalenia warunków emisji Obligacji serii A, dematerializacji Obligacji serii A oraz wprowadzenia Obligacji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Program Emisji obejmuje nie więcej niż 30.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela emitowanych przez PRAGMA INWESTYCJE SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach. Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosić będzie nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania, jednocześnie Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji.

Wielkość emisji serii A wyniesie nie więcej niż 10.000 Obligacji. Emisja Obligacji serii A dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 5.000 Obligacji serii A. Obligacje serii A zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 24 (dwudziestu czterech miesięcy) miesięcy od daty przydziału. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Obligacje serii A nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Obligacje serii A oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 6 (sześć) miesięcy każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od daty przydziału. Obligacje serii A będą obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą. Ponadto zabezpieczeniem Obligacji będzie poręczenie udzielone przez Emitenta.

13.03.2012 r. 07:18

Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za IV kwartał 2011 r. oraz za rok obrotowy 2011

Raport ESPI 20/2012

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. przedstawia w załączeniu szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za IV kwartał 2011 r. oraz za rok obrotowy 2011.

SZACUNKOWE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 R. ORAZ ZA ROK OBROTOWY 2011

12.03.2012 r. 07:49

Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

Raport ESPI 19/2012

Emitent informuje, że 8 marca 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski B