Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Spłata pożyczki

RB 4/2023

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: Spółka) informuje, że z dniem 3 marca 2023 r. Spółka dokonała spłaty wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki zawartej w dniu 6 lipca 2016 r. ze spółką VBCP Asset Managament Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o której podpisaniu informowano raportem bieżącym 24/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

Podstawa prawna :                 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

3.03.2023 r. 17:26

Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości Spółki

RB 3/2023

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. wraz z jego korektą, Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (dalej: Spółka/Sprzedawca)  informuje, że w dniu 28 lutego 2023 r. – w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 1 lutego 2023 r. – Spółka podpisała umowę przyrzeczoną sprzedaży, na mocy której zbyła nieruchomość stanowiącą jej własność, położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3, o powierzchni 0,3830 ha (dalej: Nieruchomość). Nabywcą Nieruchomości jest Marcin Walasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący). Powołana umowa sprzedaży Nieruchomości zawiera zwłaszcza następujące postanowienia:

– cena Nieruchomości wynosi 5.400.000,00 zł netto, tj. 6.642.000,00 zł brutto;

– termin zapłaty ceny do 7 marca 2023 r.;

– Kupujący finansuje zakup częściowo kredytem;

– celem zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy o zapłatę ceny, Kupujący poddał się egzekucji na podstawie art. 777 par.1 pkt 4 kpc, wprost z aktu notarialnego.

 

Podstawa prawna :                 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

28.02.2023 r. 17:27

Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 01.02.2023 r.

RB 2/2023 K

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (dalej: Spółka/Sprzedawca) niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w treści tegoż raportu, gdzie jako datę, do której Kupujący zobowiązał się do wpłaty zadatku na poczet ceny Nieruchomości wskazano termin „do 8 marca 2023 r.” zamiast prawidłowego terminu „do 8 lutego 2023 r.”. Tym samym koryguje się błędną treść zawartą w tiret 2 raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., w brzmieniu:

– Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 marca 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej;

zastępując ją prawidłową:

– Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 lutego 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Spółka informuje, że przedmiotowy zadatek został już uregulowany przez Kupującego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

2.02.2023 r. 10:34

Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości Spółki

RB 2/2023

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (dalej: Spółka/Sprzedawca)  informuje, iż w dniu 1 lutego 2023 r. Spółka podpisała umowę przedwstępną z Marcinem Walaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący) dotyczącą sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3, o powierzchni 0,3830 ha (dalej: Nieruchomość).

Umowa przedwstępna zawarta została w formie aktu notarialnego i zawiera zwłaszcza następujące postanowienia:

– Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej, którą Sprzedawca sprzeda Kupującemu Nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń, hipotek i praw osób trzecich za cenę w wysokości 5.400.000,00 zł netto, tj. 6.642.000,00 zł brutto;

– Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 marca 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej;

– Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do 3 marca 2023 r., jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu zgód na wykreślenie hipotek obciążających Nieruchomość;

– w przypadku braku uzyskania zgody na wykreślenie hipotek, w zakładanych przez Strony terminach, Strony uzgodnią wydłużone terminy a w przypadku braku uzgodnienia wydłużonego terminu lub jego bezskutecznego upływu, roszczenia Stron ograniczają się do obowiązku zwrotu przez Sprzedawcę zadatku wg jego wartości nominalnej;

– celem zabezpieczenia roszczeń Kupującego o zwrot zadatku w kwocie nominalnej, Sprzedawca poddał się egzekucji na podstawie art. 777 par.1 pkt 4 kpc, wprost z aktu notarialnego.

Podstawa prawna :                 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

2.02.2023 r. 08:14

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

RB 1/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd NPL Nova S.A. informuje, że raporty okresowe w 2023 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 27 kwietnia 2023 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 29 maja 2023 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – 28 września 2023 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 28 listopada 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2023,
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2023 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
  • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

31.01.2023 r. 13:50