Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 10/2023

Zarząd NPL NOVA S.A. – dalej „Spółka” – informuje, że Spółka otrzymała w dniu 24 listopada 2023 r. od p. Jana Bednarza – Jan Bednarz – zawiadomienie o przekroczeniu przez tego akcjonariusza 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej

24.11.2023 r. 15:32

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku

RB 9/2023

 

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, jakie odbyło się w siedzibie Spółki, w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu.

Do niniejszego raportu zostaje dołączona lista akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5 % z ogólnej liczby głosów oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.

 

Podstawa prawna:  art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie oraz § 19 ust. 1 pkt 6) do 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Załączniki:

 1. Uchwały podjęte podczas ZWZ NPL NOVA SA 30 06 2023
 2. Wykaz akcjonariuszy posiadających min 5% głosów na ZWZ NPL NOVA SA 30 06 2023
 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach NPL NOVA SA 2022

 

30.06.2023 r. 17:46

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

RB 8/2023

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) informuje, że w dniu
21 czerwca 2023 r. podjęta została uchwała Zarządu oraz uchwała Rady Nadzorczej Spółki, rekomendujące Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały
o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.520.497,78 zł z zysku z przyszłych lat.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz treści poszczególnych uchwał podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

21.06.2023 r. 17:54

Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2022

RB 6/2023

Treść raportu:

Zarząd NPL Nova S.A. (dalej: Spółka) koryguje jednostkowy raport roczny Spółki za 2022 rok opublikowany przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2023 r. poprzez uzupełnienie raportu o oświadczenia Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie:

 1. rzetelności raportu rocznego (§ 70 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych);
 2. wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego (§ 70 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych).

Treść powyższych oświadczeń Zarządu spółki zawarta jest w jednym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie jednostkowy raport roczny za 2022 r. nie ulega zmianie.

Skorygowany jednostkowy raport roczny za rok 2022 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.

 

Załączniki

Plik

Oświadczenie_Zarzadu_NPL_NOVA_JSF_31-12-2022_pl

Oświadczenie_Zarzadu_NPL_NOVA_JSF_31-12-2022_pl.xhtml

Opis

Oświadczenie Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie rzetelności raportu rocznego oraz w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego.

27.04.2023 r. 19:33

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 5/2023

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała w dniu 5 kwietnia 2023 r. od p. Jana Bednarza (Jan Bednarz) zawiadomienie o przekroczeniu przez tego akcjonariusza 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…). Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Spółka uzupełniająco podaje, że posiadanie 215999 akcji odpowiada 5,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a 228047 akcji odpowiada posiadaniu 6,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

 

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Załączniki:

Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej

5.04.2023 r. 15:51

Spłata pożyczki

RB 4/2023

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: Spółka) informuje, że z dniem 3 marca 2023 r. Spółka dokonała spłaty wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki zawartej w dniu 6 lipca 2016 r. ze spółką VBCP Asset Managament Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o której podpisaniu informowano raportem bieżącym 24/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

Podstawa prawna :                 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

3.03.2023 r. 17:26

Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości Spółki

RB 3/2023

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. wraz z jego korektą, Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (dalej: Spółka/Sprzedawca)  informuje, że w dniu 28 lutego 2023 r. – w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 1 lutego 2023 r. – Spółka podpisała umowę przyrzeczoną sprzedaży, na mocy której zbyła nieruchomość stanowiącą jej własność, położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3, o powierzchni 0,3830 ha (dalej: Nieruchomość). Nabywcą Nieruchomości jest Marcin Walasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący). Powołana umowa sprzedaży Nieruchomości zawiera zwłaszcza następujące postanowienia:

– cena Nieruchomości wynosi 5.400.000,00 zł netto, tj. 6.642.000,00 zł brutto;

– termin zapłaty ceny do 7 marca 2023 r.;

– Kupujący finansuje zakup częściowo kredytem;

– celem zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy o zapłatę ceny, Kupujący poddał się egzekucji na podstawie art. 777 par.1 pkt 4 kpc, wprost z aktu notarialnego.

 

Podstawa prawna :                 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

28.02.2023 r. 17:27

Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 01.02.2023 r.

RB 2/2023 K

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (dalej: Spółka/Sprzedawca) niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w treści tegoż raportu, gdzie jako datę, do której Kupujący zobowiązał się do wpłaty zadatku na poczet ceny Nieruchomości wskazano termin „do 8 marca 2023 r.” zamiast prawidłowego terminu „do 8 lutego 2023 r.”. Tym samym koryguje się błędną treść zawartą w tiret 2 raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., w brzmieniu:

– Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 marca 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej;

zastępując ją prawidłową:

– Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 lutego 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Spółka informuje, że przedmiotowy zadatek został już uregulowany przez Kupującego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

2.02.2023 r. 10:34

Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości Spółki

RB 2/2023

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (dalej: Spółka/Sprzedawca)  informuje, iż w dniu 1 lutego 2023 r. Spółka podpisała umowę przedwstępną z Marcinem Walaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący) dotyczącą sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3, o powierzchni 0,3830 ha (dalej: Nieruchomość).

Umowa przedwstępna zawarta została w formie aktu notarialnego i zawiera zwłaszcza następujące postanowienia:

– Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej, którą Sprzedawca sprzeda Kupującemu Nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń, hipotek i praw osób trzecich za cenę w wysokości 5.400.000,00 zł netto, tj. 6.642.000,00 zł brutto;

– Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 marca 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej;

– Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do 3 marca 2023 r., jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu zgód na wykreślenie hipotek obciążających Nieruchomość;

– w przypadku braku uzyskania zgody na wykreślenie hipotek, w zakładanych przez Strony terminach, Strony uzgodnią wydłużone terminy a w przypadku braku uzgodnienia wydłużonego terminu lub jego bezskutecznego upływu, roszczenia Stron ograniczają się do obowiązku zwrotu przez Sprzedawcę zadatku wg jego wartości nominalnej;

– celem zabezpieczenia roszczeń Kupującego o zwrot zadatku w kwocie nominalnej, Sprzedawca poddał się egzekucji na podstawie art. 777 par.1 pkt 4 kpc, wprost z aktu notarialnego.

Podstawa prawna :                 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

2.02.2023 r. 08:14

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

RB 1/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd NPL Nova S.A. informuje, że raporty okresowe w 2023 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 27 kwietnia 2023 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 29 maja 2023 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – 28 września 2023 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 28 listopada 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

 • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2023,
 • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2023 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
 • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

31.01.2023 r. 13:50