Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości Spółki

RB 9/2022

Temat:                     Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości Spółki

Podstawa prawna :                 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (dalej: Spółka/Sprzedawca)  informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 r. Spółka podpisała List Intencyjny z Marcinem Walaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący) dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3, o powierzchni 0,3830 ha (dalej: Nieruchomość).

Strony ustaliły zwłaszcza następujące warunki:

– cena sprzedaży Nieruchomości w wysokości 5.400.000,00 zł netto;

– w terminie do 31.01.2023 r. Sprzedawca uzyska promesy wykreślenia hipotek obciążających Nieruchomość (dalej: Hipoteki);

– w terminie do 01.02.2023 r. zakończone zostanie badanie due diligence Nieruchomości oraz prace nad treścią postanowień Umowy (tj. Umowy Przedwstępnej i Umowy Przyrzeczonej), a Kupujący potwierdzi wolę zawarcia Umowy lub oświadczy brak woli zawarcia Umowy;

– w terminie do 01.02.2023 r. Strony zawrą Umowę Przedwstępną w formie notarialnej, a Kupujący wpłaci Sprzedawcy kwotę 1.080.000,00 zł tytułem zadatku;

– w terminie do 28.02.2023 r., jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu zgód na wykreślenie Hipotek, Strony zawrą Umowę Przyrzeczoną, w związku z czym Kupujący wpłaci Sprzedawcy pozostałą część Ceny (z uwzględnieniem wcześniejszego zadatku), przy czym zapłata dokonana zostanie w wykonaniu umowy kredytu, lub w inny sposób zaakceptowany przez Sprzedawcę, w terminie do 7 (siedmiu) dni od zawarcia Umowy Przyrzeczonej;

– w przypadku braku uzyskania promes wykreślenia Hipotek lub zgody na ich wykreślenie, w zakładanych przez Strony terminach, Strony uzgodnią wydłużone terminy a w przypadku braku uzgodnienia wydłużonego terminu lub jego bezskutecznego upływu, roszczenia Stron ograniczają się do obowiązku zwrotu przez Sprzedawcę zadatku wg jego wartości nominalnej.

Dodatkowo w treści Listu Intencyjnego Strony uregulowały niektóre kwestie dotyczące relacji z aktualnymi najemcami części Nieruchomości.

List Intencyjny nie stanowi zobowiązana którejkolwiek ze Stron do zawarcia jakichkolwiek umów lub zaciągnięcia jakichkolwiek innych zobowiązań wobec drugiej Strony, a tym samym każda ze Stron może odstąpić od negocjacji i zrezygnować z transakcji z dowolnej przyczyny, aż do czasu zawarcia Umowy Przedwstępnej, co nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia od niej jakichkolwiek roszczeń przez drugą Stronę – z zastrzeżeniem, że z chwilą zawarcia Umowy Przedwstępnej Strony traktować będą postanowienia Listu Intencyjnego za wiążące, przy czym w razie sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią Listu Intencyjnego, a treścią Umowy, wiążąca będzie treść Umowy.

21.12.2022 r. 08:51

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2022 roku

RB 8/2022

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, jakie odbyło się w siedzibie Spółki, w dniu 24 czerwca 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu.

Do niniejszego raportu zostaje dołączona lista akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5 % z ogólnej liczby głosów oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.

Podstawa prawna:  art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie oraz § 19 ust. 1 pkt 6) do 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki:

Uchwały ZWZ NPL NOVA SA 24 06 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach – załącznik do uchwały ZWZ NPL NOVA SA 24 06 2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających min 5% akcji na ZWZ NPL NOVA SA 24 06 2022

24.06.2022 r. 16:49

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 oraz pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r. przez Radę Nadzorczą

RB 7/2022

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. podjęta została uchwała Zarządu oraz uchwała Rady Nadzorczej Spółki, rekomendujące Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 3.099.463,87 zł, w części – tj. do kwoty 20.549,78 zł – z kapitału zapasowego, a w pozostałym zakresie z zysku z przyszłych lat.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2022 z dnia 29 maja 2022 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 oraz treści poszczególnych uchwał podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

23.06.2022 r. 19:08

Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

RB 6/2022

 

Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

 

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”)  przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Firmy Audytorskiej INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), wpisanej na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529, jako podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia:

– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2022,

– badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za rok 2022,

– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2023,

– badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu NPL NOVA S.A. za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za rok 2023.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z Firmą Audytorską INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852) umowy na wykonanie badań i przeglądów sprawozdań finansowych określonych wyżej.

 

Spółka nie korzystała dotychczas z usług Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych, tym samym spełnione są wymogi dotyczące rotacji kluczowego biegłego określone w art. 134. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

13.06.2022 r. 18:13

Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2022 roku.

RB 5/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 29 maja 2022 r., dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zatwierdzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki objęte jest porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 roku.

 

Załącznik:

raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

1.06.2022 r. 15:49

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 4/2022

 

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r., na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

 1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
 4. sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 5. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki:

Ogloszenie_ZWA_NPL_NOVA_SA_24.06.2022

Projekty_uchwal_na_ZWA_NPL_NOVA_SA_24.06.22

Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWA_NPL_NOVA_SA_24.06.2022

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_NPL_Nova_2021_cc

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_NPL_Nova_2021_cc

29.05.2022 r. 15:43

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021. 

RB 3/2022

Temat:

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021.   

 

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd NPL Nova S.A. (dalej: Spółka) koryguje skonsolidowany raport roczny Spółki za 2021 rok opublikowany przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022 r. poprzez uzupełnienie raportu o oświadczenia Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie:

 1. rzetelności skonsolidowanego raportu rocznego (§71 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych);
 2. wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (§ 71 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych).

Treść powyższych oświadczeń Zarządu spółki zawarta jest w jednym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie skonsolidowany raport roczny za 2021 r. nie ulega zmianie.

Skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 16 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.

 

Załączniki                                                                                                                                                        

Plik

OSWZARZ_NPLNOVA_SSF2021

Opis

Oświadczenie Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie rzetelności skonsolidowanego raportu rocznego oraz w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

17.05.2022 r. 09:57

Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2021.

RB 2/2022

Temat:

Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2021.

 

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd NPL Nova S.A. (dalej: Spółka) koryguje jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok opublikowany przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022 r. poprzez uzupełnienie raportu o oświadczenia Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie:

 1. rzetelności raportu rocznego (§ 70 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych);
 2. wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego (§ 70 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych).

Treść powyższych oświadczeń Zarządu spółki zawarta jest w jednym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie jednostkowy raport roczny za 2021 r. nie ulega zmianie.

Skorygowany jednostkowy raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 16 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.

 

 

Załączniki                                                                                                                                                        

Plik

OSWZARZ_NPLNOVA_JSF2021

Opis

Oświadczenie Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie rzetelności raportu rocznego oraz w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego

17.05.2022 r. 09:54

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

RB 1/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd NPL Nova S.A. informuje, że raporty okresowe w 2022 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 28 kwietnia 2022 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 27 maja 2022 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

 • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2022,
 • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2022 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
 • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

31.01.2022 r. 10:25