Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 czerwca 2024

RB 4/2024

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 24 czerwca 2024 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Czarnohuckiej 3, w sali konferencyjnej NPL NOVA S.A. na 2 piętrze („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

  1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
  4. sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  5. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

zał. 1 Ogłoszenie ZWA NPL NOVA S.A. 24.06.2023

zał. 2 Projekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 24.06.2024

zał. 3 Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 24.06.2024

Zał. 4 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w 2023

Zał. 5 Sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023

Zał. 6 Raport z oceny sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023