Start   >  Obligacje

Obligacje notowane NPL NOVA

Pragma Inkaso SA od 2010 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała do inwestorów zewnętrznych 7 serii obligacji o wartości 51,5 mln zł, natomiast jej spółki zależne Pragma Faktoring i Pragma Inwestycje 19 serii o łącznej wartości 248 mln zł. Wszystkie emisje Grupy zostały objęte w całości, a zapadalne serie (łącznie 18 serii na 225 mln zł) zostały w terminie lub przed terminem rozliczone.

Grupa Pragma Inkaso zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę przeszło 40 mln zł odsetek i premii.
Obligacje Pragma Faktoring S.A.

SERIA G Obligacje Pragma Inkaso S.A.
 • Emitent: Pragma Inkaso SA
 • Wartość emisji: 6.500.000 PLN
 • Data emisji: 2018-05-10
 • Termin zapadalności: 2021-05-21
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

Emitent PRAGMA INKASO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii G6.500.000,00 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M
Data wykupu 21 maja 2021 r.
Okres odsetkowy 3 miesiące
Nominał 100,00 PLN
Typ oferty prywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji celem emisji Obligacji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta w zakresie świadczenia usług i obrotu wierzytelnościami.
Zabezpieczenie Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, a także trzema wekslami wystawionymi przez Emitenta.
Częściowy wcześniejszy wykup - obejmuje 28.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.800.000 zł. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji to 30 lipca 2020 r., a dzień wcześniejszego wykupu to 06 sierpnia 2020r.

SERIA F Obligacje Pragma Inkaso S.A.
 • Emitent: Pragma Inkaso S.A.
 • Wartość emisji: 5.000.000 PLN
 • Data emisji: 2017-03-16
 • Termin zapadalności: 2020-03-24
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

Emitent PRAGMA INKASO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii F5.000.000,00 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M + 4,15 p.p (w przypadku gdy skonsolidowane zadłużenie netto wyniesie mniej niż 300% wartość kapitałów własnych Grupy) lub 4,65 p.p. (w przypadku gdy skonsolidowane zadłużenie netto wyniesie 300% lub więcej wartość kapitałów własnych Grupy)
Data wykupu 24 marca 2020 r.
Okres odsetkowy 3 miesiące
Nominał 100,00 PLN
Typ oferty prywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji celem emisji Obligacji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta w zakresie świadczenia usług i obrotu wierzytelnościami.
Zabezpieczenie Zabezpieczeniem Obligacji będzie zastaw rejestrowy na 61.000 imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii D nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, o wartości 109,27 zł (sto dziewięć złotych 27/100) każdy i o łącznej wartości 6.665.470,00 złotych .

Nota Informacyjna Pragma Inkaso Obligacje serii F

 

SERIA E Obligacje Pragma Inkaso S.A.
 • Emitent: Pragma Inkaso S.A.
 • Wartość emisji: 5.500.000 PLN
 • Data emisji: 2015-05-13
 • Termin zapadalności: 2018-05-22
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

Emitent PRAGMA INKASO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii E5.500.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M + marża
Data wykupu 22 maja 2018 r.
Okres odsetkowy 4 miesiące
Nominał 1.000 PLN
Typ oferty prywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności.
Zabezpieczenie Zabezpieczeniem Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest zastaw rejestrowy na łącznie 21 (dwadzieścia jeden) imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii F, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

Nota Informacyjna Pragma Inkaso Obligacje seria E

SERIA D Obligacje Pragma Inkaso S.A.
 • Emitent: Pragma Inkaso S.A.
 • Wartość emisji: 10 000 000 PLN
 • Data emisji: 2014-10-20
 • Termin zapadalności: 2017-11-14
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

Emitent
PRAGMA INKASO S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
20.000.000 PLN
Wartość emisji serii D
10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M + marża
Data wykupu
2017-11-14
Okres odsetkowy
3 miesięcy
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji
Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności.
Zabezpieczenie
Zabezpieczeniem Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest zastaw rejestrowy na łącznie 47 (czterdziestu siedmiu) imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
Wskaźnik zadłużenia
Łączna wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału, czyli na 30 września 2014 r. dla danych jednostkowych wyniosła 30,3 mln zł, w tym zobowiązania oprocentowane wyniosły 26,7 mln zł.
Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia wartości łącznych zobowiązań jednostkowych powyżej 50,0 mln zł. Wartość kapitału własnego Emitenta wyniosła na 30 września 2014 r. 52,6 mln zł.

Nota Informacyjna Pragma Inkaso Obligacje seriii D

SERIA B Obligacje Pragma Inkaso S.A.
 • Emitent: Pragma Inkaso S.A.
 • Wartość emisji: 15 000 000 PLN
 • Data emisji: 2010-12-02
 • Termin zapadalności: 2012-12-10
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + 600pb

W grudniu 2010 roku działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. z dnia 23 sierpnia 2010 r. Zarząd Emitenta w dniu 2 grudnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w grudniu 2010 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 30 grudnia, a pierwszym dniem notowań był dzień 5 stycznia 2011 roku.

Emitent
PRAGMA INKASO S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
20.000.000 PLN
Wartość emisji serii B
15.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 6M + 600pb
Data wykupu
2012-12-09
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji
pozyskanie środków finansowych na przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki GF Premium S.A. (obecnie Pragma Faktoring S.A.)
Zabezpieczenie
zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą (portfel wierzytelności objętych faktoringiem przez Emitenta).
Wskaźnik zadłużenia
zadłużenie oprocentowane netto na koniec któregokolwiek z kwartałów nie przekroczy 200% kapitałów własnych
Archiwalnedata wykupu- 10 grudnia 2012 roku
UwagiNabycie w celu umorzenia 8.000 sztuk obligacji serii B dnia 25.05.2012 r.

SERIA A Obligacje Pragma Inkaso S.A.
 • Emitent: Pragma Inkaso S.A.
 • Wartość emisji: 5.000.000 PLN
 • Data emisji: 2010-09-08
 • Termin zapadalności: 2012-03-20
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + 600pb

We wrześniu 2010 roku PRAGMA INAKSO uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 20 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 5 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 13 października, a debiut miał miejsce w dniu  18 października 2010 roku.

Emitent PRAGMA INKASO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
20.000.000 PLN
Wartość emisji serii A5.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 6M + 600pb
Data wykupu 2 lata od daty emisji
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Nominał 1.000 PLN
Typ oferty prywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów factoringu, spełniających następujące warunki:
- ani wobec dłużnika, ani wobec faktoranta nie ogłoszono upadłości,
- wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna
- wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności.
- wierzytelności będą nabywane w ramach faktoringu niepełnego (z prawem regresu).
Zabezpieczenie zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą (portfel wierzytelności objętych faktoringiem przez Emitenta).
Wskaźnik zadłużenia zadłużenie oprocentowane netto na koniec któregokolwiek z kwartałów nie przekroczy 200% kapitałów własnych
Archiwalne data wykupu - 20 marca 2012 roku