Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

RB 2/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd NPL Nova S.A. informuje, że raporty okresowe w 2024 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 29 marca 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 28 maja 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. – 27 września 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 28 listopada 2024 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2024,
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
  • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2024 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

26.01.2024 r. 16:49

Zawarcie umów które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

RB 1/2024

Zarząd NPL NOVA S.A. (Emitent) informuje, że Emitent zawarł z PragmaGO S.A. (Pożyczkobiorca) dwie umowy pożyczki, tj. umowę pożyczki z dnia 20.06.2023 r. na kwotę 2,5 ml zł aneksowaną aneksem z dnia 29 grudnia 2023 r. oraz umowę pożyczki z dnia 03.01.2024 r. na kwotę 1,5 ml zł.

W wykonaniu powołanych umów Emitent wypłacił Pożyczkobiorcy pożyczki na łączna kwotę 4,0 ml zł.

Termin zwrotu obu pożyczek ustalono na 31.12.2024 r. z zastrzeżeniem, że umowa pożyczki z 03.01.2024 r. przewiduje możliwość żądania przez Emitenta wcześniejszej spłaty pożyczki, nie wcześniej jednak niż 30.06.2024 r.

Wysokość oprocentowania obu pożyczek jest identyczna i nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.01.2024 r. 19:07