Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.

RB 5/2024

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) informuje, że w dniu 17 czerwca 2024 r. podjęta została uchwała Zarządu oraz uchwała Rady Nadzorczej Spółki, rekomendujące Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.108.252,46 zł z zysku z przyszłych lat.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2024 z dnia 27 maja 2024 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz treści poszczególnych uchwał podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 24 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

17.06.2024 r. 18:36

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RB 3/2024

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”)  przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Firmy Audytorskiej INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), wpisanej na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, jako podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia:

– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2024,

– badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za rok 2024,

– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2025,

– badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu NPL NOVA S.A. za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za rok 2025.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z Firmą Audytorską INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852) umowy na wykonanie badań i przeglądów sprawozdań finansowych określonych wyżej.

Spółka korzystała z usług Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych z lat 2022 i 2023 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych z lat 2022 i 2023, tym samym spełnione są wymogi dotyczące rotacji kluczowego biegłego określone w art. 134 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., zgodnie z którym kluczowy biegły rewident nie może  przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.

21.05.2024 r. 17:22

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

RB 2/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd NPL Nova S.A. informuje, że raporty okresowe w 2024 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 29 marca 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 28 maja 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. – 27 września 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 28 listopada 2024 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2024,
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
  • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2024 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

26.01.2024 r. 16:49

Zawarcie umów które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

RB 1/2024

Zarząd NPL NOVA S.A. (Emitent) informuje, że Emitent zawarł z PragmaGO S.A. (Pożyczkobiorca) dwie umowy pożyczki, tj. umowę pożyczki z dnia 20.06.2023 r. na kwotę 2,5 ml zł aneksowaną aneksem z dnia 29 grudnia 2023 r. oraz umowę pożyczki z dnia 03.01.2024 r. na kwotę 1,5 ml zł.

W wykonaniu powołanych umów Emitent wypłacił Pożyczkobiorcy pożyczki na łączna kwotę 4,0 ml zł.

Termin zwrotu obu pożyczek ustalono na 31.12.2024 r. z zastrzeżeniem, że umowa pożyczki z 03.01.2024 r. przewiduje możliwość żądania przez Emitenta wcześniejszej spłaty pożyczki, nie wcześniej jednak niż 30.06.2024 r.

Wysokość oprocentowania obu pożyczek jest identyczna i nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.01.2024 r. 19:07