Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021. 

RB 3/2022

Temat:

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021.   

 

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd NPL Nova S.A. (dalej: Spółka) koryguje skonsolidowany raport roczny Spółki za 2021 rok opublikowany przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022 r. poprzez uzupełnienie raportu o oświadczenia Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie:

 1. rzetelności skonsolidowanego raportu rocznego (§71 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych);
 2. wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (§ 71 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych).

Treść powyższych oświadczeń Zarządu spółki zawarta jest w jednym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie skonsolidowany raport roczny za 2021 r. nie ulega zmianie.

Skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 16 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.

 

Załączniki                                                                                                                                                        

Plik

OSWZARZ_NPLNOVA_SSF2021

Opis

Oświadczenie Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie rzetelności skonsolidowanego raportu rocznego oraz w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

17.05.2022 r. 09:57

Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2021.

RB 2/2022

Temat:

Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2021.

 

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd NPL Nova S.A. (dalej: Spółka) koryguje jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok opublikowany przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022 r. poprzez uzupełnienie raportu o oświadczenia Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie:

 1. rzetelności raportu rocznego (§ 70 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych);
 2. wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego (§ 70 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych).

Treść powyższych oświadczeń Zarządu spółki zawarta jest w jednym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie jednostkowy raport roczny za 2021 r. nie ulega zmianie.

Skorygowany jednostkowy raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 16 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.

 

 

Załączniki                                                                                                                                                        

Plik

OSWZARZ_NPLNOVA_JSF2021

Opis

Oświadczenie Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie rzetelności raportu rocznego oraz w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego

17.05.2022 r. 09:54

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

RB 1/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd NPL Nova S.A. informuje, że raporty okresowe w 2022 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 28 kwietnia 2022 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 27 maja 2022 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

 • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2022,
 • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2022 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
 • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

31.01.2022 r. 10:25