Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 24.06.2022 r.

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r., na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Czarnohuckiej 3.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

  1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
  4. sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  5. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.

Ogłoszenie ZWZA NPL NOVA SA 24.06.2022

Projekty uchwał na ZWZA NPL NOVA SA 24.06.2022

Formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA NPL NOVA SA 24.06.2022

Sprawozdanie z działalności RN NPL Nova 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach NPL Nova 2021

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach