Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

18.08.2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd NPL NOVA S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) k.s.h., zwołuje na dzień 18 sierpnia 2021 r., godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki udostępnia ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, formularz dla pełnomocnika do głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu
  2. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
  3. Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia
  4. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 18 sierpnia 2021 r.
  5. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz §19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

30.06.2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 (“Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające także ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3) Formularz do głosowania przez pełnomocnika

4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok

5) Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

6) Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

19.03.2021 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Emitenta (Pragma Inkaso S.A.), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 19 marca 2021 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu.

2) Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

3) Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia.

4) Podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia.

5) Wykaz akcjonariuszy.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe