Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport bieżący RB 32/2021

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Emitent) informuje, że w dniu 25 października 2021 r. do Emitenta wpłynęły:

 1. pismo przewodnie sygnowane przez p. Agatę Sommer-Kolmasiak oraz p. Michała Kolmasiaka;
 2. składana przez p. Agatę Sommer-Kolmasiak (osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta) korekta dwóch powiadomień przekazanych pierwotnie przez p. Michała Kolmasiaka (Prezesa Zarządu Emitenta) w dniach 12 i 23 sierpnia 2021 r. w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, objętych raportami bieżącymi numer 25/2021 i 28/2021, dotyczących sprzedaży 54.000 akcji Emitenta w okresie od 6 do 18 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z otrzymanym pismem przewodnim, ponieważ powiadomienia przekazane przez p. Michała Kolmasiaka w dniach 12 i 23 sierpnia 2021 r. dotyczyły transakcji sprzedaży akcji Emitenta nabytych przez p. Michała Kolmasiaka w dniu 4 lipca 2018 r. (raport bieżący numer nr 38/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.), ale zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych należącym do jego małżonki, tj. p. Agaty Sommer-Kolmasiak i z niego zbytych, stąd osobą powiadamiającą o zbyciu powinna być właścicielka rachunku p. Agata Sommer-Kolmasiak.

Zgodnie z otrzymaną korektą, p. Agata Sommer-Kolmasiak zawiadamia o zbyciu w okresie od 6 do 18 sierpnia 2021 r. łącznie 54.000 akcji Emitenta. Cena i wolumen są tożsame z objętymi raportami bieżącymi numer 25/2021 i 28/2021.

Załącznik:

Powiadomienie_ o_transakcjach_6-18_sierpnia_2021_MAR_korekta

 

25.10.2021 r. 17:35

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 31/2021

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała w dniu 22 października 2021 r. od Domu Maklerskiego BDM S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce złożone zgodnie z art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…). Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Załączniki:

BDM – zmiana udziału NPL – emitent 2021.10.22-sig-sig

22.10.2021 r. 13:50

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 30/2021

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała w dniu 11 października 2021 r. od Domu Maklerskiego BDM S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce złożone zgodnie z art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…). Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
BDM – zmiana udziału NPL – emitent 2021.10.11-sig

 

12.10.2021 r. 10:32

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 29/2021

Zarząd NPL NOVA S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Pani Agaty Sommer-Kolmasiak to jest osoby blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Załączniki:

 1. Powiadomienie o transakcjach art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
 2. Załącznik do powiadomienia o transakcjach art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
23.08.2021 r. 20:03

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 28/2021

Zarząd NPL NOVA S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Pana Michała Kolmasiaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Załączniki:

 1. Powiadomienie o transakcjach art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
 2. Załącznik do powiadomienia o transakcjach art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
23.08.2021 r. 20:00

Informacja na temat wypłaty dywidendy

RB 27/2021

 

NPL Nova S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NPL Nova S.A. w dniu 18 sierpnia 2021 r. podjęło uchwałę numer 05/18.08.2021 dotyczącą wypłaty dywidendy,  zgodnie z którą:

 1. ogólna wartość dywidendy wynosi 6.513.600,00 zł;
 2. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 1,77 zł;
 3. liczba akcji objętych dywidendą to 3.680.000 szt.;
 4. dzień dywidendy to 19 października 2021 r.;
 5. dzień wypłaty dywidendy  to 15 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie oraz § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

18.08.2021 r. 17:22

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NPL Nova S.A. w dniu 18 sierpnia 2021 r.

RB 26/2021

 

Zarząd NPL Nova S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NPL Nova S.A. w dniu 18 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały poddane pod głosowanie, nie zgłosiło sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie oraz § 19 ust. 1 pkt 6) do 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Załączniki:

1. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 18 sierpnia 2021 r.
2. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów

18.08.2021 r. 16:00

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 25/2021

Zarząd NPL NOVA S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Pana Michała Kolmasiaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 

Załączniki:

 1. Powiadomienie o transakcjach art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
 2. Załącznik do powiadomienia o transakcjach art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
12.08.2021 r. 20:58

Rekomendacja Zarządu NPL NOVA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

RB 24/2021

Zarząd NPL NOVA S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. podjął uchwałę nr 01/26.07.2021 w przedmiocie zwrócenia się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z rekomendacją przeznaczenia do podziału między akcjonariuszy Spółki kwoty 6.513.600,00 zł (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy). Oznacza to, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1,77 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt siedem groszy).

Zarząd Spółki zaproponował ustalenie dnia dywidendy na 19 października 2021 r., a dnia wypłaty dywidendy na 15 listopada 2021 r.

Uzasadnienie rekomendacji zawarto w uchwale Zarządu, która stanowi załącznik do niniejszego raportu. Rekomendacja odpowiada projektowi uchwały nr 05/18.08.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, załączonej do raportu bieżącego nr RB 23/2021.

Zarząd Spółki informuje, iż rekomendacja Zarządu została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 27 lipca 2021 r. wydała pozytywną opinię w tym przedmiocie.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

 

Załącznik:
1. Uchwała Zarządu NPL NOVA S.A. z dn. 26.07.2021 r. w przedmiocie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy

27.07.2021 r. 12:07

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 23/2021

Zarząd NPL NOVA S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) k.s.h., zwołuje na dzień 18 sierpnia 2021 r., godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki udostępnia ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, formularz dla pełnomocnika do głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu
 2. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
 3. Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz §19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

23.07.2021 r. 12:34

Podjęcie przez Zarząd decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki z dniem 23 lipca 2021 r.

RB 22/2021

 

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki z dniem 23 lipca 2021 r.

Skup akcji własnych Spółki (do dnia 15 lipca 2021 r. działającej pod firmą Pragma Inkaso S.A.) prowadzony był na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży (dalej „Uchwała 19/2017”), opublikowanej w ramach raportu bieżącego ESPI 37/2017.

Uprawnienie Zarządu do zakończenia skupu akcji własnych Spółki wynika z § 1 pkt 7 Uchwały 19/2017.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że utworzony Uchwałą 19/2017 kapitał rezerwowy w kwocie 7.360.000 zł, przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych, nie został wydatkowany.

 

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

23.07.2021 r. 12:30

Zmiana brzmienia firmy z Pragma Inkaso S.A. na NPL NOVA S.A.

RB 21/2021

Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 15 lipca 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana firmy Emitenta. Nowe brzmienie firmy Emitenta to NPL NOVA S.A.

Aktualna nazwa firmy Emitenta lepiej oddaje istotę jego działalności, która koncertuje się na bankowych wierzytelnościach hipotecznych.

Zmiana firmy Emitenta wynika z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 marca 2021 r. w przedmiocie zmiany § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu treści: ,,Firma Spółki brzmi: NPL NOVA Spółka Akcyjna” (tak w ust.1) oraz „Spółka może posługiwać się następującym skrótem firmy: NPL NOVA S.A.” (tak w ust.2).

W załączeniu tekst jednolity Statutu.

Pozostałe dane Emitenta pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem zmiany adresu poczty elektronicznej na biuro@nplnova.pl oraz adresu strony internetowej www.nplnova.pl

Podstawa prawna: § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Załącznik:
1. Tekst jednolity statutu NPL NOVA S.A.

15.07.2021 r. 19:58

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 20/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała w dniu 2 lipca 2021 r. od Domu Maklerskiego BDM S.A. zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce złożone zgodnie z art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…). Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
1. Zawiadomienie

5.07.2021 r. 10:34

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 19/2021

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała w dniu 30 czerwca 2021 r. od Domu Inwestycyjnego MAGNUS sp. z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce złożone zgodnie z art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…). Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
1. Zawiadomienie

1.07.2021 r. 10:10

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku

RB 18/2021

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. Do niniejszego raportu zostaje dołączona lista akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5 % z ogólnej liczby głosów oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.

 

Podstawa prawna:  art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie oraz § 19 ust. 1 pkt 6) do 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Załączniki:

 1. Podjęte uchwały
 2. Wykaz akcjonariuszy  posiadających co najmniej 5 % z ogólnej liczby głosów
 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok
30.06.2021 r. 17:39

Rekomendacja Zarządu Pragma Inkaso S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

RB 17/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 r. podjął uchwałę, którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przeznaczenie całości zysku netto w wysokości 2.508.538,35 zł (dwa miliony pięćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych trzydzieści pięć groszy) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie rekomendacji zawarto w uchwale Zarządu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z powyższą rekomendacją, Zarząd Spółki zmienił projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 07/30.06.2021, opublikowany w ramach raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 04.06.2021 r. Projekt zmienionej uchwały nr 07/30.06.2021 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Rekomendacja Zarządu uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 30.06.2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

 

Załączniki:

 1. Uchwała Zarządu Pragma Inkaso SA – rekomendacja dot. przeznaczenia zysku
 2. Uchwała nr 7 ZWZA Pragma Inkaso SA
24.06.2021 r. 16:50

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


RB 16/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 (“Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające także ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3) Formularz do głosowania przez pełnomocnika

4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok

5) Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

6) Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

4.06.2021 r. 10:11

Zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego akcji PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach

 

RB 15/2021

Zarząd Pragma Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku Spółka, Polish Enterprise Funds SCA, spółka utworzona zgodnie z prawem Luksemburga z siedzibą pod adresem: 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem: B222119, działająca w imieniu PEF VIII, reprezentowana przez PEF GP S.à.r.l. („PEF SCA”), Jacek Obrocki oraz Tomasz Boduszek i Anna Trela-Boduszek, będący akcjonariuszami spółki PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267847 („PragmaGO”) („Akcjonariusze”), zawarli porozumienie akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), („Porozumienie Akcjonariuszy”).

Porozumienie Akcjonariuszy obejmuje przeprowadzenie przez Akcjonariuszy przymusowego wykupu akcji PragmaGO oraz doprowadzenie do wycofania jej akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jedynym podmiotem nabywającym akcje PragmaGO w ramach przymusowego wykupu będzie PEF SCA.

W wyniku zawarcia Porozumienia Akcjonariuszy Akcjonariusze posiadają łącznie bezpośrednio 4.193.131 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden) akcji Spółki, dające prawo do 4.896.455 (czterech milionów osiemset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu PragmaGO, stanowiących w zaokrągleniu 95,09% kapitału zakładowego PragmaGO i 95,77% ogólnej liczby głosów w PragmaGO.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

27.05.2021 r. 12:30

Nabycie i umorzenie wszystkich obligacji serii G

 

RB 14/2021

Zarząd Pragma Inkaso S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku, informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 roku Emitent nabył 26.000 pozostających  w obrocie obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 2.600.000 zł („Obligacje serii G”) oraz celem zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z przedterminowego wykupu Obligacji serii G dokonał rozliczenia: kwoty 2.600.000,00 zł tytułem wartości nominalnej Obligacji serii G, kwoty 17.420,00 zł tytułem odsetek oraz kwoty 1.300,00 zł tytułem premii.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie umorzenia Obligacji serii G.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

16.04.2021 r. 17:13

Wcześniejszy całościowy wykup obligacji serii G

 

RB 13/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 01 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie wszystkich pozostających w obrocie obligacji serii G. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 Warunków Emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie pozostające w obrocie obligacji serii G, tj. 26.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 2.600.000 zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 09 kwietnia 2021 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 16 kwietnia 2021 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji, w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z Warunkami Emisji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

1.04.2021 r. 20:21

Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G
– informacja w sprawie stanu niedoboru

 

RB  12/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał wpłaty kwoty 107.276,21 zł (Wpłata), odpowiadającej kwocie niedoboru w zabezpieczeniu obligacji serii G Emitenta (Obligacje).

Wpłata dokonana została na rachunek bankowy administratora zastawu ustanowionego dla zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych funduszu Pragma 1 FIZ, zabezpieczającego Obligacje.

Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Pragma 1 FIZ objętych zastawem rejestrowym zabezpieczającym Obligacje oraz kwoty Wpłaty stanowi 130 % wartości nominalnej obligacji serii G.

31.03.2021 r. 16:50

Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Michałowi Kolmasiakowi

RB  11/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent)  informuje,  iż uchwałą numer 2/03/2021 z dnia 16 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Kolmasiakowi funkcję Prezesa Zarządu w jednoosobowym Zarządzie Emitenta, przy czym zmiana ta wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.

22.03.2021 r. 15:28

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2021 roku

 

RB  10/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 19 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączony także wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Załączniki:

1) Podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia.

2) Wykaz akcjonariuszy.

 

19.03.2021 r. 15:26

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 

RB  9/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Grzegorza Borowskiego, członka Rady Nadzorczej Emitenta, oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji. Jako przyczynę rezygnacji wskazano ważne powody osobiste.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_

 

26.02.2021 r. 13:10

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

RB 8/2021

Zarząd Emitenta (Pragma Inkaso S.A.), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 19 marca 2021 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu.

2) Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

4) Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

19.02.2021 r. 16:05

Całkowita spłata zobowiązań gwarancyjnych wobec Inwestorów Bonus 2 oraz Bonus 3

RB 7/2021

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2020 z dnia 22.12.2020 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 08.02.2021 r., Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 9 lutego 2021 r. Emitent dokonał całkowitej spłaty zobowiązań gwarancyjnych wobec byłych Inwestorów funduszu Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Łączna kwota spłaconych zobowiązań gwarancyjnych wobec byłych Inwestorów Bonus 2 wyniosła 3.466.519,10 zł, a w wobec byłych Inwestorów Bonus 3 wyniosła 1.802.154,02 zł.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

10.02.2021 r. 11:17

Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

RB  6/2021

 

W nawiązaniu do terminów przekazywania raportów okresowych zawartych w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 29.01.2021 r., Zarząd Emitenta niniejszym koryguje termin przekazania do publicznej wiadomości:
1. rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na dzień 30 maja 2021 r. oraz
2. rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na dzień 29 listopada 2021 r.
Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 29.01.2021 r. pozostają bez zmian.

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

10.02.2021 r. 11:16

Zmiana w składzie Zarządu Pragma Inkaso S.A.

RB 5/2021

 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie Pana Tomasza Boduszka o złożeniu z dniem 09 lutego 2021 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pragma Inkaso S.A..  

 Złożenie rezygnacji wynika z ustaleń objętych Umową Akcjonariuszy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 26.11.2020 r. i ma związek z zakończeniem sprzedaży pakietu większościowego akcji PragmaGO S.A. oraz koniecznością ograniczenia aktywności zawodowej wyłącznie do funkcji pełnionych w ramach Grupy PragmaGO S.A. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) 

9.02.2021 r. 16:20

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji PragmaGO S.A.

RB 4/2021

 

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 8 lutego 2021 roku otrzymał od funduszu Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowanego w Luksemburgu („Kupujący”) pełną cenę tytułem sprzedaży 703.324 akcji imiennych oraz 1.083.754 akcji na okaziciela spółki PragmaGO S.A. O zawarciu z Kupującym Umowy Inwestycyjnej określającej m. in. zasady i warunki nabycia przez Kupującego do 100% akcji PragmaGO S.A. w ramach ogłoszonego przez Kupującego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji PragmaGO w trybie art. 74 Ustawy o Ofercie, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

8.02.2021 r. 15:17

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 

RB 3/2021

 

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 31 maja 2021 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 30 listopada 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

 • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego 2021,
 • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
 • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.
29.01.2021 r. 15:05

Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G

 

RB 2/2021

Zarząd Pragma Inkaso S.A. _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku, informuje, iż zgodnie z aktualną wyceną wartość pozostałych 55839 certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Pragma 1 FIZ, które są objęte zastawem na rzecz obligatariuszy serii G, wynosi 3.272 tyś zł. W związku z częściowym przedterminowym wykupem i umorzeniem obligacji serii G, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2021, w obrocie pozostaje 26.000 obligacji serii G. Wartość certyfikatów objętych zastawem stanowi 125 % wartości nominalnej obligacji serii G, a więc jest niższa niż wymagana przez umowę zastawu. O sposobie pokrycia stanu niedoboru Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

15.01.2021 r. 16:30

Nabycie i umorzenie części obligacji serii G

 

RB 1/2021

Zarząd Pragma Inkaso S.A. _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku, informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 roku dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym częściowym wykupem 11.000 sztuk obligacji serii G Emitenta. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy wynikających z częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii G, w wyniku czego Emitent nabył 11.000 obligacji własnych celem umorzenia i dokonał ich umorzenia. Emitent rozliczył z obligatariuszami kwotę 1.100.000,00 zł tytułem wartości nominalnej obligacji, kwotę 7.590,00 zł tytułem odsetek oraz kwotę 2.200,00 zł tytułem premii.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

15.01.2021 r. 16:29