Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Przegląd opcji strategicznych

Raport 12/2019

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W ramach przeglądu opcji Zarząd będzie rozważał m.in. możliwości pozyskania partnera finansowego lub strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak powyższych działań. Decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.11.2019 r. 12:00

Uzupełnienie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r.

Raport 11/2019

Emitent w uzupełnieniu opublikowanego w dniu 9 września 2019 r. raportu okresowego za pierwsze półrocze w załączeniu uzupełnia go o raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że omyłkowo dołączył do opublikowanego sprawozdania wyłącznie raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego a pominął raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego.

Załączniki:

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso za 1 H 2019

11.09.2019 r. 10:41

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

Raport 10/2019

Emitent informuje o przesunięciu terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r. z 8 września na 9 września 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 Rozporządzenia MF z 29.032018 w sprawie informacji bieżących i okresowych.

3.09.2019 r. 14:00

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

Raport 9/2019

Emitent informuje o przesunięciu terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r. na dzień 8 września 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 Rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

27.08.2019 r. 11:18

Objęcie obligacji serii C wyemitowanych przez fundusz Pragma 1

Raport 8/2019

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż  otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., działającego w imieniu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (Fundusz), uchwały o przydziale obligacji serii C, wyemitowanych przez Fundusz, na mocy której Emitent objął 90 sztuk obligacji imiennych serii C. Cena emisyjna po jakiej objęto obligacje to 100.000 zł za sztukę, łączna wartość objętych obligacji to 9 mln zł. Termin zapadalności obligacji wyznaczono na 30 listopada 2019 r. Emitent objął wszystkie wyemitowane obligacje serii C. Pragma 1 FIZ jest podmiotem zależnym Emitenta. Środki pochodzące z emisji będą wykorzystane na dokonanie umorzeń certyfikatów funduszu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

2.07.2019 r. 08:33

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.

Raport 7/2019

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 27 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej (…).

2.07.2019 r. 08:32

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 6/2019

Zarząd Pragmy Inkaso S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, projekty uchwał i sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

Oświadczenie Zarządu Pragma Inkaso SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pragma Inkaso SA

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pragma Inkaso SA

1.06.2019 r. 15:40

Zmiana w składzie Zarządu

Raport 5/2019

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała oświadczenie Pana Jacka Obrockiego o złożeniu z dniem dzisiejszym, tj. 10 maja 2019 r., rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Rezygnacja została złożona w związku ze zmianą zakresu zadań realizowanych przez Pana Jacka Obrockiego w Grupie Emitenta, tj. powołaniem go do Zarządu Spółki zależnej Pragma Faktoring S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

10.05.2019 r. 14:41

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

Raport 4/2019

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018, z 26 kwietnia 2019 r. na 30 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

15.04.2019 r. 15:24

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport 3/2019

Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej oświadczenie o tym, że z dniem 12 kwietnia 2019 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Tomasza Lalika i Marcina Nowaka, oraz że powołuje w skład Rady Nadzorczej Jacka Sewerę i Jakuba Placucha. Dom Maklerski BDM S.A. wykonał przysługujące mu uprawnienie do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej zagwarantowane w Statucie Emitenta, nie podał powodów odwołania. Pan Tomasz Lalik i Marcin Nowak nie pełnili w przedsiębiorstwie Emitenta innych funkcji poza zasiadaniem w Radzie Nadzorczej.  Pan Jacek Sewera posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, posiada licencję maklera papierów wartościowych. Od 1997 r. jest zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A.: jako asystent maklera, następnie Dyrektor Wydziału Obsługi Klienta, Dyrektor Wydziału Obsługi Spółek Niepublicznych i obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej. Od 2006 r. do  2013 r. był członkiem zarządu w Ares Investments sp. z o.o., od 2005 r. do 2007 r. był członkiem rady nadzorczej w Przedsiębiorstwie Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego S.A., a w latach 2012 r. do 2014 wchodził w skład rady nadzorczej w AGROTUR S.A.  Pan Jakub Placuch jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek – Prawo. Od 2005 r. pracuje w Domu Maklerskim BDM S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora Wydziału Prawnego, a od 2009 r. także w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., nieprzerwanie na stanowisku Inspektora Nadzoru. Od 2010 r. jest wiceprezesem Zarządu Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, a od 2011 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Sports Advantage S.A. W latach 2009 – 2017 Jakub Placuch był Prezesem Zarządu w spółce Netmobilus Sp. z o.o., a w latach 2014 – 2017 był członek Rady Nadzorczej w spółce Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. Obie powołane przez Dom Maklerski BDM S.A. osoby, poza sprawowaniem funkcji członków Rady Nadzorczej nie sprawują innych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta.   Według najlepszej wiedzy Emitenta żadna z wymienionych osób nie wykonuje innej działalności gospodarczej niż wymieniona powyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta, także jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jak członek jej organu, a ponadto żadna z ww. osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

11.04.2019 r. 15:50

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport 2/2019

Zgodnie z par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

–  jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 27 maj 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – 2 września 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 25 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

–    zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019;

–    zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

–    zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

28.01.2019 r. 12:15

Sprzedaż nieruchomości – Brynowska 72

Raport 1/2019

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką prawa handlowego z/s w Katowicach umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72, za cenę 6.400.000,- zł netto. Umowa została zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej o której Emitent informował w raporcie nr 44/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., który to raport zawierał też inne informacje dotyczące transakcji. Emitent będzie nadal korzystał z nieruchomości w oparciu o umowę najmu, z prawem podnajmu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.01.2019 r. 15:55