Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Raport ESPI 44/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką prawa handlowego z/s w Katowicach umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72, za cenę 6.400.000,- zł netto.

W celu wykonania postanowień umowy przedwstępnej Emitent rozwiąże z BNP Paribas Bank Polska S.A. (aktualnym właścicielem nieruchomości) umowę leasingu zwrotnego i przejmie nieruchomość za zapłatą pozostałych rat leasingowych, a następnie przeniesie własność nieruchomości na nabywcę jednocześnie zawierając z nim umowę najmu z prawem do podnajmu. Dzięki temu Emitent spłaci zadłużenie z tytułu leasingu oraz pozyska na działalność operacyjną grupy środki własne ulokowane dotychczas w nieruchomości w wysokości ok. 3 mln zł. Wartość nieruchomości w księgach Emitenta to 5.871.126,02 zł.

O sprzedaży nieruchomości przez inną spółkę zależną – Brynowska 72 sp. z o.o. i zawarciu z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowy leasingu zwrotnego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. O połączeniu ze spółką Brynowska 72 sp. z o.o. Emitent poinformował w raporcie nr 27/2015 w dniu 1 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  (MAR).

8.11.2018 r. 19:22

Informacje dotyczące zbycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

Raport ESPI 43/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Członka Zarządu Emitenta, Jacka Obrockiego, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o zbyciu obligacji spółki serii PB. Emisja tej serii była adresowana wyłącznie do pracowników Grupy Pragma Inkaso S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Obrocki_2018 08 31

31.08.2018 r. 11:05

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2018 r.

Raport ESPI 42/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2018 r. z 5 września 2018 r. na 7 września 2018 r.
Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

28.08.2018 r. 13:42

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G

Raport ESPI 41/2018

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 798/2018 o wyznaczeniu na 26 lipca 2018 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 65.000 obligacji na okaziciela serii G wyemitowanych przez Pragmę Inkaso S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPRGNK00082”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF PRI0521”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

25.07.2018 r. 10:40

Wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 40/2018

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu w dniu 17 lipca 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały nr 775/2018 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii G wyemitowanych przez Pragma Inkaso S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

18.07.2018 r. 08:53

Zawarcie umowy dotyczącej serwisowania funduszu sekurytyzacyjnego

Raport ESPI 39/2018

Emitent informuje, iż w dniu 16 lipca 2018 r. powziął informację o zawarciu z dniem 13 lipca 2018 r., z jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce będącym częścią europejskiego holdingu (Zleceniodawca), umowy podzlecenia zarządzania częścią portfela sekurytyzowanych wierzytelności należącego do niego funduszu sekurytyzacyjnego (Fundusz). W ramach zawartej umowy Emitent będzie za wynagrodzeniem wykonywał czynności prawne i faktyczne w ramach obowiązujących przepisów prawa, mające na celu doprowadzenie do wyegzekwowania objętych umową wierzytelności Funduszu. W związku z zawartą umową Emitent nie udzielił Zleceniodawcy ani Funduszowi gwarancji osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu, jak również Emitent nie posiada certyfikatów Funduszu, w związku z czym występuje w ramach umowy wyłącznie w roli serwisera. Umowa została zawarta na okres 6 lat z możliwością wypowiedzenia. Wysokość wynagrodzenia Emitenta nie odbiega od przeciętnej wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.07.2018 r. 21:42

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 38/2018

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Michała Kolmasiaka, członka zarządu Emitenta, powiadomienia nadesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o nabyciu akcji Emitenta. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARNotyfikacja Pragma Inkaso Michał Kolmasiak 05.07.2018
6.07.2018 r. 11:19

Informacje otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport ESPI 37/2018

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Tomasza Boduszka i Jacka Obrockiego, tj. członków zarządu Emitenta, powiadomień, nadesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o nabyciu akcji Emitenta. Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Notyfikacja Pragma Inkaso Tomasz Boduszek 04.07.2018

Notyfikacja Pragma Inkaso Jacek Obrocki 04.07.2018

5.07.2018 r. 15:19

Informacja otrzymana od akcjonariusza

Raport ESPI 36/2018

Pragma Inkaso S.A.informuje o otrzymaniu u w trybie art 69 ust. 2 ustawy o ofercie, od  spółki Rymaszewski Asset Ltd, informacji o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów. Informacja stanowi załączniki do raportu.

Podstawa prawna art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie.Informacja otrzymana od akcjonariusza
5.07.2018 r. 12:27

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport ESPI 35/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki Pragma Inkaso SA powołało pięciu Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5 letnią kadencję, tj.: Rafała Witka, Marka Mańkę, Annę Kędzierską, Zbigniewa Zgołę oraz Grzegorza Borowskiego. Do Rady Nadzorczej zostali powołani także Marcin Nowak oraz Tomasz Lalik, na mocy oświadczenia Domu Maklerskiego BDM S.A., o czym Emitent informował w Raporcie ESPI 28/2018 w dniu 5 czerwca br.
Zawodowe życiorysy członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

życiorysy Rada Nadzorcza

29.06.2018 r. 17:52

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r

Raport ESPI 34/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

wykaz akcjonariuszy posiadających 5 proc na WZA 29 06 2018

29.06.2018 r. 17:40

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 r.

Raport ESPI 33/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały, jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd Emitenta, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Uchwały podeje na ZWZ 29.06.2018 Pragma Inkaso SA

Statut Pragma Inkaso_2018 06 29

29.06.2018 r. 17:25

Dojście do skutku zastawu na akcjach spółki zależnej

Raport ESPI 32/2018

Pragma Inkaso S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent uzyskał informację o wygaśnięciu zastawu rejestrowego na 1.334.676 akcjach spółki zależnej tj. Pragmy Faktoring S.A. ustanowionego wcześniej dla zabezpieczenia kredytu z jakiego Emitent korzystał w jednym z banków komercyjnych. Oznacza to jednocześnie, że weszła w życie umowa zastawu zwykłego na ww. akcjach ustanowionego dla zabezpieczenia umowy pożyczki zawartej przez Emitenta ze spółką VBCP Asset Managment sp. z o.o. O zawarciu umowy pożyczki oraz o zawarciu umów zastawu na jej zabezpieczenie Emitent informował w raportach bieżących nr 24/2016 w dniu 7 lipca 2016 r. i 27/2016 w dniu 3 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

28.06.2018 r. 15:15

Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii G

Raport ESPI 31/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. powziął informację o tym, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) wydał oświadczenie nr 398/2018 o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 65.000 obligacji na okaziciela serii G, oznaczając je kodem ISIN PLPRGNK00082. Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu obligacji do alternatywnego systemu obrotu i zostanie dokonana w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

25.06.2018 r. 09:36

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 30/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 06 15

19.06.2018 r. 11:11

Uzupełnienie dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Raport ESPI 29/2018

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności rady w roku 2017, które zawiera także rekomendacje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A., Emitent przekazuje do publicznej wiadomości ww. sprawozdanie.
Wszystkie dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 29 czerwca 2018 r. są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://inwestor.pragmainkaso.pl/wza/29-06-2018-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Sprawozdanie z działalności RN Pragma Inkaso za 2017

11.06.2018 r. 10:13

Oświadczenie Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Raport ESPI 28/2018

Zarząd Spółki Pragma Inkaso S. A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej oświadczenie o powołaniu na kolejną kadencję, na członków Rady Nadzorczej spółki PRAGMA INKASO S.A. Panów Marcina Nowaka oraz Tomasza Lalika. Dom Maklerski BDM S.A. wykonał przysługujące mu uprawnienie do powołania członków Rady Nadzorczej zagwarantowane w Statucie Emitenta. Powołani przez DM BDM S.A. członkowie rady, poza sprawowaniem funkcji członków Rady Nadzorczej nie sprawują innych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta.
Powołanie na kolejną kadencję nastąpi z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2018 r. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2018.
Pan Tomasz Lalik powołany został po raz pierwszy w skład Rady Nadzorczej Emitenta w 2012 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Domu Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Finanse. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Pan Marcin Nowak powołany został po raz pierwszy w skład Rady Nadzorczej Emitenta w 2011 roku. Obecnie pełni funkcję Specjalisty ds. Corporate Finance w Wydziale Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Według najlepszej wiedzy Emitenta żadna z wymienionych osób nie wykonuje innej działalności gospodarczej niż wymieniona powyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta, także jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jak członek jej organu, a ponadto żadna z ww. osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

5.06.2018 r. 18:46

Powołanie zarządu na koleją kadencję

Raport ESPI 27/2018

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru członków zarządu Emitenta na kolejną pięcioletnią kadencję. Skład zarządu nie uległ zmianie i jest następujący:
Tomasz Boduszek – Przez Zarządu
Michał Kolmasiak – Wiceprezes Zarządu
Prot Zastawniak – Członek Zarządu
Jacek Obrocki – Członek Zarządu

Szczegółowe informacje o członkach zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

CV członków Zarządu Pragma Inkaso SA

5.06.2018 r. 18:42

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport ESPI 26/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Tarnowskicg Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 29 06 2018 Pragma Inkaso SA

Projekty uchwał ZWZA 29 06 2018

1.06.2018 r. 16:17

Terminowy wykup obligacji serii E

Raport ESPI 25/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dokonał terminowego wykupu wszystkich obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000,- zł każda. Wykup obligacji o łącznej wartości 5,5 mln złotych został przeprowadzony zgodnie z warunkami emisji.

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

22.05.2018 r. 13:11

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G

Raport ESPI 24/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/07.05.2018 z dnia 7 maja 2018 r.:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 10 maja 2018 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 18 maja 2018 r.;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 21 maja 2018 r.;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 65.000 sztuk obligacji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 65.700 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 65.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła jednego zapisu;
6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 65.000 sztuk obligacji serii G;
7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;
8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii G złożyło 69 osób;
9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii G przydzielono 69 osobom;
10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 6.500.000,- zł;
12) łączne koszty emisji wyniosły: 192.450,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 192.450,- zł;
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a);
d) promocji oferty: 0,- zł;
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,96 zł.
14) obligacje zostały objęte w całości poprzez dokonanie przez obligatariuszy wpłat pieniężnych.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

21.05.2018 r. 18:59

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018

Raport ESPI 23/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 rok, z 25 maja 2018 r. na 23 maja 2018 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

21.05.2018 r. 10:55

Zabezpieczenie emisji Obligacji serii G

Raport ESPI 22/2018

W uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie nr 21/2018 z dnia 7 maja 2018 r. o emisji Obligacji serii G Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2018 r., zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zabezpieczenie emisji obligacji serii G. Wymieniona kancelaria będzie także administratorem zastawu, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązku zastawnika wynikające z umowy zastawniczej i przepisów prawa. Przedmiotem zastawu jest 84 tys. imiennych, niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych serii F, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, o wartości 114,14 zł każdy i o łącznej wartości 9.587.760,- zł. Najwyższa suma zabezpieczenia wskazana w umowie to 130% wartości nominalnej Obligacji, czyli 8.450.000,00 zł. Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji zostały dodatkowo zabezpieczone trzema wekslami własnymi Emitenta in blanco o sumie wekslowej równej ww. maksymalnej sumie zabezpieczenia. Weksle zostały wydane Administratorowi Zastawu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

8.05.2018 r. 15:38

Emisja obligacji serii G

Raport ESPI 21/2018

Działając na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/7.05.2018 zarząd Emitenta w dniu 7 maja 2018 r. podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii G i ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. Emisja obejmuje nie więcej niż 65.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Organizatorem emisji jest Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emitent będzie oferował obligacje serii G w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych
w warunkach emisji. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 30.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Obligacje zostaną wykupione w terminie 3 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 21 maja 2021 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, który wyznaczono na 13 maja 2021 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii G oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 21 maja 2018 r.
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, a także trzema wekslami wystawionymi przez Emitenta.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

7.05.2018 r. 21:28

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 20/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 04 23

25.04.2018 r. 13:51

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017

Raport ESPI 19/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za 2017 rok, z 16 kwietnia 2018 r. na 17 kwietnia 2018 r. Emitent, w celu przejrzystego podania do publicznej wiadomości wyników finansowych całej grupy kapitałowej Pragma Inkaso, opublikuje raporty roczne jednocześnie ze spółką zależną – Pragma Faktoring S.A.
Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

11.04.2018 r. 20:04

Wpłaty z portfeli funduszy sekurytyzacyjnych obsługiwanych przez Pragma Inkaso

Raport ESPI 18/2018

Emitent informuje, że w 1 kwartale 2018 r. portfele wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A. wygenerowały 4,2 mln spłat gotówkowych wobec 2,4 mln spłat w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost 75 %).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

3.04.2018 r. 17:47

Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

Raport ESPI 17/2018

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał zbycia stanowiącej jego własność działki inwestycyjnej wraz ze związanym z nią roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości. Łączna cena netto uzyskana przez Emitenta z w/w transakcji wynosi 5.370.000 zł i tyle też wynosi obecna wartość nieruchomości w księgach Emitenta. Stroną nabywającą nieruchomość i wierzytelność są dwaj nie powiązani z Emitentem przedsiębiorcy. O zawarciu umowy przedwstępnej w tym zakresie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2018.
Transakcja ta ma istotne znaczenie dla Emitenta gdyż pozwoli zmniejszyć zadłużenie oprocentowane, a w efekcie odnotowywać niższe koszty finansowe.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.03.2018 r. 12:45

Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii O

Raport ESPI 16/2018

Emitent informuje, iż w dniu 21 marca 2018 r. udzielił poręczenia do kwoty 13 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii O, o wartości 10 mln złotych. Termin wykupu obligacji został ustalony na 29 marca 2022 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu, podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacji przez Pragmę Faktoring S.A. zabezpieczanych poręczeniem Emitenta, poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.03.2018 r. 10:10

Poręczenie dla zabezpieczenia I Programu Publicznej Emisji Obligacji Pragma Faktoring S.A.

Raport ESPI 15/2018

W związku z planowaną przez Pragmę Faktoring S.A. emisją obligacji w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji, Pragma Inkaso S.A. (Emitent) w umowie zawartej z Pragmą Faktoring S.A. oraz z Kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, udzielił poręczenia do wysokości 65 mln zł za wszystkie zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. jakie mogą powstać w przyszłości z tytułu emisji obligacji wszystkich serii, które zostaną wyemitowane w ramach programu. Emitent zobowiązał się do nie odwoływania udzielonego poręczenia przed powstaniem długu z tytułu obligacji. O przyjęciu programu Pragma Faktoring S.A. informowała w raporcie nr 60/2017 z 2 października 2018 r. Poręczenie udzielone jest odpłatnie. Wysokość wynagrodzenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

8.03.2018 r. 13:45

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 14/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 02 28

1.03.2018 r. 09:36

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 13/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 02 27

28.02.2018 r. 11:55

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

Raport ESPI 12/2018

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę przedwstępną sprzedaży stanowiącej jego własność niezabudowanej działki inwestycyjnej za cenę 6.605 tys. brutto. Drugą stroną umowy są dwaj nie powiązani z Emitentem przedsiębiorcy.
Umowa przenosząca własność nieruchomości ma zostać zawarta do 31 maja 2018 r. po zaistnieniu dodatkowych warunków, tj. wydanie i uprawomocnienia decyzji o podziale nieruchomości oraz wykreśleniu obciążającej nieruchomość hipoteki.
W związku z zawarciem umowy przedwstępnej Emitent otrzymał zadatek w wysokości 537 tys. zł.

Umowa jest istotna dla Emitenta. Transakcja nią objęta będzie stanowić element wykonania jednego z celów strategicznych spółki, tj. sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych i optymalizacji wielkości zadłużenia finansowego.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

27.02.2018 r. 17:08

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 11/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, dwóch powiadomień przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 02 14

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 02 15

16.02.2018 r. 15:26

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 10/2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki Pragma Inkaso SA powołało nowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Zgoła.
Kandydatura p. Zbigniewa Zgoła została zgłoszona przez akcjonariusza Pragma Finanse Sp. z o.o. z/s w Tarnowskich Górach.
Pan Zbigniew Zgoła jest Prezesem Zarządu oraz głównym udziałowcem spółki OFC Sp. z o.o. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (wpis na liście nr 112117). Jest Członkiem Rady Nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA oraz Athena Investmens Dom Maklerski SA.
Pan Zbigniew Zgoła złożył oświadczenie, iż:

  • nie zapadł żaden wyrok skazujący za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII K.K oraz w art. 585, art. 590 i w art. 591 KSH;
  • nie został w stosunku do p. Zbigniewa Zgoła zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art.373 ustawy prawo upadłościowe;
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

15.02.2018 r. 18:31

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

Raport ESPI 9/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

wykaz akcjonariuszy posiadających 5% na NWZA 15 02 2018

15.02.2018 r. 18:26

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r.

Raport ESPI 8/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 15 lutego 2018 r.
Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

Podjęte uchwały na NWZA 15 02 2018 r.

15.02.2018 r. 18:24

Informacje dotyczące nabycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

Raport ESPI 7/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Członka Zarządu Emitenta, Jacka Obrockiego, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o objęciu obligacji spółki serii PB. Emisja tej serii była adresowana wyłącznie do pracowników Grupy Pragma Inkaso S.A. Koszt obsługi obligacji serii PB jest porównywalny z kosztem w ostatnio emitowanej przez spółkę serii F. Emitent nie informował o emisji obligacji serii PB z uwagi na jej stosunkowo niewielką wartość emisji ( 1,13 mln zł).
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Obrocki_2018 01 29

30.01.2018 r. 11:52

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport ESPI 6/2018

Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 16 kwietnia 2018 r.
– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 25 maja 2018 r.
– rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 5 września 2018 r.
– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 28 listopada 2018 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA INKASO SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2017 r. oraz II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego parostwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

29.01.2018 r. 11:24

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2017

Raport ESPI 5/2018

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w IV kwartale 2017 roku.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Dane o kontraktacji GK Pragma Inkaso SA za IV kwartal 2017

22.01.2018 r. 10:47

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso

Raport ESPI 4/2018

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Zwolanie NWZA 15 02 2018

projekty uchwal na NWZA 15 02 2018

19.01.2018 r. 12:54

Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 3/2018

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_2018 01 09

11.01.2018 r. 08:51

Przychody Emitenta z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych

Raport ESPI 2/2018

Emitent informuje, iż przychody Pragma Inkaso SA z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych w 2017 r. kształtowały się następująco:

I Q 2017 – 639 tys. zł
II Q 2017 – 1.000 tys. zł
III Q 2017 – 1.518 tys. zł
IV Q 2017 – 1.852 tys. zł.
*Powyższe wartości są danymi wstępnymi, nie zaudytowanymi.

Obszar zarządzania wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych jest obecnie kluczowy w działalności windykacyjnej Pragma Inkaso. Działalność serwiserska spółki ograniczona jest do portfeli wierzytelności biznesowych, w zakresie windykacji których Pragma Inkaso ma znaczące na tle rynku kompetencje i doświadczenia.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

10.01.2018 r. 12:20

Wartość wpłat odnotowanych w czwartym kwartale 2017 r. z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 1/2018

Emitent informuje, że w 4 kwartale 2017 r. portfele wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A. wygenerowały 7,1 mln spłat gotówkowych, co stanowi historycznie najwyższy rezultat w tym zakresie. Zestawienie wartości wpłat w poszczególnych kwartałach znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Wartosc wpłat odnotowanych w 4 kwartale 2017 r. z portfeli wierzytelnosci funduszy sekurytyzacyjnych zarzadzanych przez Pragma Inkaso SA

 

2.01.2018 r. 10:45