Start   >  Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Kierunki strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso

Zarząd opublikował wstępne założenia Strategii, które kształtują się następująco:

1. Podstawowym segmentem działalności Grupy będzie finansowanie sektora MSP realizowane w ramach spółki Pragma Faktoring SA. Ten segment będzie skupiał większość aktywów Grupy, generował największy strumień przychodów i przepływów, w sposób dynamiczny zwiększał swoją wartość. Wzrost skali działalności faktoringowej będzie budowany przede wszystkim w oparciu o segment mikrofaktoringu. Strategia dla Pragmy Faktoring SA zostanie przedstawiona przez tą spółkę odrębnie we wrześniu br.
2. Ważnym podmiotem Grupy jest LeaseLink Sp. z o.o. (spółka zależna Pragmy Faktoring), która wyróżnia się na rynku unikalnym modelem biznesowym. Fintech ten jest prekursorem i liderem wzrostowego rynku mikroleasingu realizowanego w całości online i dedykowanego m.in. rynkowi e-commerce. Pragma Faktoring inspiruje się modelem LeaseLink i adaptuje fintechowe rozwiązania procesowe do swojej działalności.

Grupa nie wyklucza zakończenia inwestycji w LeaseLink i dokonania sprzedaży posiadanych w spółce udziałów w momencie kiedy jej wartość umożliwi osiągnięcie zakładanego przez Grupę zysku z inwestycji.

3. Zarząd Pragmy Inkaso będzie dążył do zmiany struktury Grupy, która spowoduje to, że działalność w zakresie serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji dla innych Klientów nie będzie odbywała się tak jak obecnie w spółce, która jest jednocześnie holderem, właścicielem akcji spółek zależnych (w szczególności akcji Pragmy Faktoring), lecz by prowadziła ją typowo operacyjna spółka serwiserska.
4. Celem strategicznym będzie przygotowywanie takiej spółki serwiserskiej do potencjalnego znaczącego wzrostu rynku zakupów portfeli bankowych wierzytelności biznesowych, w którym Grupa ma istotne udziały. Zarząd Pragmy Inkaso dokona przeglądu opcji strategicznych dla tego segmentu, w szczególności w zakresie dokonania dokapitalizowania tego segmentu, pozyskania zewnętrznego inwestora finansowego lub branżowego, połączenia z innym podmiotem, dokonania przejęć innych podmiotów, sprzedaży lub rozwoju organicznego w oparciu o już posiadane zasoby.
5. Grupa będzie kontynuować działania zmierzające do sprzedaży posiadanego portfela nieruchomości inwestycyjnych. Celem tych działań jest pozyskanie środków na rozwój podstawowego segmentu działalności Grupy i optymalizacja wielkości zadłużenia.