Start   >  Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Strategia Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. na lata 2014-2016

Strategicznym celem Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. jest zrównoważony rozwój Grupy oraz stabilne zwiększanie skali działalności i osiąganych wyników, przy zachowaniu polityki dywidendowej zakładającej regularne dzielenie się z akcjonariuszami istotną częścią wypracowywanego zysku.

Grupa planuje umacnianie pozycji rynkowej w obszarze obsługi wierzytelności biznesowych oraz finansowania działalności przedsiębiorstw z grupy MSP, kładąc przy tym nacisk przede wszystkim na optymalizacje procesów wewnątrz Grupy oraz zwiększenie efektywności wykorzystywania posiadanych zasobów.

Podstawą rozwoju Grupy będzie generowanie przychodów i zysków ze świadczenia powtarzalnych, zdywersyfikowanych usług, wysoka płynność i bezpieczeństwo aktywów oraz umiarkowany poziom zadłużenia.

Grupa zamierza koncentrować się na rozwoju organicznym, jednak nie wyklucza przejęć innych podmiotów jeśli w wyższym stopniu będzie to służyć realizacji strategii i zwiększać wartość Grupy.

Działalność Grupy będzie się opierać na następujących segmentach:

Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych:

Ten obszar będzie realizowany poprzez spółkę PRAGMA INKASO S.A., która jest jednym z liderów rynku obsługi pozabankowych wierzytelności B2B i posiada tu wysoką rozpoznawalność i renomę. PRAGMA INKASO będzie koncentrować się na realizacji usług:

  • windykacji na zlecenie wierzytelności wysoko, średnio i niskonominałowych,
  • zakupu i innych form finansowania wymagalnych wierzytelności,
  • faktoringu wierzytelności wymagalnych.

Kluczowym zadaniem Spółki będzie optymalizacja procesów sprzedaży i realizacji usług, ich wyższa standaryzacja i automatyzacja (oparte o większe wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych), a co za tym idzie zmniejszenie kosztów jednostkowych prowadzonych działań.
W efekcie Spółka będzie w stanie obsługiwać znacznie większy portfel  wierzytelności bez wzrostu kosztów operacyjnych, zachowując przy tym wysoką, wyróżniającą się na rynku jakość usług,
a jednocześnie mogąc zaoferować Klientom te usługi w konkurencyjnych cenach.

Rynkowymi atutami Spółki będą również rzadko oferowane na rynku usługi finansowania wymagalnych wierzytelności, w tym zwłaszcza quasi faktoringowe rozwiązania zakładające realizację transakcji nabycia wierzytelności za wiedzą i zgodą dłużnika, umożliwiające mu spłatę w dogodnym trybie.

Nabywanie i windykacja na zlecenie portfeli masowych wierzytelności biznesowych:

Dotychczas ten obszar był jedynie w niewielkim stopniu obsługiwany w Grupie przez spółkę Pragma Collect Sp. z o.o., której działalność miała charakter pilotażowy. W okresie 2010-2013 r. Spółka realizowała obsługę kilkudziesięciu pozabankowych pakietów wierzytelności niskonominałowych (nabytych na własny rachunek oraz zleconych). Wysoka skuteczność windykacji tych portfeli osiągnięta przez Spółkę oraz analiza uwarunkowań rynku wierzytelności masowych skłoniły Grupę do przejścia w tym obszarze z etapu pilotażu do pełnej realizacji projektu. W grudniu 2013 r. utworzony został Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny , którego serwiserem jest Pragma Inkaso, posiadająca też całość wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych. Kolejne pakiety wierzytelności będą nabywane już na rachunek Funduszu, a windykację na zlecenie Funduszu
i zewnętrznych Klientów będzie realizować Pragma Inkaso S.A.

Grupa w ramach obszaru windykacji masowej zamierza się koncentrować na portfelach biznesowych (w tym również na nabywaniu oraz serwisowaniu na zlecenie wierzytelności bankowych w segmencie b2b), gdzie występuje mniejsza konkurencyjność, a Grupa ma znaczące na tle rynku doświadczenia.

Kluczowym dla Grupy aspektem wejścia w ten obszar działalności jest możliwość oparcia działań na już istniejących strukturach windykacyjnych i prawnych, co pozwalać będzie na istotne zwiększenie przychodów Grupy bez zwiększania struktur i kosztów operacyjnych.

Istotnymi przewagami konkurencyjnymi Grupy w obszarze wierzytelności masowych będą:

  • posiadane kompetencje w zakresie windykacji biznesowej,
  • duży portfel wierzytelności windykowanych na zlecenie  w ramach dotychczasowej działalności Pragma Inkaso, pozwalający połączyć działania windykacji terenowej w obu segmentach działalności, zwiększyć ich zakres i optymalizować  koszt,
  • liczebny dział sprzedaży operujący na terenie całego kraju (głównie wśród Klientów MSP), mogący dzięki temu sięgać do nisz i pozyskiwać niewielkie ale o wysokiej jakości portfele wierzytelności, będące poza obszarem zainteresowania największych graczy rynku wierzytelności masowych.

Działalność Pragma 1 FIZ NFS będzie się opierać w pierwszym etapie o środki Grupy,
a w kolejnych możliwa będzie emisja certyfikatów kierowana do podmiotów zewnętrznych.

Finansowanie obrotu Klientów w oparciu o usługi faktoringu oraz pożyczek krótkoterminowych:

Usługi faktoringu i krótkoterminowych pożyczek są realizowane przez Pragma Faktoring S.A. Usługą podstawową jest usługa faktoringu (tj. nabywanie niewymagalnych, powtarzalnych wierzytelności), natomiast usługi pożyczek są produktem dodatkowym dla Klientów faktoringowych, zwiększając pulę środków pieniężnych pozwalają im zwiększyć sprzedaż i wartość generowanych należności, które następnie Pragma Faktoring nabywa zamieniając pożyczkę na faktoring.

Celem Pragma Faktoring jest rozwój szybko rotującego, zdywersyfikowanego portfela. Portfela
o niższej rentowności niż transakcje realizowane przez Spółkę w przeszłości, ale o zdecydowanie większym rozproszeniu (ilość dłużników faktoringowych i średnia kwota należności przypadająca na dłużnika) i płynności. Proces zmiany struktury portfela został zapoczątkowany w 2013 r. i będzie kontynuowany. Spółka zamierza tak jak dotychczas stopniowo zmniejszać średni koszt finansowania przechodząc z finansowania obligacjami w kierunku oparcia się  w przeważającym stopniu na finansowaniu kredytami bankowymi. Spółka nie wyklucza rozpoczęcia starań o pozyskanie koinwestora, który zapewni tanie finansowanie dłużne, pozwalające zmniejszyć koszty finansowe i zwiększyć tym samym rentowność, a docelowo umożliwiające znaczące zwiększenie skali działalności faktoringowej.

Spółka plasuje swoje usługi w niszy rynkowej pomiędzy dużymi faktorami bankowymi (mając w stosunku do nich znacznie elastyczniejsze, bardziej przyjazne Klientowi produkty i sposób procedowania) a mniejszymi faktorami (mając w stosunku do nich znacznie korzystniejsze dla Klientów ceny usług i oferując nowocześniejsze produkty).  Przewag konkurencyjnych Spółka upatruje przede wszystkim w dużych strukturach sprzedażowych (zasoby Grupy) i innych synergiach operacyjnych związanych z działalnością Grupy.  W Strategii Grupy faktoring jest obszarem, w którym skala działalności będzie rosła w największym stopniu i gdzie skoncentrowanych będzie największa część aktywów Grupy.

Istotny dotychczas w działalności Grupy segment finansowania inwestycji, realizowany przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o. będzie odgrywał coraz mniejsze znaczenie. Spółka będzie stopniowo spieniężać dotychczasowe pożyczki nie udzielając nowych i zmniejszać poziom zobowiązań finansowych. Taki kierunek wynika z dużych perspektyw rozwoju wymienionych wcześniej segmentów działalności Grupy i potrzeb kapitałowych z nimi związanych, przy jednoczesnym założeniu zachowania przez Grupę umiarkowanego poziomu zadłużenia. W ten sposób zmniejszanie skali działalności Pragma Inwestycji stworzy przestrzeń do szybszego rozwoju w Grupie działalności faktoringowej i windykacyjnej, które mając charakter procesowy, powtarzalny będą mocniej sprzyjać wzrostowi wartości Grupy niż projektowa działalność Pragma Inwestycje.

Założenia finansowe Strategii:

Grupa realizując strategię powinna zwiększać przychody netto o ponad 10 % rocznie, zachowując przy tym poziom zobowiązań finansowych nie przekraczający 200 % kapitałów własnych oraz wskaźnik rocznej rotacji aktywów z podstawowej działalności1 w wysokości minimum 350 %.

Celem Grupy jest osiągnięcie w okresie realizacji Strategii rentowności kapitałów własnych2 na poziomie przekraczającym 15 %.


  1. Roczne wpływy gotówkowe z należności zakupionych, faktoringowych, pożyczkowych/średnie saldo tych należności w roku
  2. Zysk netto w danym roku/kapitał własny na początku roku

Polityka dywidendowa:

Jednym z celów strategicznych Pragma Inkaso S.A. jest zachowanie obecnej polityki dywidendowej zakładającej przeznaczanie istotnej część wypracowanego zysku na dywidendę dla akcjonariuszy, a w pozostałej części przeznaczanie go na zwiększenie kapitału zapasowego. Grupa będzie dążyć do wypłacania akcjonariuszom corocznie dywidendy w wysokości nie niższej niż 1 zł na akcję, chyba że istotny interes Grupy będzie przemawiał za dywidendą niższą lub jej nie wypłacaniem w danym roku.