Start   >   Raporty bieżące   >   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 4/2022

 

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r., na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

  1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
  4. sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  5. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki:

Ogloszenie_ZWA_NPL_NOVA_SA_24.06.2022

Projekty_uchwal_na_ZWA_NPL_NOVA_SA_24.06.22

Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWA_NPL_NOVA_SA_24.06.2022

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_NPL_Nova_2021_cc

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_NPL_Nova_2021_cc

data wpisu: 1 czerwca 2022 15:43