Start   >   Raporty bieżące   >   Wybór Rady Nadzorczej następnej kadencji

Wybór Rady Nadzorczej następnej kadencji

RB 7/2024

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 24 czerwca 2024 r. uchwałę o powołaniu pięcioosobowej Rady Nadzorczej na nową kadencję. W skład Rady Nadzorczej nowej kadencji powołano z dniem 24 czerwca 2024 r.: Marka Mańkę, Rafała Witka, Zbigniewa Zgołę, Jacka Zontka oraz Jakuba Placucha.

Rada Nadzorcza nowej kadencji powołała z dniem 24 czerwca 2024 r. Rafała Witka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Marka Mańkę na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej:

 1. Marek Mańka

Pan Marek Mańka jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Finanse i Bankowość (1998 r.). Posiada uprawnienia Certyfikowanego Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu GPW nr 66/2011. Jest wspólnikiem i zarządzającym spółką DFI. Pan Marek Mańka posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego, sprawozdawczości finansowej, finansów przedsiębiorstw oraz bankowości korporacyjnej. Jest osobą posiadającą doświadczenie w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych.

Przebieg pracy zawodowej:

–   1998 – 2000 – Bank BPH S.A.  – Inspektor,

–   2000 – 2005 – Bank BPH S.A.  –  Dyrektor Oddziału w Tarnowskich Górach,

–   2005 – do nadal – DFI sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik.

Pan Marek Mańka latach pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem:

 • DFI sp. z o.o. w – Prezes Zarządu, Wspólnik – od 01.10.2005r. , funkcję sprawuje do nadal,
 • Pragma Inkaso S.A. (obecnie pod nazwą NPL NOVA S.A.) – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – od 22.10.2007r., funkcję sprawuje do nadal,
 • Pragma Faktoring S.A. (obecnie pod nazwą PragmaGO S.A.) – Członek Rady Nadzorczej – od 21.06.2016r., do 02.02.2021r.,
 • Invico S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 27.04.2015r. do 01.06.2017r.,
 • Bowim S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 20.10.2017, do 30.08.2018r.
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach – Członek Komisji Rewizyjnej, od 24.06.2015r., funkcję sprawuje do nadal.

Pan Marek Mańka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 1. Rafał Witek

Pan Rafał Witek zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 2007 roku, a od roku 2011 r. do 2021 r. wchodził w skład Rady Nadzorczej spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. (obecnie pod nazwą PragmaGo S.A.). Od 2001 roku związany ze spółką Inpol Papier Sp. z o.o. kolejno jako: Członek Zarządu, Prezes Zarządu, Wspólnik. Jest wspólnikiem GUARDIAN INVESTMENT Sp. z o.o., która posiada 55,85 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NPL NOVA S.A. Pan Rafała Witek posiada wiedzę i umiejętności związane z szerokimi doświadczeniami biznesowymi dotyczącymi prowadzonych projektów biznesowych w wielu branżach i w różnej formie prawnej. Jest osobą posiadającą doświadczenie w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych. Pan Rafał Witek sprawował lub sprawuje następujące stanowiska:

–  Profi Link sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prokurent do maja 2018 r.,

–  Kent Pak Opakowania sp. z o.o. w Bardzie – Prezes Zarządu do marca 2017 r.,

–  Guardian Investment sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prokurent,

–  VBCP Asset Managment sp. jawna z siedzibą w Katowicach – Wspólnik,

–  Mawo Cores sp. z o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim – Wspólnik.

Pan Rafał Witek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 1. Zbigniew Zgoła

Pan Zbigniew Zgoła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 2000 r. ukończył studia o specjalizacji rachunkowość. Ponadto w latach 2001 – 2002 studiował podyplomowo na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Master of Busines Administration. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (wpis nr 11217) oraz uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów zezwalające na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zbigniew Zgoła rozpoczął pracę zawodową w OPA-CARBO sp. z o.o. w Bytomiu zajmując kolejno następujące stanowiska: 1996 – 1997 stażysta, 1997 – 2000 specjalista ds. księgowych, 2000 – 2003 zastępca głównego księgowego, 2004 – 2010 główny księgowy. Ponadto w latach 2004 – 2007 był aplikantem w HLB Frąckowiak i Wspólnicy, a w latach 2003 – 2004 był głównym księgowym w P.R.U.H. REM-POW sp. z o.o. w Bytomiu. Od 2008 r. współpracuje z HLB M2 Tax & Audit Sp. z o.o. oraz w HLB M2 Audit PIE Sp. z o.o., gdzie zajmuje się badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także wykonuje inne usługi biegłego rewidenta. Ponadto od 2010 r. jest Prezesem Zarządu OFC sp. z o.o. w Bytomiu, zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, spraw kadrowo-płacowych, wykonywaniem analiz, biznesplanów, planów naprawczych, doradztwem finansowo-księgowym. Zbigniew Zgoła w latach 2017 – 2021 był członkiem rady nadzorczej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach, a w latach 2015 – 2023 był członkiem rady nadzorczej Athena Investments Dom Maklerski S.A. Pan Zbigniew Zgoła zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 2018 r.

Pan Zbigniew Zgoła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 1. Jacek Zontek

Pan Jacek Zontek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Zarządzania. Od 1999 r. zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. kolejno na stanowiskach specjalisty ds. organizacyjnych, Zastępcy Dyrektora Biura Zarządu oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Ryzykami. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu i wieloletnie doświadczenie w zakresie raportowania do instytucji nadzoru na rynkiem kapitałowym. Pełni funkcję prokurenta. W ramach nadzoru nad grupą kapitałową Domu Maklerskiego BDM S.A. był zatrudniony w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. oraz Domu Inwestycyjnym Magnus Sp. z o.o.

Pan Jacek Zontek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 1. Jakub Placuch

Pan Jakub Placuch jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek – Prawo. Od 2005 r. pracuje w Domu Maklerskim BDM S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora Wydziału Prawnego, a od 2009 r. także w White Berg Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2010 r. jest Wiceprezesem Zarządu Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, od 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Sports Advantage S.A. W latach 2009 – 2017 Jakub Placuch był Prezesem Zarządu w spółce Netmobilus Sp. z o.o., a w latach 2014 – 2017 był członkiem Rady Nadzorczej w spółce Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. Od 2020 r. Prezes Zarządu BDM Invest Sp. z o.o.

Pan Jakub Placuch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Szczegółowa podstawa prawna:  § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

data wpisu: 24 czerwca 2024 21:02