Start   >   Raporty bieżące   >   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku

RB 9/2023

 

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, jakie odbyło się w siedzibie Spółki, w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu.

Do niniejszego raportu zostaje dołączona lista akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5 % z ogólnej liczby głosów oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.

 

Podstawa prawna:  art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie oraz § 19 ust. 1 pkt 6) do 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Załączniki:

  1. Uchwały podjęte podczas ZWZ NPL NOVA SA 30 06 2023
  2. Wykaz akcjonariuszy posiadających min 5% głosów na ZWZ NPL NOVA SA 30 06 2023
  3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach NPL NOVA SA 2022

 

data wpisu: 30 czerwca 2023 17:46