Start   >   Raporty bieżące   >   Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2024 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2024 r.

RB 6/2024

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w siedzibie Spółki, w dniu 24 czerwca 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu.

Do niniejszego raportu zostaje dołączona lista akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5 % z ogólnej liczby głosów oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

Szczegółowa podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6) do 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

Załączniki:

Uchwały podjęte podczas ZWZ NPL NOVA SA 24 06 2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających min 5% głosów na ZWZ NPL NOVA SA 24 06 2024

Sprawozdanie o wynagrodzeniach NPL Nova 2023 uchwała RN 15 03 2024

data wpisu: 24 czerwca 2024 21:00