Start   >   Raporty bieżące   >   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

RB 2/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd NPL Nova S.A. informuje, że raporty okresowe w 2024 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 29 marca 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 28 maja 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. – 27 września 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 28 listopada 2024 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2024,
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
  • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2024 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

data wpisu: 26 stycznia 2024 16:49