Start   >   Raporty bieżące   >   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

RB 1/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd NPL Nova S.A. informuje, że raporty okresowe w 2022 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 28 kwietnia 2022 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 27 maja 2022 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2022,
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2022 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
  • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

data wpisu: 31 stycznia 2022 10:25