Start   >   Raporty bieżące   >   Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości Spółki

Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości Spółki

RB 3/2023

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. wraz z jego korektą, Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (dalej: Spółka/Sprzedawca)  informuje, że w dniu 28 lutego 2023 r. – w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 1 lutego 2023 r. – Spółka podpisała umowę przyrzeczoną sprzedaży, na mocy której zbyła nieruchomość stanowiącą jej własność, położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3, o powierzchni 0,3830 ha (dalej: Nieruchomość). Nabywcą Nieruchomości jest Marcin Walasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący). Powołana umowa sprzedaży Nieruchomości zawiera zwłaszcza następujące postanowienia:

– cena Nieruchomości wynosi 5.400.000,00 zł netto, tj. 6.642.000,00 zł brutto;

– termin zapłaty ceny do 7 marca 2023 r.;

– Kupujący finansuje zakup częściowo kredytem;

– celem zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy o zapłatę ceny, Kupujący poddał się egzekucji na podstawie art. 777 par.1 pkt 4 kpc, wprost z aktu notarialnego.

 

Podstawa prawna :                 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 28 lutego 2023 17:27