Start   >   Raporty bieżące   >   Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 01.02.2023 r.

Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 01.02.2023 r.

RB 2/2023 K

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (dalej: Spółka/Sprzedawca) niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w treści tegoż raportu, gdzie jako datę, do której Kupujący zobowiązał się do wpłaty zadatku na poczet ceny Nieruchomości wskazano termin „do 8 marca 2023 r.” zamiast prawidłowego terminu „do 8 lutego 2023 r.”. Tym samym koryguje się błędną treść zawartą w tiret 2 raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., w brzmieniu:

– Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 marca 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej;

zastępując ją prawidłową:

– Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 lutego 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Spółka informuje, że przedmiotowy zadatek został już uregulowany przez Kupującego.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

data wpisu: 2 lutego 2023 10:34