Start   >   Raporty bieżące   >   Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2022

Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2022

RB 6/2023

Treść raportu:

Zarząd NPL Nova S.A. (dalej: Spółka) koryguje jednostkowy raport roczny Spółki za 2022 rok opublikowany przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2023 r. poprzez uzupełnienie raportu o oświadczenia Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie:

  1. rzetelności raportu rocznego (§ 70 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych);
  2. wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego (§ 70 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych).

Treść powyższych oświadczeń Zarządu spółki zawarta jest w jednym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie jednostkowy raport roczny za 2022 r. nie ulega zmianie.

Skorygowany jednostkowy raport roczny za rok 2022 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.

 

Załączniki

Plik

Oświadczenie_Zarzadu_NPL_NOVA_JSF_31-12-2022_pl

Oświadczenie_Zarzadu_NPL_NOVA_JSF_31-12-2022_pl.xhtml

Opis

Oświadczenie Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie rzetelności raportu rocznego oraz w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego.

data wpisu: 27 kwietnia 2023 19:33