1
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NPL
NOVA S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022
ROKU
1. Opis podstawowej działalności Spółki NPL NOVA S.A.
Głównym obszarem działalności Spółki są
usługi serwiserskie świadczone dla funduszy sekurytyzacyjnych,
inwestowanie w portfele wierzytelności biznesowych oraz pojedyncze bieżące
należności
windykacja na zlecenie w segmencie b2b.
usługi prawne prowadzone przez Kancelarię Pragma Adwokaci Sp. K.
2022 rok był pozytywny dla Spółki. Przez pierwsze 4 miesiące roku trwały intensywne prace i
uzgodnienia związane z finalizacją i rozliczeniem III-ciej raty ceny sprzedaży portfeli
wierzytelności pomiędzy Intrum a funduszami Bonus 2/ Bonus 3 oraz Pragma 1 przy aktywnym
uczestnictwie Spółki jako Serwisera tych funduszy. Prace zakończyły się porozumieniem
podpisanym dniu 29.04.2022 r., którego rezultatem jest całkowite rozliczenie transakcji
raportowanej w dniu 30.04.2020 r. (RB 12/2020)
W raportowanym okresie Spółka rozpoczęła analizę rynku w kontekście podaży i popytu
zabezpieczonych hipotecznie portfeli bankowych, w którym to obszarze zamierza dalej się
rozwijać po ustaniu zakazu konkurencji.
W dniu 20 grudnia 2022 r. Spółka podpisała List Intencyjny z Marcinem Walaskiem
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący)
dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność
Spółki, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej
Spółka planuje w 2023 roku rozwinąć działalność w sektorze wykupów wierzytelności
bankowych.
2. Otoczenie konkurencyjne
Otoczenie konkurencyjne w 2022 r. było dla Emitenta neutralne.
3. Sytuacja finansowa, płynnościowa i majątkowa Spółki
2
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wskaźnik zadłużenia finansowego netto Spółki (dług
finansowy pomniejszony o gotówkę/kapitał własny) wynosił 30%, w porównaniu do 26% w dniu
31 grudnia 2021 r.
Po spłacie większości zobowiązań, jedynymi znaczącymi zobowiązaniami finansowymi, które
pozostają do spłaty na dzień 31.12.2022 r. są:
Pożyczka w wysokości 3.707 tys. PLN od firmy VBCP Asset Management R.Witek
spółka jawna z datą zapadalności na 31.12.2022 – pozycja ta została spłacona w dniu
03.03.2023 r.
Pożyczka z PFR z kwotą do spłaty 131 tys. PLN spłacana ratalnie do 25.07.2023
Biorąc pod uwagę sumę aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. 36.444 tys. PLN, które nie
uległy znaczącej zmianie do dnia opublikowania niniejszego raportu Spółka nie widzi zagrożeń
w zakresie spłaty swoich zobowiązań.
4. Najważniejsze wydarzenia w 2022 roku oraz po jego
zakończeniu
W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się wojna na Ukrainie.
Wpływ wojny na Ukrainie nie spowodował niepewności co do dalszego prowadzenia działalności
Spółki.
Szacunek potencjalnych kosztów wojny na Ukrainie nie jest możliwy do wykonania, ale w ocenie
Spółki nie jest on znaczący dla Spółki .
W dniu 29 kwietnia 2022 r. podpisano porozumienie pomiędzy Intrum a funduszami
Bonus 2/ Bonus 3 oraz Pragma 1 przy aktywnym uczestnictwie Spółki jako Serwisera tych
funduszy, którego rezultatem jest całkowite rozliczenie transakcji raportowanej w dniu
30.04.2020 r. (RB 12/2020).
W dniu 29 maja 2022 r. Zarząd NPL NOVA S.A. zwołał na dzień 24 czerwca 2022 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (RB 4/2022)
W dniu 13 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Firmy Audytorskiej
INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), wpisanej na prowadzoną
przez KrajoIzBiegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych (RB 6/2022)
W dniu 23 czerwca 2022 r. podjęta została uchwała Zarządu oraz uchwała Rady
Nadzorczej Spółki, rekomendujące Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2021
w wysokości 3.099.463,87 zł, w części – tj. do kwoty 20.549,78 zł – z kapitału zapasowego,
a w pozostałym zakresie z zysku z przyszłych lat. (RB 7/2022)
3
W dniu 24 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
(RB 8/2022)
W dniu 20 grudnia 2022 r. Spółka podpisała List Intencyjny z Marcinem Walaskiem
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek (dalej: Kupujący)
dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Spółki, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3,
o powierzchni 0,3830 ha (RB 9/2022)
Wydarzenia powstałe po dacie bilansu:
W dniu 1 lutego 2023 r. Zarząd spółki podpisał umowę przedwstępną z Marcinem
Walaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą APS Marcin Walasek
(dalej: Kupujący) dotyczącą sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Spółki,
położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3, o powierzchni 0,3830 ha
(dalej: Nieruchomość) (RB 2/2023)
Dnia 07 lutego 2023 r. Spółka rozliczyła zobowiązanie finansowe z tytułu umowy
inwestycyjnej zawartej z Polish Entrprise Funds SCA dnia 26 listopada 2020 r.
W dniu 28 lutego 2023 r. Zarząd poinformował o wykonaniu umowy przedwstępnej
sprzedaży z dnia 1 lutego 2023 r. Spółka podpisała umowę przyrzeczoną sprzedaży, na
mocy której zbyła nieruchomość stanowiącą jej własność, położoną w Tarnowskich
Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3, o powierzchni 0,3830 ha (dalej: Nieruchomość).
Nabywcą Nieruchomości jest Marcin Walasek prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą APS Marcin Walasek (RB 3/2023)Z dniem 3 marca 2023 r. Spółka dokonała spłaty
wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki zawartej w dniu 6 lipca 2016 r. ze
spółką VBCP Asset Managament R.Witek spółka jawna z siedzibą w Katowicach, o której
podpisaniu informowano raportem bieżącym 24/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. (RB 4/2023)
5. Informacja dotycząca wpływu Wojny na Ukrainie na
działalność Emitenta
Skutki działań na Ukrainie nie dotyczą w żaden sposób Spółki.
6. Informacja dotycząca wpływu skutków wirusa SARS-CoV-2
na działalność Emitenta
Informacja ta została przedstawiona w raporcie bieżącym 9/2020.
7. Instrumenty finansowe
Szczegółowe informacje w zakresie instrumentów finansowym przedstawione są w nocie 24.
4
8. Prognozy wyników finansowych
Spółka nie publikowała prognoz na 2022 rok.
9. Emisje papierów wartościowych
Emitent w roku obrotowym nie emitował akcji.
10. Perspektywy oraz ryzyka i zagrożenia
10.1. Rynek działalności i perspektywy
W związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz związanym z tym
zakazem konkurencji, działalność Emitenta ulegnie przejściowym zmianom, To powoduje
częściową zmianę profilu działalności Spółki w okresie trwania zakazów, niemniej Spółka
pozostaje przy działalności związanej z jej podstawowym biznesem, tj. windykacją na zlecenie
oraz serwisowaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Oba te segmenty wydają się bardzo
perspektywiczne z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej oraz otoczenia biznesowego.
10.2. Czynniki ryzyka i zagrożenia
10.2.1. Ryzyko upadłości znaczącego dłużnika
Ryzyko to z uwagi na niską wartość portfela wierzytelności Spółki oraz to, że posiadane
wierzytelności są zabezpieczone nie jest istotne.
10.2.2. Ryzyko utraty kluczowego klienta
Spółka nie jest uzależniona od żadnego z kontrahentów.
Spółka nie jest uzależniona od żadnego z dostawców.
10.2.3. Ryzyko związane z utratą kluczowych zasobów ludzkich
Ryzyko to jest dla Emitenta umiarkowanie istotne.
10.2.4. Ryzyko konkurencji
Ryzyko to jest dla Spółki nieistotne.
10.2.5. Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy walutowe, stopy
procentowe będą wpływać na wyniki Spółki lub na wartość posiadanych instrumentów
5
finansowych. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia
narażenia Spółki na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych parametrów, przy jednoczesnym
dążeniu do optymalizacji stopy zwrotu. Za jeden z kluczowych elementów koniecznych dla
skutecznego wdrożenia strategii rozwoju Spółki. uznano właściwą politykę zarządzania
ryzykiem zmiany stóp procentowych oraz ryzykiem walutowym.
Jako kluczowe ryzyka rynkowe należy wyróżnić:
Ryzyko zmiany stopy procentowej
Ryzyko to jest dla Spółki niskie.
Ryzyko walutowe
Ryzyko to jest dla Spółki nieistotne.,
Ryzyko płynności
Ryzyko to było dla Spółki dotąd umiarkowane, Emitent terminowo obsługiwał swoje
zobowiązania finansowe, spieniężając aktywa bądź też pozyskując nowe finansowanie.
Jedynymi znaczącymi zobowiązaniami ,które pozostają do spłaty na dzień 27.04.2023 r. są:
- Pożyczka z PFR na kwotę 56 tys. PLN spłacana ratalnie do 25.07.2023
Biorąc pod uwagę sumę aktywów Emitenta na dzień 31.12.2022 w wysokości 36.444 tys. PLN,
które nie uległy znaczącej zmianie do dnia opublikowania niniejszego raportu Spółka nie widzi
zagrożeń w zakresie spłaty swoich zobowiązań.
Ryzyka te zostały szczegółowo opisane w nocie nr 24.
11. Ład korporacyjny
11.1. Stosowane zasady ładu korporacyjnego
NPL NOVA S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2016” dostępnym tutaj. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2022 r.
Emitent przedstawia informacje na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad
zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 na stronie internetowej
Emitenta tutaj.
6
11.2. Zasady od stosowania których odstąpiono w 2022 roku
Pełna informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych
w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2018 jest dostępna na stronie
internetowej Emitenta tutaj.
11.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie
emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
i jednostkowych sprawozdań finansowych.
Spółka posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który zapewnia
skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych
i zarządczych.
Istotnym elementem kontrolnym zapewniającym rzetelność oraz przejrzystość sprawozdań
finansowych Spółki jest system informatyczny, za pomocą którego prowadzone są księgi
rachunkowe. Jednostkowe sprawozdania finansowe przygotowywane są w Dziale Księgowości/
Finansowym pod nadzorem Dyrektora Finansowego. W Spółce przeprowadzana jest analiza
obszarów ryzyka związanych z działalnością firmy. Identyfikacji i oceny ryzyka,
a także zarządzania ryzykiem dokonują poszczególne komórki i jednostki organizacyjne Spółki,
których działalność narażona jest na ryzyko. Działania mające za zadanie monitoring
i zarządzanie ryzykiem, a przez to ograniczenie wpływu niepewności na realizację celów
działalności firmy, zostały określone w zakresach działania poszczególnych służb
oraz instrukcjach i zarządzeniach wewnętrznych Spółki.
11.4. Akcje i akcjonariat
11.4.1. Kapitał zakładowy
Na dzień 31.12.2022 kapitał zakładowy Emitenta składał się z 3 680 000 szt. akcji.
Kapitał podstawowy Spółki
Ilość akcji na dzień
31.12.2022
akcje seria A 640 000
akcje seria B 960 000
akcje seria C 800 000
akcje seria D 360 000
akcje seria E 920 000
RAZEM: 3 680 000
11.4.2. Struktura Akcjonariatu
7
Na dzień 31.12.2022 struktura akcjonariatu NPL NOVA S.A. wyglądała następująco:
Spółka Liczba akcji
Udział w
kapitale
zakładowym
liczba
głosów
Liczba
głosów na
WZA
Guardian Investment Sp. z o.o. (dawniej: Pragma
Finanse sp. z o.o.)
1 772 081 48,15% 2 412 081 55,85%
Dom Maklerski BDM S.A. 853 507 23,19% 853 507 19,76%
Pozostali
1 054 412
28,66%
1 054 412
24,39%
Razem 3 680 000 100,00% 4 320 000
100,00%
11.4.3. Akcje i udziały w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Informację na temat akcji oraz udziałów w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
znajdują się w nocie nr 25 sprawozdania finansowego.
11.4.4. Potencjalne zmiany w strukturze akcjonariuszy lub obligatariuszy
Emitent nie posiada informacji w tym zakresie.
11.4.5. Akcje własne
W sprawozdawczym okresie Spółka nie nabywała akcji własnych.
11.4.6. System kontroli programów akcji pracowniczych
Spółka nie prowadzi programów akcji pracowniczych.
11.4.7. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia
kontrolne
Spółka nie wyemitowała akcji, z którymi związane byłby specjalne uprawnienia kontrolne
w stosunku do Emitenta.
11.4.8. Ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu
Nie istnieją ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki.
11.4.9. Ograniczenia w przenoszeniu praw własności papierów wartościowych
Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw asności papierów wartościowych NPL NOVA
S.A. Emitent nie wyemitował akcji, z którymi byłyby związane wyżej wymienione ograniczenia.
11.4.10. Opis zasad zmiany statutu Emitenta
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru sądowego.
Uchwała taka może zapaść większością trzech czwartych głosów akcjonariuszy obecnych
na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia
akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane poszczególnym akcjonariuszom wymaga
zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie
przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.
8
11.4.11. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych
uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia
odbywają się w Tarnowskich Górach, w Katowicach, Bytomiu lub w Warszawie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki reprezentujących
co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać
zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w przewidzianym terminie, oraz
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może być ustanowiony pisemnie lub w formie
elektronicznej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu także za pomo
urządzeń elektronicznych, jeśli ogłoszenie o jego zwołaniu taką możliwość przewiduje.
Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchw bez względu na ilość
reprezentowanych na nim akcji. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają
bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
lub Statut stanowią inaczej.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia strat,
uchwalenie swojego regulaminu określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad
i podejmowania decyzji oraz tryb odwołania Walnego Zgromadzenia,
zmiany Statutu Spółki,
podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia,
w którym dywidenda będzie wypłacana,
wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,
podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem
pierwszeństwa,
9
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
utworzenie i rozwiązanie funduszy specjalnych Spółki,
ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości. Czynności te należą do kompetencji Zarządu.
Akcjonariuszom NPL NOVA S.A. przysługują następujące prawa związane z akcjami:
11.4.12. Z zakresu uprawnień majątkowych (udziałowych):
prawo do udziału w zysku spółki (prawo do dywidendy) - poprzez podział zysku
w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie całkowicie pokryte, zysk rozdziela się
w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut Emitenta przewiduje jednak
możliwość przeznaczenia zysku netto Spółki w szczególności na kapitał zapasowy,
kapitały rezerwowe, dywidendę dla akcjonariuszy oraz inne cele określone przez Walne
Zgromadzenie. Statut nie przewiduje natomiast żadnego uprzywilejowania akcji
w zakresie dywidendy, jak również zasad wypłaty dywidendy odmiennych
od wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów,
prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji (prawo poboru) - każdy
z dotychczasowych akcjonariuszy ma prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji
w trybie subskrypcji zamkniętej w stosunku do liczby posiadanych akcji, pod warunkiem
że nie zostanie ono wyłączone w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie
większością 4/5 głosów,
prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji (prawo do kwoty likwidacyjnej)
podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia
ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek ten dzieli się
między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał
zakładowy.
11.4.13. Z zakresu uprawnień organizacyjnych (prawa korporacyjne):
prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Akcjonariusze
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia,
prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz umieszczania spraw w porządku obrad przysługuje akcjonariuszowi
lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudzies kapitału
10
zakładowego poprzez złożenie żądania do zarządu na piśmie lub w postaci
elektronicznej,
prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje
akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych (serii A), zastawnikom i użytkownikom,
którym przysługuje prawo głosu, jeżeli wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje
zdematerializowane mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zażądają
od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie
z art. 406(3) §2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), Każdy z akcjonariuszy
może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad,
prawo do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników,
dla których zostanie ustanowione pełnomocnictwo na piśmie oraz w formie
elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych,
Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
prawo do przeglądania dokumentów - akcjonariusze mogą przeglądać księgę
protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał,
mogą też żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając adres, na który lista powinna być wysłana,
prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje
akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji
niemej), bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu
oraz akcjonariuszowi, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jedynie
w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad,
prawo do żądania informacji dotyczących Spółki – w toku obrad walnego zgromadzenia
zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji
dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem
obrad. W uzasadnionych przypadkach Zarząd udziela informacji na piśmie nie później
niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Zarząd
udziela akcjonariuszowi informacji także dotyczących Spółki poza walnym
zgromadzeniem. Jednakże Zarząd może odmówić udzielenia informacji w przypadku,
11
gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa lub narazić członka
zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej,
prawo do żądania ustanowienia rewidenta do spraw szczelnych na wniosek
akcjonariusz lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów,
Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję w sprawie zbadania przez biegłego na koszt
Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem
jej spraw. W tym celu akcjonariusze mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia,
prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego, wyboru rady nadzorczej dokonuje się na najbliższym walnym
zgromadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje
inny sposób powołania Rady Nadzorczej,
prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce każdy
akcjonariusz lub osoba, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce,
jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie
roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę,
prawo żądania informacji, czy inny akcjonariusz pozostaje w stosunku dominacji
lub zależności wobec innej spółki handlowej akcjonariusz może żądać, aby spółka
handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji,
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki
handlowej albo spółdzielni dącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce
kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów
albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej,
o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, ytkownik
lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji
oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.
12. Władze NPL NOVA S.A.
12.1. Zarząd
Na dzień 31.12.2022 Zarząd NPL NOVA S.A. wyglądał następująco:
Michał Kolmasiak Prezes Zarządu
12
Zasady działania Zarządu
Zarząd składa się z jednego do pięciu członków wybieranych i odwołanych przez Radę
Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu. Pracą
Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane na posiedzeniach.
Jednomyślnej uchwały Zarządu wymaga ustanowienie prokury. Posiedzenia Zarządu zwołuje
Prezes, który przewodniczy obradom. W razie czasowej nieobecności Prezesa posiedzenia
zwołuje i przewodniczy ich obradom wyznaczony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu.
Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej
lub Członka Zarządu w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.
Członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni o planowanym posiedzeniu nie później niż
dwa dni przed jego terminem. W zawiadomieniu o posiedzeniu Prezes Zarządu określa datę,
godzinę i miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. Posiedzenie Zarządu jest ważne
mimo braku uprzedniego formalnego zawiadomienia, jeśli wzięli w nim udział wszyscy
Członkowie Zarządu i wyrazili zgodę na proponowany porządek obrad. Posiedzenia Zarządu
odbywają się w siedzibie Spółki.
Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności uchwał Zarządu niezbędne jest zaproszenie
i obecność na posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu. Członek Zarządu może uczestniczyć
w posiedzeniu Zarządu i głosować za pomocą telefonu, jeżeli nie może być obecny
na posiedzeniu. Pod rygorem nieważności uchwała Zarządu podjęta w trybie głosowania
telefonicznego powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez wszystkich Członków
Zarządu, najpóźniej w terminie 7 dni od daty takiego głosowania.
Głosowanie nad uchwałami Zarządu jest jawne. W sprawach pilnych, wymagających podjęcia
decyzji kolegialnie, podjęcie uchwały może nastąpw drodze podpisania projektu uchwały
kolejno przez poszczególnych Członków Zarządu (tryb obiegowy). W posiedzeniu Zarządu
mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący
w posiedzeniu Członkowie Zarządu. Uchwały Zarządu protokołowane zgodnie
z postanowieniami art. 376 Kodeksu spółek handlowych. Protokoły przechowywane
w siedzibie Spółki.
12.2. Rada Nadzorcza
Na dzień 31.12.2022 r. roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Mańka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
13
Jakub Placuch Członek Rady Nadzorczej
Jacek Sewera Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Zgoła Członek Rady Nadzorczej
Opis zasad dotyczących powołania i odwołania osób nadzorujących oraz ich uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji
trwającej pięć lat. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich Członków zwykłą większością głosów
Przewodniczącego. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący mogą być odwołani przez Radę
Nadzorczą z pełnionych funkcji w każdym czasie, zwykłą większością głosów.
Zasady działania Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za:
wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki,
utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki,
reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia
Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy
bądź na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej, wskazujący
proponowany porządek obrad. Posiedzenie należy zwołać w terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania takiego wniosku, a jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w tym terminie,
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej
powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. Zawiadomienie
powinno zostać doręczone pocztą, faksem, pocztą kurierską lub w inny sposób każdemu
Członkowi Rady Nadzorczej, nie później n 7 dni przed datą posiedzenia. Zarząd Spółki
przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady
Nadzorczej oraz dostarcza takie materiały wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej
7 dni przed datą posiedzenia.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady
Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu
o zwołaniu, chyba że na posiedzeniu obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą
zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach,
a także gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą,
14
jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów
między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej
połowy Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów „za” oraz „przeciw”
w podjęciu uchwały Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie miał głos rozstrzygający. Członek
Rady Nadzorczej może oddać głos pisemnie za pośrednictwem innego Członka Rady
Nadzorczej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu
lub Internetu, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania
protokołu przez każdego Członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest
miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia
podpisu przez Przewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez
wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Głosowanie jest jawne. Tajne
głosowanie zarządza się w przypadku podejmowania uchwał w sprawach personalnych
oraz na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych
głosów. Członkowie Zarządu oraz prokurenci Spółki mogą brać udział w posiedzeniu Rady
Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań
finansowych Spółki, przy czym biegły ten powinien być zmieniany nie rzadziej niż
co 5 lat,
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także
składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach,
delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka
Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
15
ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, w tym wnież, na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia, w postaci udziału w rocznym zysku przeznaczonym
do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
zawieranie w imieniu Spółki, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami
Zarządu przez swojego przedstawiciela wybranego w drodze uchwały Rady
Nadzorczej,
wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych Spółek,
opiniowanie planów strategicznych opracowanych przez Zarząd,
wyrażenie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów Spółki,
wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników majątku trwałego o wartości
przekraczającej połowę wartości kapitału zakładowego.
W ramach Rady Nadzorczej ukonstytuował się Komitet Audytu
W 2022 r. ustawowe kryteria członków Komitetu Audytu spełniali: w zakresie rachunkowości Pan
Zbigniew Zgoła (jako Przewodniczący Komitetu Audytu), natomiast w zakresie branży, w której
działa Emitent Pan Jakub Placuch oraz Pan Jacek Sewera jako Członkowie Komitetu Audytu.
13. Pozostałe informacje
13.1. Zatrudnienie oraz potencjał operacyjny NPL NOVA S.A.
Szczegółu dotyczące zatrudnienia znajdują się w nocie numer 30 sprawozdania finansowego.
13.2. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego
W 2022 roku Spółka nie podejmowała zagadnień dotyczących środowiska naturalnego.
13.3. Informacja o postępowaniach sądowych
Spółka korzysta z usług Pragma Adwokaci, która prowadzi dla niej szereg postepowań
sądowych dotyczących podstawowej działalności