ROCZNE JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
NPL NOVA S.A. ZA 2022 R.
NPL NOVA.PL
2
Spis treści
Wprowadzenie do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA
S.A. za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku ................................................................... 3
Wybrane dane finansowe ..................................................................................................................................... 22
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe NPL NOVA S.A. za okres od
1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku ..................................................................................................... 24
Noty do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za okres
od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku ............................................................................................... 31
3
WPROWADZENIE DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NPL NOVA S.A. ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2022 DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU
1. Podstawowe informacje o Spółce
Nazwa: NPL NOVA Spółka Akcyjna
Siedziba: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3
Telefon: 32 45 00 100
Fax: 32 45 00 199
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 277810566
NIP: 6452274302
KRS: 0000294983
Adres poczty elektronicznej: biuro@nplnova.pl
Adres strony internetowej:
https://nplnova.pl/
NPL NOVA S.A. (dawniej Pragma Inkaso S.A.) z siedzibą w Tarnowskich Górach przy
ul. Czarnohuckiej 3 została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.12.2007 pod
numerem 0000294983. Wcześniej Spółka była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118246 jako Pragma Inkaso Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Spółka powstała w drodze przekształcenia zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników z dnia 22.10.2007 (akt notarialny Rep. A 17625/2007 Notariusz Jadwiga Mikler,
Kancelaria Notarialna w Bytomiu).
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest pośrednictwo finansowe.
Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
Spółka działa na podstawie statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych.
4
2. Struktura Akcjonariatu
Na dzień 31.12.2022 kapitał zakładowy Spółki wynosił 3.680.000 zł i dzielił się na 3.680.000 sztuk
akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i dzielił się na:
a) 640.000 akcji serii A o numerach od A 000001 do A 640.000 w posiadaniu Guardian
Investment Sp. z o.o. (dawniej: Pragma Finanse sp. z o.o.), uprzywilejowanych co do głosu
w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
b) 960.000 akcji serii B o numerach od B 000001 do B 960.000 z czego 924.500 akcji
w posiadaniu Guardian Investment Sp. z o.o. (dawniej: Pragma Finanse sp. z o.o.),
pozostała część przedmiot obrotu na rynku Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.
c) 800.000 akcji serii C o numerach od C 000001 do C 800.000 z czego 207.581 akcji
w posiadaniu Guardian Investment Sp. z o.o. (dawniej: Pragma Finanse sp. z o.o.),
pozostała część - przedmiot obrotu na rynku Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.
d) 360.000 akcji serii D o numerach od D 000001 do 360.000 - przedmiot obrotu na rynku
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
e) 920.000 akcji serii E o numerach od E 000001 do 920.000 - przedmiot obrotu na rynku
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Szczegółowa informacja o akcjonariuszach na dzień 31 grudnia 2022 roku jest w nocie numer 11
niniejszego sprawozdania finansowego.
Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności akc