Oświadczenie Rady Nadzorczej NPL Nova S.A.
(do dnia 15 lipca 2021 r. działająca pod firmą Pragma Inkaso S.A.)
1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki NPL Nova S.A. oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego NPL Nova S.A. oraz Grupy Kapitałowej NPL Nova
Rada Nadzorcza spółki NPL Nova S.A., tj.:
Rafał Witek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Mańka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Sewera – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Zgoła – Członek Rady Nadzorczej
Jakub Placuch – Członek Rady Nadzorczej
działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
NPL Nova S.A. oraz Grupy Kapitałowej NPL Nova za 2021 rok oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem
faktycznym.
UZASAD NIENI E
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. b) Statutu spółki, do szczególnych obowiązków
Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Za
sporządzenie sprawozdań odpowiedzialny jest Zarząd NPL Nova S.A., który odpowiada także jako Zarząd jednostki
dominującej za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL Nova, zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) Rada
Nadzorcza wraz z Zarządem zapewniają, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania przewidziane w ustawie o
rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami
prawa.
Rada Nadzorcza NPL Nova S.A., działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej,
dokonała wyboru firmy UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie jako firmy audytorskiej do
przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego NPL Nova S.A. oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL Nova. Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w
oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, a przekazane przez
Zarząd oraz biegłego rewidenta – UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k.
W oparciu o powyższe, Rada Nadzorcza szczegółowo przeanalizowała:
1) Sprawozdanie finansowe NPL Nova S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.,
e) rachunki z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.,
f) noty do rocznego sprawozdania finansowego.
2) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
3) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy NPL Nova za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.,
c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r.,
f) noty do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
4) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
5) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki NPL Nova S.A. oraz Grupy Kapitałowej NPL Nova za rok 2021;
i na tej podstawie dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki NPL Nova S.A. oraz
Grupy Kapitałowej NPL Nova oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki NPL
Nova S.A. oraz Grupy Kapitałowej NPL Nova.
2. Oświadczenie Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu w związku
z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
Rada Nadzorcza NPL NOVA S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), wiadcza, że w
spółce NPL NOVA S.A.:
a) przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu funkcjonującego
w ramach Rady Nadzorczej, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
b) komitet audytu Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. wykonywał zadania przewidziane w art. 130 ustawy o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. 2020
poz. 1415 z późn. zm.).
3. Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki NPL NOVA S.A. dotyczące wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA za 2021 rok
Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza NPL NOVA S.A. oświadcza, że:
1. UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie firma audytorska uprawniona do badania
sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki NPL NOVA S.A.
za 2021 rok, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej;
2. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA za 2021 rok zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3. NPL NOVA S.A. przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowych okresów karencji;
4. NPL NOVA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz NPL NOVA S.A. przez firmę audytorską lub podmiot powiązany z firmą audytorską,
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z
zakazu świadczenia przez firmę audytorską.