Start   >   Raporty bieżące   >   Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

RB 6/2022

 

Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

 

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”)  przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Firmy Audytorskiej INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), wpisanej na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529, jako podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia:

– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2022,

– badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za rok 2022,

– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2023,

– badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu NPL NOVA S.A. za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za rok 2023.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z Firmą Audytorską INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852) umowy na wykonanie badań i przeglądów sprawozdań finansowych określonych wyżej.

 

Spółka nie korzystała dotychczas z usług Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych, tym samym spełnione są wymogi dotyczące rotacji kluczowego biegłego określone w art. 134. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 13 czerwca 2022 18:13