Start   >   Raporty bieżące   >   Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2021.

Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2021.

RB 2/2022

Temat:

Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2021.

 

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd NPL Nova S.A. (dalej: Spółka) koryguje jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok opublikowany przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022 r. poprzez uzupełnienie raportu o oświadczenia Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie:

  1. rzetelności raportu rocznego (§ 70 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych);
  2. wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego (§ 70 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych).

Treść powyższych oświadczeń Zarządu spółki zawarta jest w jednym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie jednostkowy raport roczny za 2021 r. nie ulega zmianie.

Skorygowany jednostkowy raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 16 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.

 

 

Załączniki                                                                                                                                                        

Plik

OSWZARZ_NPLNOVA_JSF2021

Opis

Oświadczenie Zarządu NPL Nova S.A. w sprawie rzetelności raportu rocznego oraz w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego

data wpisu: 17 maja 2022 9:54